POROZUMIENIE z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica – Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Sygn. akt.: Wi 451.00/1 Bad Muskau

Nota nr 502/03

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do uzgodnień specjalnego posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów ds. przejść granicznych, które odbyło się dnia 31 stycznia 2002 r. w Słubicach, oraz do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Bad Muskau Fürst-Pückler-Park – Łęknica (Park Mużakowski) do załącznika nr 2 do wyżej wymienionej Umowy w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 6 załącznika nr 2 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1:

6

rubryka 2:

Bad Muskau – Łęknica

rubryka 3:

drogowe

rubryka 4:

osobowy: pieszy

rubryka 5:

Bad Muskau

Republika Federalna Niemiec

Łęknica

Rzeczpospolita Polska

2. Ustala się następujące godziny otwarcia:

a) od 1 kwietnia do 31 października codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00,

b) od 1 listopada do 31 marca w sobotę, niedzielę i dni świąteczne od godz. 8.00 do godz. 18.00. Za dni świąteczne przyjmuje się dni wolne od pracy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni świąteczne obowiązujące w Saksonii, o ile dotyczą one również Bad Muskau. Wykaz dni świątecznych obowiązujących w Saksonii określony jest w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszego Porozumienia.

3. Przewóz towarów jest niedozwolony.

4. Przekraczanie granicy w innym niż ustalony trybie oraz poza godzinami otwarcia – zwłaszcza na wniosek Fundacji Księcia Pücklera (Stiftung Fürst-Pückler-Park) – następuje zgodnie z artykułem 5 Umowy.

5. Rejestrację niniejszego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

6. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec, zawarte w punktach 1–6, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Bad Muskau – Łęknica do załącznika nr 2 do Umowy, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Załącznik

do Porozumienia

między Rządem Republiki Federalnej Niemiec

a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

o włączeniu przejścia granicznego Bad Muskau Fürst-Pückler-Park – Łęknica (Park Mużakowski) do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r.

Dni świąteczne obowiązujące w Saksonii, o ile dotyczą Bad Muskau

Nowy Rok (1 stycznia)

Wielki Piątek

Poniedziałek Wielkanocny

Święto Pracy (1 maja)

Wniebowstąpienie Chrystusa

Poniedziałek Zielonoświątkowy

Dzień Jedności Niemiec (3 października)

Święto Reformacji (31 października)

Dzień Pokuty i Modlitwy

1 dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)

2 dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia)

Miasto Bad Muskau nie jest objęte obchodami regionalnego święta Bożego Ciała. Na przejściu granicznym Bad Muskau Fürst-Pückler-Park – Łęknica (Park Mużakowski) tego dnia nie uznaje się za dzień świąteczny.Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie


DPT. I 2265-37-2002/SW/83

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 502/03 z dnia 23 października 2003 r. następującej treści:

„Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do uzgodnień specjalnego posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów ds. przejść granicznych, które odbyło się dnia 31 stycznia 2002 r. w Słubicach, oraz do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Bad Muskau Fürst-Pückler-Park – Łęknica (Park Mużakowski) do załącznika nr 2 do wyżej wymienionej Umowy w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 6 załącznika nr 2 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1:

6

rubryka 2:

Bad Muskau – Łęknica

rubryka 3:

drogowe

rubryka 4:

osobowy, pieszy

rubryka 5:

Bad Muskau

Republika Federalna Niemiec

Łęknica

Rzeczpospolita Polska


2. Ustala się następujące godziny otwarcia:

a) od 1 kwietnia do 31 października codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00

b) od 1 listopada do 31 marca w sobotę, niedzielę i dni świąteczne od godz. 8.00 do godz. 18.00. Za dni świąteczne przyjmuje się dni wolne od pracy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni świąteczne obowiązujące w Saksonii, o ile dotyczą one również Bad Muskau. Wykaz dni świątecznych obowiązujących w Saksonii określony jest w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszego Porozumienia.

3. Przewóz towarów jest niedozwolony.

4. Przekraczanie granicy w innym niż ustalony trybie oraz poza godzinami otwarcia – zwłaszcza na wniosek Fundacji Księcia Pücklera (Stiftung Fürst-Pückler-Park) – następuje zgodnie z artykułem 5 Umowy.

5. Rejestrację niniejszego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

6. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec, zawarte w punktach 1–6, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Bad Muskau – Łęknica do załącznika nr 2 do Umowy, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Załącznik

do Porozumienia

między Rządem Republiki Federalnej Niemiec

a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

o włączeniu przejścia granicznego Bad Muskau Fürst-Pückler-Park – Łęknica (Park Mużakowski) do załącznika nr 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r.

Dni świąteczne obowiązujące w Saksonii, o ile dotyczą Bad Muskau

Nowy Rok (1 stycznia)

Wielki Piątek

Poniedziałek Wielkanocny

Święto Pracy (1 maja)

Wniebowstąpienie Chrystusa

Poniedziałek Zielonoświątkowy

Dzień Jedności Niemiec (3 października)

Święto Reformacji (31 października)

Dzień Pokuty i Modlitwy

1 dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)

2 dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia)

Miasto Bad Muskau nie jest objęte obchodami regionalnego święta Bożego Ciała. Na przejściu granicznym Bad Muskau Fürst-Pückler-Park – Łęknica (Park Mużakowski) tego dnia nie uznaje się za dzień świąteczny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica – Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem dzisiejszym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 19 lutego 2004 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie


DPT. I 2265-37-2002/SW/139

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i nawiązując do noty DPT.I 2265-37-2002/SW/83 z dnia 19 lutego 2004 r. ma zaszczyt poinformować, że w punkcie 1 wymienionej noty znajduje się błąd. Dotyczy on zapisu, który powinien brzmieć: „rubryka 4: osobowy: pieszy” zamiast „rubryka 4: osobowy, pieszy.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, przepraszając za pomyłkę, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 marca 2004 r.