POROZUMIENIE z dnia 21 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniami z dnia 3 lipca 2009 r. oraz 28 grudnia 2009 r.

Porozumienie między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniami z dnia 3 lipca 2009 r. oraz 28 grudnia 2009 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indonezji, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem kontynuacji konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Indonezji postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

Stosownie do artykułu 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. Umawiające się Strony postanowiły, że Artykuł 1 ustęp 3 tej Umowy otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1.3

Kredyt będzie wykorzystany do 31 grudnia 2011 r. i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron”.

Artykuł 2

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej -z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania. Porozumienie niniejsze pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony -zobowiązań z niego wynikających.

Sporządzono w Jakercie dnia 21 grudnia 2010 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia                                      Z upoważnienia

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej                       Rządu Republiki Indonezji