POROZUMIENIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

DPT. I 2265-27-2002/SW/121

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 499/03 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie poinformować, iż w proponowanej przez Stronę niemiecką nowej wersji załącznika nr 2 do wyżej wymienionej Umowy występują nieścisłości w rubryce 5 liczby porządkowej 5, które powodowałyby konieczność jego ponownych uzupełnień. Niemniej jednak uznając za celowe określenie jednolitych zasad dokonywania zmian załącznika nr 2 do przedmiotowej Umowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 3 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. – zwanej dalej „Umową” – ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do wymienionej Umowy w następującym brzmieniu:

1. Załącznik nr 2 do Umowy otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEWIDZIANYCH DO OTWARCIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaje ruchu granicznego

Miejsce odpraw granicznych

1

2

3

4

5

1

Świnoujście – Garz drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy i autobusy

Świnoujście Rzeczpospolita Polska

2

Dobieszczyn – Hintersee

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy i autobusy

Hintersee Republika Federalna Niemiec

3

Pieńsk – Deschka drogowe osobowy

Pieńsk Rzeczpospolita Polska

4

Łęknica – Krauschwitz drogowe osobowy

Krauschwitz Republika Federalna Niemiec

5

Świnoujście – Ahlbeck kolejowe osobowy

Świnoujście Rzeczpospolita Polska
Ahlbeck Republika Federalna Niemiec
trasa przejazdu Świnoujście – Ahlbeck


2. Porozumienia między rządami obu Państw w zakresie zmiany załącznika nr 2 do Umowy, zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Umowy, będą zawierane na podstawie niniejszego brzmienia załącznika nr 2.

3. W przypadku otwarcia przejścia granicznego wymienionego w załączniku nr 2, na podstawie zawartego porozumienia w trybie artykułu 2 ustęp 1 Umowy, liczba porządkowa tego przejścia granicznego zostanie zaopatrzona w adnotację „skreślona”. Dana liczba porządkowa nie będzie na nowo przydzielana.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku zgody Rządu Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty z odpowiedzią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.


Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Sygn. akt.: Wi 451.00/1

Nota nr 89/04

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr DPT. I 2265–27–2002/SW/121 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r., zawierającej propozycję zmiany załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego. W uzgodnionej wersji niemieckiej ma ona następujące brzmienie:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 499/03 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie poinformować iż w proponowanej przez Stronę niemiecką nowej wersji załącznika nr 2 do wyżej wymienionej Umowy występują nieścisłości w rubryce 5 liczby porządkowej 5, które powodowałyby konieczność jego ponownych uzupełnień. Niemniej jednak uznając za celowe określenie jednolitych zasad dokonywania zmian załącznika nr 2 do przedmiotowej Umowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. – zwanej dalej „Umową” – ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do wymienionej Umowy w następującym brzmieniu:

1. Załącznik nr 2 do Umowy otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEWIDZIANYCH DO OTWARCIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaje ruchu granicznego

Miejsce odpraw granicznych

1

2

3

4

5

1

Świnoujście – Garz drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy i autobusy

Świnoujście Rzeczpospolita Polska

2

Dobieszczyn – Hintersee

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy i autobusy

Hintersee Republika Federalna Niemiec

3

Pieńsk – Deschka drogowe osobowy

Pieńsk Rzeczpospolita Polska

4

Łęknica – Krauschwitz drogowe osobowy

Krauschwitz Republika Federalna Niemiec

5

Świnoujście – Ahlbeck kolejowe osobowy

Świnoujście Rzeczpospolita Polska
Ahlbeck Republika Federalna Niemiec
trasa przejazdu Świnoujście – Ahlbeck


2. Porozumienia między rządami obu Państw w zakresie zmiany załącznika nr 2 do Umowy, zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy, będą zawierane na podstawie niniejszego brzmienia załącznika nr 2.

3. W przypadku otwarcia przejścia granicznego wymienionego w załączniku nr 2, na podstawie zawartego porozumienia w trybie art. 2 ust. 1 Umowy, liczba porządkowa tego przejścia granicznego zostanie zaopatrzona w adnotację „skreślona”. Dana liczba porządkowa nie będzie na nowo przydzielana.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku zgody Rządu Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty z odpowiedzią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.”

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. oraz niniejsza nota zawierająca odpowiedź na nią stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zmiany załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, które wejdzie w życie w dniu otrzymania noty zawierającej odpowiedź i którego teksty niemiecki i polski mają jednakową moc. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec zwraca się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o zawiadomienie o dniu otrzymania noty z odpowiedzią.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2004 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

DPT. I-2265-21-2003/MP/222

DPT. I-2265-27-2002/MP/222

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie not Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie nr 89/04 z dnia 13 kwietnia 2004 r. oraz nr 95/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r., informujących o zgodzie Rządu Republiki Federalnej Niemiec na zawarcie:

1. Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz.

2. Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że wyżej wymienione Porozumienia weszły w życie z dniem 16 kwietnia 2004 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 10 maja 2004 r.