POROZUMIENIE z dnia 17 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Nr 5707-VII/2005-Var.

Ambasada Republiki Czeskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, w następującym brzmieniu:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — po liczbie porządkowej 40 dodaje się liczbę porządkową 41 w następującym brzmieniu:


Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia
41 Vidnava — Kałków 11/177/1 — 11/177/2 P, R, N, woz. całoroczne 6.00—20.00

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Č.j.: 5707-VII/2005-Var.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě 22. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu přílohy číslo 3 uvedené Dohody takto:

V příloze č. 3 — Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice — se za položku 40 připojuje položka č. 41 tohoto znění:


Poř. č. Název přechodu Hran. znak Charakter Období provozu Provozní doba
41 Vidnava — Kałków 11/177/1-11/177/2 P, C, L, voz. celoročně 6.00—20.00

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou Polské republiky s výše uvedeným, tato nota a souhlasná odpověď polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava, 24. června 2005

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I 2265-31-2003/SW/253

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie not:

1) nr 5707-VI/2005-Var. z dnia 24 czerwca 2005 r. informującej, że nie doszło do zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., dotyczącego przejścia na szlaku turystycznym przecinającym granicę państwową

Kałków — Vidnava w drodze wymiany not: czeskiej nr 655/2003-Var. z dnia 7 marca 2003 r. i polskiej nr DPT.I 2265-31-2003/SW/120 z dnia 17 marca 2004 r., ponieważ wskazana polska nota nie zawiera pełnej akceptacji propozycji zawartej w wymienionej czeskiej nocie z dnia 7 marca 2003 r.;

2) nr 5707-VII/2005-Var. z dnia 24 czerwca 2005 r. o następującej treści:

„Ambasada Republiki Czeskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, w następującym brzmieniu:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — po liczbie porządkowej 40 dodaje się liczbę porządkową 41 w następującym brzmieniu:


Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia
41 Vidnava — Kałków 11/177/1—11/177/2 P, R, N, woz. całoroczne 6.00—20.00

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie wymienionego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2005 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Nr9571-l/2005-Var.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Czeskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór jego noty nr DPT.I 2265-31-2003/SW/253 z dnia 8 sierpnia 2005 r.

Ambasada Republiki Czeskiej otrzymała powyższą notę w dniu 17 sierpnia 2005 r. Zatem w tym dniu weszło w życie Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki

Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. Porozumienie dotyczy przejścia na szlaku turystycznym przecinającym granicę państwową Vidnava — Kałków i stanowią je nota Ambasady Republiki Czes--kiej nr 5707-VII/2005-Var. z dnia 24 czerwca 2005 r. oraz wyżej wymieniona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 8 listopada 2005 r.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Č.j.: 9571-1/2005-Var.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit doručení jeho noty č. DPT.I 2265-31-2003/SW/253 ze dne 8. srpna 2005.

Výše uvedená nota byla Velvyslanectví České republiky doručena dne 17. srpna 2005. Téhož dne tedy vstoupilo v platnost Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy

č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které se týká přechodu na turistické stezce protínající státní hranice Vidnava — Kałków a tvoří je nota Velvyslanectví České republiky č.j. 5707-VII/2005-Var. ze dne 24. června 2005 a výše uvedená nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava, 8. listopadu 2005