POROZUMIENIE z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada

Syryjskiej Republiki Arabskiej

w Warszawie


DPT. II-2266-17-2003/ME

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie i mając na względzie przewidywaną akcesję Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz związaną z tym konieczność dostosowania się Polski do wymogów wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, ma zaszczyt poinformować, co następuje:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby dotychczasowy zapis artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r., zastąpić postanowieniem o następującej treści:

„Rozliczenia i płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane w walutach wymienialnych, akceptowanych przez odpowiednie organy Umawiających się Stron.”

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Rząd Syryjskiej Republiki Arabskiej zgody na powyższe, niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie, które wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty będącej odpowiedzią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie wyrazy najwyższego poważania.


Ambasada

Syryjskiej Republiki Arabskiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Warszawa


Nr 218/12/1

Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powołując się na notę Ministerstwa Nr DPT. II-2266-17-2003/ME/122 z dnia 23 kwietnia 2003 r. związaną z propozycją Rządu Polskiego dotyczącą zmiany artykułu 12 Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej przez Arabską Republikę Syryjską i Polską Rzeczpospolitą Ludową w 1978 r., ma zaszczyt przedstawić projekt nowej umowy o transporcie drogowym, przygotowany przez Syryjskie Ministerstwo Transportu, i uprzejmie prosi Stronę Polską o wyrażenie swojej opinii, która stanie się wstępem do bezpośrednich negocjacji między obydwiema Stronami w celu ustalenia ostatecznego brzmienia umowy.

Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 9 września 2003 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej

w Warszawie


DPT. II-2266-17-2003/ME

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie i w odpowiedzi na notę Ambasady Nr 218/12/1 z dnia 9 września 2003 r. ma zaszczyt poinformować, iż propozycja Strony syryjskiej dotycząca zawarcia nowej umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, jak również projekt tej umowy jest szczegółowo analizowany przez Stronę polską i po przeprowadzeniu wymaganych uzgodnień wewnętrznych, możliwe będzie rozpoczęcie negocjacji umowy.

Jednakże ze względu na konieczność dostosowania do dnia 1 stycznia 2004 r. prawa Rzeczypospolitej Polskiej do wymogów wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie zwrócić się do Ambasady Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie o ponowne rozważenie propozycji, wyrażonej w nocie z dnia 23 kwietnia 2003 r., zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 15 kwietnia 1978 r., poprzez wymianę not.

Zmiana dotyczy artykułu 12 Umowy o treści: „Rozliczenia oraz płatności wynikające z wykonywania niniejszej Umowy będą dokonywane zgodnie z umowami płatniczymi obowiązującymi Umawiające się Strony” w następujący sposób: „Rozliczenia i płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane w walutach wymienialnych, akceptowanych przez odpowiednie organy Umawiających się Stron.”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 27 listopada 2003 r.


Ambasada

Syryjskiej Republiki Arabskiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Warszawa


Nr 188/12/1

Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powołując się na notę Nr DPT. II-2266-17-2003/ME/498 z dnia 27 listopada 2003 r., ma zaszczyt poinformować, że Syryjskie Ministerstwo Transportu w swojej nocie Nr 2304/2/9 z dnia 18 lutego 2004 r., odnoszącej się do noty Ministerstwa Finansów Nr 3652/15/66 z dnia 11 lutego 2004 r., informuje, że nie ma żadnych uwag związanych z wprowadzeniem proponowanej zmiany artykułu 12 Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej dnia 15 kwietnia 1978 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej.

Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2004 r.