POROZUMIENIE z dnia 16 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o skreśleniu przejścia granicznego Dobieszczyn — Hintersee w załączniku nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.


Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Botschaft

der Bundesrepublik Deutschland

Warschau

Sygn. akt: Wi 451.00/1 Hintersee Gz.: Wi 451.00/1 Hintersee

Nota nr 088/2007

VN Nr: 088/2007
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten

der Republik Polen

Nota werbalna Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, w nawiązaniu do uzgodnień z posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów do spraw przejść granicznych, które odbyło się w dniach 10 i 11 maja 2006 r. w Gronowie, oraz w nawiązaniu do artykułu 3 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować Ministerstwu Spraw

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen unter Bezugnahme auf die Absprachen der Sitzung der deutsch-polnischen Expertenkommission für Grenzübergänge, die am 10. und 11. Mai 2006 in Gronów stattgefunden hat, sowie unter Bezugnahme auf Artikel 3 Absatz 2 des in Bonn am 6. November 1992 gefertigten Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über


Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o skreśleniu przejścia granicznego Hintersee — Dobieszczyn w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs, im Folgenden „Abkommen” genannt, den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Streichung des Grenzübergangs Hintersee — Entepöl (Dobieszczyn) aus Anlage 2 zum vorbezeichneten Abkommen vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:

1. W załączniku nr 2 do Umowy — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych — dotychczasowy zapis pod liczbą porządkową 2 zostaje opatrzony adnotacją „skreślona”.

1. In Anlage 2 zum Abkommen — Verzeichnis der zur Eröffnung vorgesehenen Grenzübergänge — wird die bisherige Eintragung unter der laufenden Nummer 2 mit dem Vermerk „gestrichen” versehen.

2. Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Die Registrierung dieser Vereinbarung beim Sekretariat der Organisation der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach ihrem Inkrafttreten von deutscher Seite veranlasst. Die polnische Seite wird unter Angabe der Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Organisation der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ambasada Republiki Federalnej Niemiec potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku niemieckim i polskim ma jednakową moc obowiązującą. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland schlägt vor, dass, falls die Regierung der Republik Polen dem zustimmt, diese Verbalnote und die Antwortnote darauf eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen bilden, die mit dem Datum der Verbalnote, mit der die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland den Eingang der Antwortnote bestätigt, in Kraft tritt. Diese Vereinbarung ist dabei in ihrem deutschen und polnischen Wortlaut gleichermaßen verbindlich.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2007 r. Warschau, den 16. April 2007

DPT. I 2265-15-2006/AN/230

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 088/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r., o następującej treści:

„Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, w nawiązaniu do uzgodnień z posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów do spraw przejść granicznych.

które odbyło się w dniach 10 i 11 maja 2006 r. w Gronowie, oraz w nawiązaniu do artykułu 3 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o skreśleniu przejścia granicznego Hintersee — Dobieszczyn w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

1. W załączniku nr 2 do Umowy — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych — dotychczasowy zapis pod liczbą porządkową 2 zostaje opatrzony adnotacją „skreślona”.

2. Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ambasada Republiki Federalnej Niemiec potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku niemieckim i polskim ma jednakową moc obowiązującą.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota i niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o skreśleniu przejścia granicznego Dobieszczyn — Hintersee w załączniku nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z datą noty, którą Ambasada Republiki Federalnej Niemiec potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku polskim i niemieckim ma jednakową moc obowiązującą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2007 r.


Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau
Sygn. akt: Wi 451.00/1 Hintersee — Dobieszczyn Gz.: Wi 451.00/1 Hintersee — Entepöl (Dobieszczyn)

Nota nr 204/2007

VN Nr: 204/2007
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten

der Republik Polen

Nota werbalna Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt potwierdzić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymanie noty Ministerstwa nr DPT.I 2265-15-2006/AN/230 z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotyczącej zawarcia Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o skreśleniu przejścia granicznego Hintersee — Dobieszczyn w załączniku nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., i jednocześnie poinformować, że porozumienie to wejdzie w życie z datą niniejszej noty.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen den Erhalt der Verbalnote des Ministeriums Nr DPT.I 2265-15-2006/AN/230 vom 14. August 2007 betreffend den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Streichung des Grenzübergangs Hintersee — Entepöl (Dobieszczyn) aus Anlage 2 des Abkommens vom 6. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs zu bestätigen und gleichzeitig mitzuteilen, daß diese Vereinbarung mit dem Datum dieser Verbalnote in Kraft tritt.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 16 sierpnia 2007 r. Warschau, den 16. August 2007