POROZUMIENIE z dnia 24 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Ambasada Republiki Czeskiej

Nr 656/2003 – Var.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Ambasada Republiki Czeskiej przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 do powyższej Umowy o następującej treści:

W załączniku nr 1 – Wykaz otwartych przejść granicznych – pod literą a) przejścia drogowe, liczba porządkowa 21 otrzymuje brzmienie:


Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu

Miejsce odprawy granicznej

Uwagi

21

Hrádek nad Nisou – Porajów

1,3

P, R, M, So, A

(RCz)


Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, żeby w przypadku zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wyżej wymienioną propozycję niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z dniem doręczenia noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponownie zapewnić Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o swym głębokim szacunku.


Warszawa, dnia 7 marca 2003 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

DPT.I 2265-31-2003/SW/140

Ambasada Republiki Czeskiej

w Warszawie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty Nr 656/2003–Var. z dnia 7 marca 2003 r. o następującej treści:

„Ambasada Republiki Czeskiej przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 do powyższej Umowy o następującej treści:

W załączniku nr 1 – Wykaz otwartych przejść granicznych – pod literą a) przejścia drogowe, liczba porządkowa 21 otrzymuje brzmienie:


Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu

Miejsce odprawy granicznej

Uwagi

21

Hrádek nad Nisou – Porajów

1,3

P, R, M, So, A

(RCz)


Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, żeby w przypadku zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wyżej wymienioną propozycję niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z dniem doręczenia noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponownie zapewnić Ministerstwo Spaw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o swym głębokim szacunku.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 marca 2004 r.


Ambasada Republiki Czeskiej

w Warszawie

Nr 2671/2004 – Var.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Ambasada Republiki Czeskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty Nr DPT.I 2265-31-2003/SW/140 z dnia 22 marca 2004 r.

Nota Ambasady Republiki Czeskiej Nr 656/2003–Var. oraz nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I 2265-31-2003/SW/140 stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które weszło w życie z dniem otrzymania noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I 2265-31-2003/SW/140 przez Ambasadę Republiki Czeskiej w Warszawie 24 marca 2004 r.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, 31 maja 2004 r.