POROZUMIENIE z dnia 23 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
Nr 5707-l/2005-Var. Č.j.: 5707-1/2005-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, następującej treści:

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu přílohy č. 3 uvedené Dohody takto:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — po liczbie porządkowej 42 dodaje się liczby porządkowe 43—48 w następującym brzmieniu:

V příloze č. 3 — Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice — se za položku 42 připojují položky 43—48 následujícího znění:
Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia
43 Petrovice u Karvine — Skrbeńsko 1/152 P, R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
44 Petrovice u Karvine — Kempy — Jastrzębie Ruptawa 1/143/8 P, R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
45 Nydek — Cisownica 1/49 P, R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
46 Bukovec — Istebna 1/16 P,R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
47 HrćavaTrojmezf — Jaworzynka Trójstyk 1/1/1 P,R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
48 Ruprechticky Śpićak — Łomnica 111/215/11 P,R,N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00


Poř. č. Název přechodu hran. znak charakter odbobí provozu Provozní doba
43. Petrovice u Karviné — Skrbeňsko 1/152 P, C, L

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
44. Petrovice u Karviné — Kempy — Jastrzebie Ruptawa 1/143/8 P,C,L

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
45. Nýdek — Cisownica I/49 P,C,L

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
46. Bukovec — Istebna 1/16 P, C, L

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
47. Hrčava Troj mezí — Jaworzynka Trójstyk 1/1/1 P,C, L

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
48. Ruprechtický Špičák — Lomnica 111/215/11 P, C, L

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou Polské republiky s výše uvedeným, tato nota a souhlasná odpověď polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. Varšava, 24. června 2005.

DPT 1-2265-31-2003/SW/257

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 5707-l/2005-Var. z dnia 24 czerwca 2005 r. o następującej treści:

„Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — po liczbie porządkowej 42 dodaje się liczby porządkowe 43—48 w następującym brzmieniu:


Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia
43 Petrovice u Karvine — Skrbeńsko 1/152 P,R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
44 Petrovice u Karvine — Kempy — Jastrzębie Ruptawa 1/143/8 P,R,N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
45 Nydek — Cisownica I/49 P, R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
46 Bukovec — Istebna 1/16 P, R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
47 Hrćava Trojmezf — Jaworzynka Trójstyk 1/1/1 P, R, N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00
48 Ruprechticky Śpićak — Łomnica 111/215/11 P,R,N

1. 4.—30.9. 1.10.—31.3.

8.00—20.00 8.00—18.00

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Czeskiej, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza nota stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Stronę czeską niniejszej noty.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie niniejszego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2005 r.
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
Nr 9571-11/2005-Var. Č.j'.: 9571-ll/2005-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór jego noty nr DPT 1 2265-31-2003/SW/257 z dnia 22 sierpnia 2005 r.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit doručení jeho noty č. DPT I 2265-31-2003/SW/257 ze dne 22. srpna 2005.

Ambasada Republiki Czeskiej otrzymała powyższą notę w dniu 23 sierpnia 2005 r. Zatem w tym dniu weszło w życie Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. Porozumienie dotyczy dodania liczb porządkowych 43—48 do załącznika nr 3 do umowy i stanowią je nota Ambasady Republiki Czeskiej nr 5707-I/2005--Var. z dnia 24 czerwca 2005 r. oraz wyżej wymieniona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Výše uvedená nota byla Velvyslanectví České republiky doručena dne 23. srpna 2005. Téhož dne tedy vstoupilo v platnost Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které se týká doplnění položek č. 43—48 do přílohy č. 3 Dohody a tvoří je nota Velvyslanectví České republiky č.j. 5707-l/2005-Var. ze dne 24. června 2005 a výše uvedená nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních vécí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 8 listopada 2005 r. Varšava, 8. listopadu 2005.