POROZUMIENIE z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Nr DPT I 2265-15-2006/AN/298

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiązaniu do ustaleń dokonanych między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany brzmienia klauzuli końcowej porozumień zawieranych w formie wymiany not ma zaszczyt poinformować o wycofaniu noty nr DPT.I 2265-15-2006/SW/173 z dnia 13 lipca 2006 r. i zaproponować na podstawie artykułu 3 ustęp 2 w związku z artykułem 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do powyższej umowy, w następującym brzmieniu:

1.W załączniku nr 2 — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych — po liczbie porządkowej 10 dodaje się liczbę porządkową 11 w brzmieniu:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaje ruchu granicznego Miejsce odpraw granicznych
11 Gozdowice — Güstebieser Loose drogowe (przeprawa promowa) osobowy z wyłączeniem autobusów, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Gozdowice Rzeczpospolita Polska

2. Przejście graniczne będzie otwarte w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godz. 6.30 do godz. 20.30 z ograniczeniem kursowania promu z powodu złych warunków atmosferycznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku polskim i niemieckim ma jednakową moc obowiązującą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau

Sygn. akt: Wi 451.00/1 Giistebieser Loose — Gozdowice Nota nr 396/2006

Gz.: Wi 451.00/1 Güstebieser Loose — Güstebiese (Gozdowice) VN Nr: 396/2006
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen
Nota werbalna Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT I 2265--15-2006/AN/298 z dnia 14 grudnia 2006 r., która w wersji niemieckiej ma następujące brzmienie:

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Verbalnote Nr DPT I 2265--15-2006/AN/298 des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vom 14. Dezember 2006 zu bestätigen, die in deutscher Fassung wie folgt lautet:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiązaniu do ustaleń dokonanych między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany brzmienia klauzuli końcowej porozumień zawieranych w formie wymiany not ma zaszczyt poinformować o wycofaniu noty nr DPT.I 2265-15-2006/SW/173 z dnia 13 lipca 2006 r. i zaproponować na podstawie artykułu 3 ustęp 2 w związku z artykułem 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do powyższej umowy, w następującym brzmieniu:

„Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen bezeugt der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Warschau seine Hochachtung und beehrt sich, unter Bezugnahme auf die zwischen den Außenministerien der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Absprachen betreffend den Wortlaut der Schlussklausel der in Form eines Notenwechsels geschlossenen Vereinbarungen, über die Rücknahme der Note Nr DPT.I 2265-15-2006/SW/173 vom 13. Juli 2006 zu informieren und auf der Grundlage des Artikels 3 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 des am 6. November 1992 in Bonn gefertigten Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Änderung der Anlage 2 zum vorbezeichneten Abkommen mit folgendem Wortlaut vorzuschlagen:

1. W załączniku nr 2 — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych — po liczbie porządkowej 10 dodaje się liczbę porządkową 11 w brzmieniu:

1. In Anlage 2 — Verzeichnis der für die Eröffnung vorgesehenen Grenzübergänge — wird nach der laufenden Nummer 10 die laufende Nummer 11 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaje ruchu granicznego Miejsce odpraw granicznych
11 Gozdowice — Güstebieser Loose drogowe (przeprawa promowa) osobowy z wyłączeniem autobusów, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Gozdowice Rzeczpospolita Polska


Nr Name des Grenzübergangs Art des Grenzübergangs Verkehrsarten Ort der Grenzabfertigung
11 Gozdowice — Güstebieser Loose Straße (Fährverbindung) Personenverkehr mit Ausnahme von Bussen, Warenverkehr mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t Gozdowice Republik Polen

2. Przejście graniczne będzie otwarte w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godz. 6.30 do godz. 20.30 z ograniczeniem kursowania promu z powodu złych warunków atmosferycznych.

2. Der Grenzübergang wird vom 1. April bis zum 31. Oktober von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet sein, wobei es für den Fährverkehr Beschränkungen wegen schlechter Wetterverhältnisse geben kann.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku polskim i niemieckim ma jednakową moc obowiązującą. Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen schlägt vor, dass, falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland dem zustimmt, diese Verbalnote und die Antwortnote darauf eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland bilden, die mit dem Datum der Verbalnote, mit der das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen den Eingang der Antwortnote bestätigt, in Kraft tritt. Diese Vereinbarung ist dabei in ihrem polnischen und deutschen Wortlaut gleichermaßen verbindlich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.”.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen benutzt diesen Anlass, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.”.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2006 r. oraz niniejsza nota stanowiąca odpowiedź na nią stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z datą noty, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku niemieckim i polskim ma jednakową moc obowiązującą.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Republik Polen einverstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vom 14. Dezember 2006 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Aufnahme des Grenzübergangs Güstebieser Loose — Güstebiese (Gozdowice) in die Anlage 2 zum Abkommen vom 6. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs, die mit dem Datum der Verbalnote, mit der das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen den Eingang dieser Antwortnote bestätigt, in Kraft tritt. Diese Vereinbarung ist dabei in ihrem deutschen und polnischen Wortlaut gleichermaßen verbindlich.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Warschau, den 14. Dezember 2006