POROZUMIENIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie


DPT. I-2265-21-2003/SP/509

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 150/03 z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie rozszerzenia ruchu w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie poinformować, że w nocie niemieckiej polskie dni ustawowo wolne od pracy oraz rodzaj ruchu towarowego zostały nieprecyzyjnie określone. Niemniej jednak uznając za celowe rozszerzenie ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. – zwanej dalej „Umową” – ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w wyżej wymienionym przejściu granicznym w następującym brzmieniu:

1. W liczbie porządkowej 25 załącznika nr 1 do Umowy, w rubryce 4 słowa: „osobowy, towarowy pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t” zastępuje się słowami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t”.

2. Wyłączone z ruchu będą pojazdy lawetowe, towary podlegające kontroli weterynaryjnej i ładunki niebezpieczne. Ruch towarowy odbywa się w dni powszednie od godz. 6.00 do godz. 22.00. W soboty i niedziele oraz w następujące dni ustawowo wolne od pracy ruch towarowy nie jest dozwolony:

a) W Rzeczypospolitej Polskiej: 1 stycznia – Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

b) W Republice Federalnej Niemiec: Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, Wniebowstąpienie Chrystusa, Poniedziałek Zielonoświątkowy, 3 października – Dzień Jedności Niemiec, 31 października – Dzień Reformacji, 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku zgody Rządu Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty z odpowiedzią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.


Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Sygn. akt.: Wi 451.00/1 Küstrin

Nota nr 95/04

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa nr DPT. I–2265–21–2003/SP/509 z dnia 12 grudnia 2003 r., która w uzgodnionej wersji niemieckiej otrzymuje następujące brzmienie:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 150/03 z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie rozszerzenia ruchu w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie poinformować, że w nocie niemieckiej polskie dni ustawowo wolne od pracy oraz rodzaj ruchu towarowego zostały nieprecyzyjnie określone. Niemniej jednak uznając za celowe rozszerzenie ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. – zwanej dalej „Umową” – ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w wyżej wymienionym przejściu granicznym w następującym brzmieniu:

1. W liczbie porządkowej 25 załącznika nr 1 do Umowy, w rubryce 4 słowa: „osobowy, towarowy pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t” zastępuje się słowami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t”.

2. Wyłączone z ruchu będą pojazdy lawetowe, towary podlegające kontroli weterynaryjnej i ładunki niebezpieczne. Ruch towarowy odbywa się w dni powszednie od godz. 6.00 do godz. 22.00. W soboty i niedziele oraz następujące dni ustawowo wolne od pracy ruch towarowy nie jest dozwolony:

a) W Rzeczypospolitej Polskiej: 1 stycznia – Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

b) W Republice Federalnej Niemiec: Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, Wniebowstąpienie Chrystusa, Poniedziałek Zielonoświątkowy, 3 października – Dzień Jedności Niemiec, 31 października – Dzień Reformacji, 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku zgody Rządu Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty z odpowiedzią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.”

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2003 r. oraz niniejsza nota z odpowiedzią stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty z odpowiedzią i którego teksty niemiecki i polski mają jednakową moc. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec zwraca się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o zawiadomienie o dniu otrzymania noty z odpowiedzią.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2004 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie


DPT. I-2265-21-2003/MP

DPT. I-2265-27-2002/MP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie not Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie nr 89/04 z dnia 13 kwietnia 2004 r. oraz nr 95/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r., informujących o zgodzie Rządu Republiki Federalnej Niemiec na zawarcie:

1. Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn – Kietz,

2. Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że wyżej wymienione Porozumienia weszły w życie z dniem 16 kwietnia 2004 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 10 maja 2004 r.