POROZUMIENIE z dnia 19 czerwca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I-2265-31-2003/SW/75

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

1. W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych, litera b) przejścia kolejowe — liczba porządkowa 4 otrzymuje następujące brzmienie:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi

1

2

3

4

5

6

4 Głuchołazy — Mikulovice 1 O, T Głuchołazy (RP)

2. W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych, litera b) przejścia kolejowe — po liczbie porządkowej 8 dodaje się liczbę porządkową 9 w brzmieniu:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi

1

2

3

4

5

6

9 Głuchołazy — Jindrichov ve Slezsku 1 O,T Głuchołazy (RP)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 lutego 2005 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Nr 4924/2006-Var.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr DPT.I-2265-31-2003/SW/75 z dnia 24 lutego 2005 r., następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

1. W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych, litera b) przejścia kolejowe — liczba porządkowa 4 otrzymuje następujące brzmienie:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi

1

2

3

4

5

6

4 Głuchołazy — Mikulovice 1 O,T Głuchołazy (RP)

2. W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych, litera b) przejścia kolejowe — po liczbie porządkowej 8 dodaje się liczbę porządkową 9 w brzmieniu:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi

1

2

3

4

5

6

9 Głuchołazy — Jindfichov ve Slezsku 1 O,T Głuchołazy (RP)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ambasada Republiki Czeskiej ma zaszczyt poinformować, że Rząd Republiki Czeskiej wyraża zgodę na powyższą propozycję i nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.I-2265-

31-2003/SW/75 z dnia 24 lutego 2005 r. oraz niniejsza nota stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Ambasada Republiki Czeskiej, korzystając z okazji, zwraca się z prośbą o potwierdzenie daty otrzymania niniejszej noty w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie porozumienia.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2006 r.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

4924/20 06-Var.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem noty č. DPT.I-2265-31-2003/SW/75 ze dne 24. února 2005 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a konajíce jménem vlády Polské republiky, si dovoluje navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, sjednání Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy ěíslo 1 výše uvedené Dohody o následujícím obsahu:

1. V příloze číslo 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů, písmeno b) železniční přechody — pořadové číslo 4 bude mít následující znění:


Por. ć. Hranićni prechod charakter pfechodu rozsah provozu Dislokace Poznamka

1

2

3

4

5

6

4 Głuchołazy — Mikulovice 1 ŻOS, ŻN Głuchołazy (PR)

2. V příloze číslo 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů, písmeno b) železniční přechody —

za pořadové číslo 8 se připojuje pořadové číslo 9 ve znění:


Pof. ć. Hranićni pfechod charakter pfechodu rozsah provozu Dislokace Poznamka

1

2

3

4

5

6

9 Głuchołazy — Jindfichov ve Slezsku 1 ŻOS, ŻN Głuchołazy (PR)

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou České republiky s výše uvedeným, tato nota společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.”.

Velvyslanectví České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem a nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky č. DPT.I-2265-31-2003/SW/75 ze dne 24. února 2005 a tato nota tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této noty.

Velvyslanectví České republiky si při této příležitosti dovoluje požádat o potvrzení data doručení této noty, aby mohl být správně stanoven den vstupu Ujednání v platnost.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava, 15 června 2006

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I 2265-31-2003/SW

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i nawiązując do noty nr 4924/2006 -Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. dotyczącej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., uprzejmie informuje, że wymienione porozumienie weszło w życie w dniu 19 czerwca 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2006 r.