POROZUMIENIE z dnia 20 stycznia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Japońskiego Programu Wolontariatu Kulturalnego

Ambasada Japonii w Warszawie

Jego Ekscelencja

Pan Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

mam zaszczyt nawiązać do niedawnych rozmów przeprowadzonych w Warszawie między przedstawicielami Rządu Japonii i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących delegowania wolontariuszy do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Japońskiego Programu Wolontariatu Kulturalnego (zwanego dalej „Programem”), w celu promowania wymiany kulturalnej między obu krajami, i potwierdzić w imieniu Rządu Japonii, że zostało osiągnięte między nimi następujące porozumienie:

1. Rząd Japonii, zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w Japonii, podejmie niezbędne kroki do wydelegowania do Rzeczypospolitej Polskiej wolontariuszy w celu popularyzacji języka japońskiego i kultury japońskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z harmonogramem, który zostanie oddzielnie uzgodniony między kompetentnymi organami obu Rządów. Rząd Japonii, zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w Japonii, podejmie także niezbędne kroki do wydelegowania do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu koordynatorów, jako członków personelu administracyjno-technicznego Ambasady Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy będą pełnili funkcje związane z działalnością wolontariuszy w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rząd Japonii, pod warunkiem uzyskania alokacji budżetowych, podejmie niezbędne kroki w celu pokrycia kosztów podróży międzynarodowych między Japonią a Rzecząpospolitą Polską oraz diet na pokrycie kosztów utrzymania wolontariuszy i koordynatorów w Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu udostępnienia sprzętu, maszyn i materiałów koniecznych do wykonywania ich funkcji.

3. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli wolontariuszom oraz koordynatorom zgody na wjazd, wyjazd i pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres ich delegowania, zgodnie z notą werbalną Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio (nr 18-131-94) z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych lub służbowych, a także zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyzna wolontariuszom następujące zwolnienia, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny, rozporządzeniem Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym Wspólnotowy System Zwolnień Celnych oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny:

(i) zwolnienie z należności celnych przywozowych wyposażenia, maszyn i materiałów koniecznych do wykonywania funkcji tych osób oraz ich rzeczy osobistego użytku, pod warunkiem że wspomniane wyposażenie, maszyny, materiały i rzeczy osobistego użytku zostaną wywiezione przez wolontariuszy w momencie wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu ich funkcji;

(ii) zwolnienie z należności celnych przywozowych materiałów medycznych na własny użytek wolontariuszy, pod warunkiem że wspomniane materiały medyczne zostały przez nich przywiezione w ich bagażu osobistym, oraz

(iii) zwolnienie z należności celnych przywozowych mienia osobistego oraz sprzętów domowych tych osób, pod warunkiem że wspomniane mienie osobiste i sprzęty domowe nie zostaną odstąpione przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania odprawy celnej.

5. Do dochodów uzyskiwanych przez wolontariuszy od Rządu Japonii w ramach Programu ma zastosowanie Umowa między Japonią a Polską Rzeczą-pospolitą Ludową o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.

6.  Instytucja przyjmująca zapewni wolontariuszom, w miarę możliwości, bezpłatne zakwaterowanie z podstawowym wyposażeniem, w miejscach, w których będą oni pełnili powierzone im funkcje.

7.  Właściwe władze polskie będą wydawały wolontariuszom zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony obejmujące okres ich delegowania, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyzna koordynatorom przywileje i immunitety przysługujące członkom personelu administracyjno-technicznego, zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r.

9. W celu zapewnienia pomyślnej realizacji Programu w Rzeczypospolitej Polskiej oba Rządy będą odbywać konsultacje, na prośbę jednego z nich.

10. Powyższe ustalenia mogą być zmienione poprzez wymianę not między obu Rządami i rozwiązane przez każdy z nich w drodze notyfikowania drugiemu Rządowi, z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, zamiaru wypowiedzenia.

Mam także zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Waszej Ekscelencji będąca odpowiedzią i potwierdzająca w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższe ustalenia stanowiły Porozumienie między obu Rządami, które wejdzie w życie w dniu udzielenia odpowiedzi przez Waszą Ekscelencję.

Korzystam z okazji, by ponowić Waszej Ekscelencji zapewnienia o moim najwyższym szacunku.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej

Ryuichi Tanabe

Warszawa, dnia 20 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski

Jego Ekscelencja

Pan Ryuichi Tanabe

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty Waszej Ekscelencji o następującej treści:

„Ekscelencjo,

mam zaszczyt nawiązać do niedawnych rozmów przeprowadzonych w Warszawie między przedstawicielami Rządu Japonii i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących delegowania wolontariuszy do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Japońskiego Programu Wolontariatu Kulturalnego (zwanego dalej „Programem”), w celu promowania wymiany kulturalnej między obu krajami, i potwierdzić w imieniu Rządu Japonii, że zostało osiągnięte między nimi następujące porozumienie:

1. Rząd Japonii, zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w Japonii, podejmie niezbędne kroki do wydelegowania do Rzeczypospolitej Polskiej wolontariuszy w celu popularyzacji języka japońskiego i kultury japońskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z harmonogramem, który zostanie oddzielnie uzgodniony między kompetentnymi organami obu Rządów. Rząd Japonii, zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w Japonii, podejmie także niezbędne kroki do wydelegowania do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu koordynatorów, jako członków personelu administracyjno-technicznego Ambasady Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy będą pełnili funkcje związane z działalnością wolontariuszy w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rząd Japonii, pod warunkiem uzyskania alokacji budżetowych, podejmie niezbędne kroki w celu pokrycia kosztów podróży międzynarodowych między Japonią a Rzecząpospolitą Polską oraz diet na pokrycie kosztów utrzymania wolontariuszy i koordynatorów w Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu udostępnienia sprzętu, maszyn i materiałów koniecznych do wykonywania ich funkcji.

3. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli wolontariuszom oraz koordynatorom zgody na wjazd, wyjazd i pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres ich delegowania, zgodnie z notą werbalną Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio (nr 18-131-94) z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych lub służbowych, a także zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyzna wolontariuszom następujące zwolnienia, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny, rozporządzeniem Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym Wspólnotowy System Zwolnień Celnych oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny:

(i) zwolnienie z należności celnych przywozowych wyposażenia, maszyn i materiałów koniecznych do wykonywania funkcji tych osób oraz ich rzeczy osobistego użytku, pod warunkiem że wspomniane wyposażenie, maszyny, materiały i rzeczy osobistego użytku zostaną wywiezione przez wolontariuszy w momencie wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu ich funkcji;

(ii) zwolnienie z należności celnych przywozowych materiałów medycznych na własny użytek wolontariuszy, pod warunkiem że wspomniane materiały medyczne zostały przez nich przywiezione w ich bagażu osobistym, oraz

(iii) zwolnienie z należności celnych przywozowych mienia osobistego oraz sprzętów domowych tych osób, pod warunkiem że wspomniane mienie osobiste i sprzęty domowe nie zostaną odstąpione przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania odprawy celnej.

5. Do dochodów uzyskiwanych przez wolontariuszy od Rządu Japonii w ramach Programu ma zastosowanie Umowa między Japonią a Polską Rzecząpospolitą Ludową o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.

6.  Instytucja przyjmująca zapewni wolontariuszom, w miarę możliwości, bezpłatne zakwaterowanie z podstawowym wyposażeniem, w miejscach, w których będą oni pełnili powierzone im funkcje.

7. Właściwe władze polskie będą wydawały wolontariuszom zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony obejmujące okres ich delegowania, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyzna koordynatorom przywileje i immunitety przysługujące członkom personelu administracyjno-technicznego, zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r.

9. W celu zapewnienia pomyślnej realizacji Programu w Rzeczypospolitej Polskiej oba Rządy będą odbywać konsultacje, na prośbę jednego z nich.

10. Powyższe ustalenia mogą być zmienione poprzez wymianę not między obu Rządami i rozwiązane przez każdy z nich w drodze notyfikowania drugiemu Rządowi, z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, zamiaru wypowiedzenia.

Mam także zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Waszej Ekscelencji będąca odpowiedzią i potwierdzająca w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższe ustalenia stanowiły Porozumienie między obu Rządami, które wejdzie w życie w dniu udzielenia odpowiedzi przez Waszą Ekscelencję.

Korzystam z okazji, by ponowić Waszej Ekscelencji zapewnienia o moim najwyższym szacunku.”

Mam także zaszczyt potwierdzić w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższe ustalenia oraz zgodę na to, aby nota Waszej Ekscelencji oraz niniejsza nota stanowiły Porozumienie między obu Rządami, które wejdzie w życie z dniem udzielenia niniejszej odpowiedzi.

Korzystam z okazji, by ponowić Waszej Ekscelencji zapewnienia o moim najwyższym szacunku.

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Radosław Sikorski

Warszawa, dnia 20 stycznia 2009 r.