POROZUMIENIE z dnia 16 marca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Przekład

DPT-II-2262-21-2006/KP/258

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu i powołując się na artykuł 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie następującej zmiany do wyżej wymienionej umowy:

W artykule 1 ustęp 1 umowy: zdanie „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 15 000 000,00 USD (słownie: piętnaście milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem.” zamienić zdaniem: „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 9 014 998,00 USD (słownie: dziewięć milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem dolarów USA), zwanego dalej Kredytem.”.

W przypadku gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu potwierdzi, że Rząd Republiki Uzbekistanu akceptuje zmianę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będzie uważało, że niniejsza nota wraz z notą będącą odpowiedzią Rządu Republiki Uzbekistanu będą stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu z dnia 10 lipca 2003 r. Wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wspomnianej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu wyrazy głębokiego szacunku.

Warszawa, dnia 12 listopada 2008 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu

05/6648

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu przesyła wyrazy swojego szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w odpowiedzi na notę nr DPT-II-2262-21-2006/KP/258 z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej wprowadzenia zmian do Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., ma zaszczyt poinformować, co następuje.

Zmiana artykułu 1 ustęp 1 Umowy, zaproponowana przez Stronę polską, w brzmieniu: „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 15 000 000,00 USD (słownie: piętnaście milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem.” zamieniona na „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 9 014 998,00 USD (słownie: dziewięć milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem dolarów USA), zwanego dalej Kredytem.” została przez Stronę uzbecką zaakceptowana.

Zgodnie z artykułem 10 umowy zmiany wprowadzane do niej wchodzą w życie po otrzymaniu ostatniej noty, to znaczy po otrzymaniu przez Stronę polską niniejszej noty.

Ministerstwo wychodzi z założenia, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT-II-2262-21-2006/KP/258 z dnia 12 listopada 2008 r. oraz załączona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wniesieniu zmian do wyżej wymienionej umowy.

Ministerstwo prosi o poinformowanie o dacie wejścia w życie wyżej wymienionego porozumienia i korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Taszkent, dnia 9 marca 2009 r.