POROZUMIENIE z dnia 22 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan
Nr 05/12524 No. 05/12524
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powołując się na artykuł 13 Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, sporządzonej dnia 10 lipca 2003 r. w Warszawie, ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu wprowadzenie następującej zmiany do tej umowy: The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan presents its compliments to the The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and, with reference to Article 13 of the Agreement between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Poland on extending a tied aid credit, done on July 10, 2003 in Warsaw, has the honour to propose on behalf of the Government of the Republic of Uzbekistan the following amendment to this Agreement:
W artykule 1 ustęp 2 zdanie: „Kredyt będzie wykorzystany w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.” zamienić zdaniami: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 25 sierpnia 2007 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.”.

In Article 1 paragraph 2 the sentence: ”The Credit will be utilised within two years since the date of coming into force of the Agreement and this period may be extended upon a mutual consent of both Contracting Parties.” will be replaced by the sentences: ”The Credit shall be utilised before August 25, 2007. This period may be extended upon a mutual consent of both Contracting Parties.”.

Jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje przedstawioną powyżej propozycję. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu proponuje, aby niniejsza nota i nota z odpowiedzią Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, z dnia 10 lipca 2003 r.

If the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland confirms that the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Poland, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan proposes that this note together with the note constituting the response of the Government of the Republic of Poland shall constitute the Understanding between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Poland on the amendment to the Agreement between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Poland on extending a tied aid credit, dated July 10, 2003.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 13 umowy. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan understands that the Understanding mentioned above shall enter into force according to the Article 13 of the Agreement.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan is hoping for a prompt response and avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.
Taszkent, dnia 14 lipca 2005 r. Tashkent, July 14, 2005
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
DPT-2262-63-2002/KD/256 DPT-2262-63-2002/KD/256
Ambasada Republiki Uzbekistanu w Warszawie Embassy of the Republic of Uzbekistan in Warsaw
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments to the Embassy of the Republic of Uzbekistan in Warsaw and has the honor to confirm the receipt of the note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan dated July 14, 2005 No 05/12524, which reads as follow:
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powołując się na artykuł 13 Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, sporządzonej dnia 10 lipca 2003 r. w Warszawie, ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu wprowadzenie następującej zmiany do tej umowy:

”The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and with reference to Article 13 of the Agreement between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Poland on extending a tied aid credit, done on July 10, 2003 in Warsaw, has the honor to propose on behalf of the Government of the Republic of Uzbekistan the following amendment to this Agreement:

W artykule 1 ustęp 2 zdanie: „Kredyt będzie wykorzystany w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.” zamienić zdaniami: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 25 sierpnia 2007 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.”.

In Article 1 paragraph 2 the sentence: ”The credit will be utilized within two years since the date of coming into force of the Agreement and this period may be extended upon a mutual consent of both Contracting Parties.” will be replaced by the sentences: ”The credit shall be utilized before August 25, 2007. This period may be extended upon a mutual consent of both Contracting Parties.”.

Jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje przedstawioną powyżej propozycję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu proponuje, aby niniejsza nota i nota z odpowiedzią Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, z dnia 10 lipca 2003 r.

If the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland confirms that the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Poland, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan proposes that this note together with the note constituting the response of the Government of the Republic of Poland shall constitute the Understanding between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Poland on the amendment to the Agreement between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Poland on extending a tied aid credit, dated July 10, 2003.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 13 umowy. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan understands that the Understanding mentioned above shall enter into force according to the Article 13 of the Agreement.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.”.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan is hoping for a prompt response and avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w nawiązaniu do Artykułu 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, sporządzonej dnia 10 lipca 2003 r. w Warszawie, oraz do cytowanej noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu z dnia 14 lipca 2005 r., Nr 05/12524, ma zaszczyt przekazać, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptował powyższą propozycję oraz uważa, iż niniejsza nota wraz z notą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu stanowi Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. Porozumienie wejdzie w życie po otrzymaniu przez Stronę uzbecką niniejszej noty.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland with reference to Article 13 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan on extending a tied aid credit, done on July 10, 2003 in Warsaw and the above cited note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, dated July 14, 2005 No 05/12524 has the honor to convey that the Government of the Republic of Poland has accepted the above mentioned proposal and considers that this note and the note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan constitute the Understanding between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan on the amendment of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Republic of Uzbekistan on extending a tied aid credit, done on July 10, 2003 in Warsaw. The Understanding shall come into force on the date of receipt of the present note by the Uzbek Side.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Warszawie wyrazy najwyższego poważania. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Uzbekistan in Warsaw the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2005 r. Warsaw, 22 August 2005