POROZUMIENIE z dnia 23 grudnia 2004 r. mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

DPT-I-2265-27-2002/M P/291

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyůa wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i dziaůajŕc w imieniu Rzŕdu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponowaă na podstawie artykuůu 3 ustćp 2 Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do powyýszej umowy nastćpujŕcej treúci:

W zaůŕczniku nr 2 — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejúă granicznych — po liczbie porzŕdkowej 6 dodaje sić liczbć porzŕdkowŕ 7 w brzmieniu:


Lp. Nazwa przejúcia granicznego Rodzaj przejúcia granicznego Rodzaje ruchu granicznego Miejsce odpraw granicznych
7 Pieńsk — Deschka drogowe osobowy: pieszy, rowerowy Pieńsk Rzeczpospolita Polska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyraýenia zgody przez Rzŕd Republiki Federalnej Niemiec na powyýsze niniejsza nota wraz z odpowiedziŕ na niŕ stanowiůy Porozumienie mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w ýycie w dniu otrzymania noty stanowiŕcej odpowiedę.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiă Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego powaýania.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2004 r.


Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau

Sygn. akt.: Wi 451.00/1 Deschka/Pieńsk Nota nr 455/04

Gz: Wi 451.00/1 Deschka/Piensk NV 455/04
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen Warschau
Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyůa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdziă otrzymanie noty Ministerstwa nr DPT-l-2265-27--2002/MP/291 z dnia 29 czerwca 2004 r., która w uzgodnionej wersji niemieckiej ma nastćpujŕce brzmienie:

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Verbalnote Nr. DPT-I--2265-27-2002/MP/291 des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vom 29. Juni 2004 zu bestätigen, die in vereinbarter deutscher Fassung wie folgt lautet:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyůa wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i w imieniu Rzŕdu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponowaă na podstawie artykuůu 3 ustćp 2 Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do powyýszej umowy nastćpujŕcej treúci:

„Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen bezeugt der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Warschau seine Hochachtung und beehrt sich — im Namen der Regierung der Republik Polen handelnd — auf der Grundlage des Artikels 3 Absatz 2 des am 6. November 1992 in Bonn gefertigten Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs den Ab-schluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Änderung der Anlage Nr. 2 zum vorbezeichneten Abkommen folgenden Inhalts vorzuschlagen:

W zaůŕczniku nr 2 — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejúă granicznych — po liczbie porzŕdkowej 6 dodaje sić liczbć porzŕdkowŕ 7 w brzmieniu:

In Anlage Nr. 2 — Verzeichnis der zur Eröffnung vorgesehenen Grenzübergänge — wird nach der laufenden Nummer 6 die laufende Nummer 7 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:Lp. Nazwa przejúcia granicznego Rodzaj przejúcia granicznego Rodzaje ruchu granicznego Miejsce odpraw granicznych
7 Pieńsk — Deschka drogowe osobowy: pieszy, rowerowy Pieńsk Rzeczpospolita Polska


Nr. Name des Grenzübergangs Art des Grenzübergangs Verkehrsarten Ort der Grenzabfertigung
7 Penzig (Pierisk) — De-schka Straße Personenverkehr: Fußgänger, Fahrradfahrer Penzig (Piehsk) Republik Polen
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyraýenia zgody przez Rzŕd Republiki Federalnej Niemiec na powyýsze niniejsza nota wraz z odpowiedziŕ na niŕ stanowiůy Porozumienie mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w ýycie w dniu otrzymania noty stanowiŕcej odpowiedę.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen schlägt vor, dass im Falle der Zustimmung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zum Obengenannten diese Verbalnote und die Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Änderung der Anlage Nr. 2 zu dem am 6. November 1992 in Bonn gefertigten Abkommen zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs bilden werden, die am Tag des Eingangs der Antwortnote in Kraft tritt.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiă Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego powaýania.”.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen benutzt diesen Anlass, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.”.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformowaă Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, ýe Rzŕd Republiki Federalnej Niemiec wyraýa zgodć na propozycjć Rzŕdu Rzeczypospolitej Polskiej. W zwiŕzku z powyýszym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. oraz niniejsza nota z odpowiedziŕ stanowiă bćdŕ Porozumienie mićdzy Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec a Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w ýycie w dniu otrzymania noty z odpowiedziŕ i którego teksty niemiecki i polski majŕ jednakowŕ moc. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec zwraca sić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z proúbŕ o zawiadomienie o dniu otrzymania noty z odpowiedziŕ.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Republik Polen einverstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vom 29. Juni 2004 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen, die am Tage des Eingangs der Antwortnote in Kraft tritt und deren deutscher und polnischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland bittet das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen um Mitteilung des Tags des Eingangs der Antwortnote.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowiă Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyýszego powaýania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 14 grudnia 2004 r. Warschau, den 14. Dezember 2004

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-I-2265-27-2002/SW

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyůa wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiŕzaniu do noty Ambasady Republiki Federalnej Niemiec nr 455/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. dotyczŕcej zawarcia Porozumienia mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., pragnie poinformowaă, ýe w dniu 23 grudnia 2004 r. weszůo w ýycie wymienione porozumienie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiă Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego powaýania.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2004 r.