POROZUMIENIE z dnia 14 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego


Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie The New Zealand Embassy in Warsaw
Nota numer: 2007/5 Note Number: 2007/5
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych The New Zealand Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Repu-
Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. blic of Poland and has the honour to propose the conclusion of an Arrangement on performing work by dependant family members of the staff of the diplomatic mission or consular office.

1. Rząd Nowej Zelandii i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzgodniły, że członkowie rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Nowej Zelandii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii, będą mogli na zasadzie wzajemności wykonywać pracę w Państwie przyjmującym zgodnie z przepisami prawa tego Państwa i postanowieniami niniejszego porozumienia.

”1. The Government of New Zealand and the Government of the Republic of Poland have decided that dependant family members of the staff of the diplomatic mission or consular office of New Zealand in the Republic of Poland and of the Republic of Poland in New Zealand will have the ability on the basis of reciprocity, to perform work in the Receiving State in accordance with the provisions of the law of that State and the provisions contained in this Arrangement.

2. Dla celów niniejszego porozumienia określenie:

2. For the purposes of this Arrangement, the description:

a. „wykonywanie pracy” oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą;

a) ”perform work” means employment, performing any other remunerative work or performing functions on boards of legal entities conducting business activities;

b. „członkowie personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego” oznacza pracowników Państwa wysyłającego skierowanych do pełnienia funkcji jako przedstawiciele dyplomatyczni, urzędnicy konsularni, oraz członkowie personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego i przedstawicielstwa organizacji międzynarodowej w Państwie przyjmującym, którzy nie są obywatelami tego Państwa lub nie posiadają w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w artykule 1 litery e) i f) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. oraz w artykule 1 ustęp 1 litery d) i e) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r.;

b) ”staff members of the diplomatic mission or consular office” mean employees of the Sending State assigned to official duty as diplomatic agents, consular officers and members of the administrative and technical staff in the diplomatic mission, consular office or mission to the international organisation in the Receiving State, who are not nationals or permanent residents of that State, as defined in Articles 1 (e) and 1 (f) of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and Article 1, paragraph 1 (d) and (e) of the Vienna Convention on Consular Relations 1963;

c. „członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu” oznacza następujące osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego:

c) ”dependant family member” refers to the following persons who form part of the household of the staff member of the diplomatic mission or consular office:

(i) małżonka; (i) spouse;
(ii) dzieci do 21. roku życia niepozostające w związku małżeńskim; (ii) unmarried children under 21 years of age;
(iii) dzieci upośledzone fizycznie lub umysłowo niepozostające w związku małżeńskim i niezdolne do samodzielnego utrzymania się. (iii) unmarried physically or mentally disabled children incapable of self support.

3. Procedura

3. Procedure

W przypadku gdy członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, zamierza wykonywać pracę w Nowej Zelandii lub w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemny wniosek do Protocol Division Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii lub, odpowiednio, Ambasada Nowej Zelandii — do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek taki wskaże członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu oraz będzie zawierał krótką charakterystykę planowanego zatrudnienia. Następnie, właściwy Protocol Division lub Protokół Dyplomatyczny, najszybciej jak to będzie możliwe, poinformuje zainteresowaną Ambasadę, że członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, spełnia wymogi wskazane w porozumieniu i może wykonywać pracę na terytorium tego Państwa. Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protocol Division lub Protokół Dyplomatyczny Państwa przyjmującego o wszelkich zmianach dotyczących statusu tego członka rodziny. When the dependant family member wishes to perform work in New Zealand or in the Republic of Poland, a written application will be submitted by the Embassy of the Republic of Poland to the Protocol Division of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand or, respectively, by the Embassy of New Zealand to the Protokół Dyplomatyczny of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Such an application will identify the dependant family member and contain a brief description of the work sought. Next, the relevant Protocol Division or Protokół Dyplomatyczny will, as soon as possible inform the interested Embassy that the dependant family member satisfies the conditions indicated in this Arrangement and is allowed to perform work in the territory of that State. The Embassy of the Sending State will inform the Protocol Division or Protokół Dyplomatyczny of the Receiving State about any changes in the status of that family member.
Wykonując pracę w Państwie przyjmującym członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę. The dependant family member will be exempt from the requirement to obtain a work permit when performing work in the Receiving State.
Niniejsze porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, domagania się automatycznego uznania stopni czy innych kwalifikacji. Uznawanie będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Państwa przyjmującego. This Arrangement will not allow the dependant family member to claim automatic recognition of degrees, or other qualifications. Recognition will be obtained in accordance with the relevant provisions of the law of the Receiving State.
Niniejsze porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, wykonywania pracy na stanowiskach, które według przepisów prawa Państwa przyjmującego, mogą być zajmowane tylko przez obywateli tego Państwa. This Arrangement will not allow the dependant family member to perform work in such posts that, according to the provisions of the law of the Receiving State, can be taken up only by the citizens of that State.

4. Immunitety

4. Immunities

a. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Państwa przyjmującego na mocy artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r. i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające zrzeka się immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z wykonywania pracy.

a) If the dependant family member who performs work on the basis of this Arrangement enjoys immunity from the civil and administrative jurisdiction of the Receiving State pursuant to Articles 31 and 37 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or other relevant international agreements, the Sending State renounces such immunity with respect to all matters arising out of the performance of work.

b. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie niniejszego porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej na podstawie artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r. i innych właściwych umów międzynarodowych. Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdy wniosek o uchylenie takiego immunitetu. Jeżeli immunitet nie został uchylony, a sprawa jest poważna, członek rodziny będzie odwołany.

b) If the dependant family member who performs work on the basis of this Arrangement enjoys immunity from criminal jurisdiction pursuant to Articles 31 and 37 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or other relevant international agreements, the Sending State will carefully consider every request to waive such immunity. Where immunity is not waived but the matter is a serious one, the family member will be withdrawn.

5. Opodatkowanie i ubezpieczenie społeczne

5. Taxation and social security insurance

Członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia, podlega przepisom o podatku dochodowym i ubezpieczeniu społecznym, obowiązującym w Państwie przyjmującym w odniesieniu do wszystkich kwestii wynikających z wykonywania pracy w tym Państwie. The dependant family member who performs work on the basis of the provisions of this Arrangement is subject to income tax and social security regulations binding in the Receiving State for all matters arising out of the performance of work in the Receiving State.

6. Zakończenie wykonywania pracy przez członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu

6. End of dependant family member's work

a. Członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, może wykonywać pracę do dnia:

a) The dependant family member is allowed to perform work until the date:

(i) w którym utracił on status osoby pozostającej we wspólnocie domowej i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego zgodnie z tym porozumieniem, lub (i) on which he/she ceases to have the status of the person who forms part of the household and is a dependant of the staff member of the diplomatic mission or consular office in accordance with this Arrangement, or
(ii) wygaśnięcia umowy o pracę, lub umowy przewidującej wykonywanie pracy, lub (ii) of the expiry of the employment agreement or contract to perform work, or
(iii) zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której uzależniony jest status tego członka rodziny. (iii) of the termination of the assignment in the Receiving State of the individual on whom the family member concerned is dependent for his/her status.

Okres wykonywania pracy przez członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, może zostać przedłużony w rozsądnych granicach zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r. lub innych właściwych umów międzynarodowych.

However, the period during which the dependant family member is allowed to perform work can be extended within reason in accordance with the clauses of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or other relevant international agreements.
b. W każdej umowie o pracę lub umowie przewidującej wykonywanie pracy, zawartej przez członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, będzie znajdować się klauzula stanowiąca, że dana umowa ulega rozwiązaniu z dniem określonym w ustępie 6 litera a. niniejszego porozumienia.

b) Each employment agreement or contract to perform work concluded by a dependant family member will contain a clause stating that the contract will terminate on the date specified in paragraph 6a) of this Arrangement.

c. Fakt wykonywania pracy na mocy niniejszego porozumienia nie uprawnia członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, do dalszego zamieszkiwania na terytorium Nowej Zelandii lub Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do wykonywania pracy:

c) The fact of performing work according to this Arrangement does not grant the dependant family member the ability to continue residence in the territory of New Zealand or the Republic of Poland, nor to perform work:

(i) po zakończeniu pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której uzależniony jest status tego członka rodziny lub (i) after the termination of the assignment in the Receiving State of the individual on whom the family member concerned is dependant for his/her status, or
(ii) w razie utraty przez tego członka rodziny statusu osoby pozostającej we wspólnocie domowej i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. (ii) once the family member ceases to have the status of the person who forms part of the household and is a dependant of the staff member of the diplomatic mission or consular office.

7. Okres obowiązywania porozumienia

7. Duration of the Arrangement

Jeżeli warunki określone w niniejszej nocie zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Nowej Zelandii proponuje, aby niniejsza nota oraz odnośna odpowiedź stanowiły porozumienie między dwoma Rządami, które wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Ambasadę Nowej Zelandii odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozostanie w mocy do czasu jego wypowiedzenia przez którykolwiek z Rządów w drodze pisemnej notyfikacji, z zachowaniem dziewięćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia.

If the conditions described in this Note are accepted by the Government of the Republic of Poland, the Embassy of New Zealand proposes that this Note and the relevant reply form an Arrangement between the two Governments, that will come into effect on the day in which the New Zealand Embassy receives the reply of the Ministry of Foreign Affairs and will remain in effect until the day it is ended by either Government by written notice, with a ninety day period of notice.”

Ambasada Nowej Zelandii korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. The New Zealand Embassy takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 6 lutego 2007 r. Warsaw, 6 February 2007


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej The Ministry of Foreign Affairs of the Republic od Poland
PD103-1-07N.Zel./575/07 No.PD103-1-07N.Zel./575/07
Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie The Embassy of New Zealand in Warsaw

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Nowej Zelandii w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ambasady nr 2007/5 z dnia 6 lutego 2007 r. o następującej treści:

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland sends its highest regards to the Embassy of New Zealand in Warsaw and has the honour to acknowledge receipt of the Embassy's Note Nr 2007/5 of 6 February 2007 of the following content:
„Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

”The Embassy of New Zealand in Warsaw presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and has the honour to propose the conclusion of an Arrangement on performing work by dependant family members of the staff of the diplomatic mission or consular office.

1. Rząd Nowej Zelandii i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzgodniły, że członkowie rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Nowej Zelandii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii, będą mogli na zasadzie wzajemności wykonywać pracę w Państwie przyjmującym zgodnie z przepisami prawa tego Państwa i postanowieniami niniejszego porozumienia.

”1. The Government of New Zealand and the Government of the Republic of Poland have decided that dependant family members of the staff of the diplomatic mission or consular office of New Zealand in the Republic of Poland and of the Republic of Poland in New Zealand will have the ability on the basis of reciprocity, to perform work in the Receiving State in accordance with the provisions of the law of that State and the provisions contained in this Arrangement.

2. Dla celów niniejszego porozumienia określenie:

2. For the purposes of this Arrangement, the description:

a. „wykonywanie pracy” oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą;

a) ”perform work” means employment, performing any other remunerative work or performing functions on boards of legal entities conducting business activities;

b. „członkowie personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego” oznacza pracowników Państwa wysyłającego skierowanych do pełnienia funkcji jako przedstawiciele dyplomatyczni, urzędnicy konsularni, oraz członkowie personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego i przedstawicielstwa organizacji międzynarodowej w Państwie przyjmującym, którzy nie są obywatelami tego Państwa lub nie posiadają w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w artykule 1 litery e) i f) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. oraz w artykule 1 ustęp 1 litery d) i e) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r.;

b) ”staff members of the diplomatic mission or consular office” mean employees of the Sending State assigned to official duty as diplomatic agents, consular officers and members of the administrative and technical staff in the diplomatic mission, consular office or mission to the international organisation in the Receiving State, who are not nationals or permanent residents of that State, as defined in Articles 1(e) and 1(f) of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and Article 1, paragraph 1 (d) and (e) of the Vienna Convention on Consular Relations 1963;

c. „członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu” oznacza następujące osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego:

c) ”dependant family member” refers to the following persons who form part of the household of the staff member of the diplomatic mission or consular office:

(i) małżonka; (i) spouse;
(ii) dzieci do 21. roku życia niepozostające w związku małżeńskim; (ii) unmarried children under 21 years of age;
(iii) dzieci upośledzone fizycznie lub umysłowo niepozostające w związku małżeńskim i niezdolne do samodzielnego utrzymania się. (iii) unmarried physically or mentally disabled children incapable of self support.

3. Procedura

3. Procedure

W przypadku gdy członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, zamierza wykonywać pracę w Nowej Zelandii lub w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemny wniosek do Protocol Division Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii lub, odpowiednio, Ambasada Nowej Zelandii — do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek taki wskaże członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, oraz będzie zawierał krótką charakterystykę planowanego zatrudnienia. Następnie, właściwy Protocol Division lub Protokół Dyplomatyczny, najszybciej jak to będzie możliwe, poinformuje zainteresowaną Ambasadę, że członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, spełnia wymogi wskazane w porozumieniu i może wykonywać pracę na terytorium tego Państwa. Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protocol Division lub Protokół Dyplomatyczny Państwa przyjmującego o wszelkich zmianach dotyczących statusu tego członka rodziny. When the dependant family member wishes to perform work in New Zealand or in the Republic of Poland, a written application will be submitted by the Embassy of the Republic of Poland to the Protocol Division of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand or, respectively, by the Embassy of New Zealand to the Protokół Dyplomatyczny of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Such an application will identify the dependant family member and contain a brief description of the work sought. Next, the relevant Protocol Division or Protokół Dyplomatyczny will, as soon as possible inform the interested Embassy that the dependant family member satisfies the conditions indicated in this Arrangement and is allowed to perform work in the territory of that State. The Embassy of the Sending State will inform the Protocol Division or Protokół Dyplomatyczny of the Receiving State about any changes in the status of that family member.
Wykonując pracę w Państwie przyjmującym członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę. The dependant family member will be exempt from the requirement to obtain a work permit when performing work in the Receiving State.
Niniejsze porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, domagania się automatycznego uznania stopni czy innych kwalifikacji. Uznawanie będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Państwa przyjmującego. This Arrangement will not allow the dependant family member to claim automatic recognition of degrees, or other qualifications. Recognition will be obtained in accordance with the relevant provisions of the law of the Receiving State.
Niniejsze porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, wykonywania pracy na stanowiskach, które według przepisów prawa Państwa przyjmującego, mogą być zajmowane tylko przez obywateli tego Państwa. This Arrangement will not allow the dependant family member to perform work in such posts that, according to the provisions of the law of the Receiving State, can be taken up only by the citizens of that State.

4. Immunitety

4. Immunities

a. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Państwa przyjmującego na mocy artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r. i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające zrzeka się immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z wykonywania pracy.

a) If the dependant family member who performs work on the basis of this Arrangement enjoys immunity from the civil and administrative jurisdiction of the Receiving State pursuant to Articles 31 and 37 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or other relevant international agreements, the Sending State renounces such immunity with respect to all matters arising out of the performance of work.

b. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie niniejszego porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej na podstawie artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r. i innych właściwych umów międzynarodowych. Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdy wniosek o uchylenie takiego immunitetu. Jeżeli immunitet nie został uchylony, a sprawa jest poważna, członek rodziny będzie odwołany.

b) If the dependant family member who performs work on the basis of this Arrangement enjoys immunity from criminal jurisdiction pursuant to Articles 31 and 37 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or other relevant international agreements, the Sending State will carefully consider every request to waive such immunity. Where immunity is not waived but the matter is a serious one, the family member will be withdrawn.

5. Opodatkowanie i ubezpieczenie społeczne

5. Taxation and social security insurance

Członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia, podlega przepisom o podatku dochodowym i ubezpieczeniu społecznym, obowiązującym w Państwie przyjmującym w odniesieniu do wszystkich kwestii wynikających z wykonywania pracy w tym Państwie. The dependant family member who performs work on the basis of the provisions of this Arrangement is subject to income tax and social security regulations binding in the Receiving State for all matters arising out of the performance of work in the Receiving State.

6. Zakończenie wykonywania pracy przez członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu

6. End of dependant family member's work

a. Członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, może wykonywać pracę do dnia:

a) The dependant family member is allowed to perform work until the date:

(i) w którym utracił on status osoby pozostającej we wspólnocie domowej i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego zgodnie z tym porozumieniem, lub (i) on which he/she ceases to have the status of the person who forms part of the household and is a dependant of the staff member of the diplomatic mission or consular office in accordance with this Arrangement, or
(ii) wygaśnięcia umowy o pracę, lub umowy przewidującej wykonywanie pracy, lub (ii) of the expiry of the employment agreement or contract to perform work, or
(iii) zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której uzależniony jest status tego członka rodziny. (iii) of the termination of the assignment in the Receiving State of the individual on whom the family member concerned is dependent for his/her status.

Okres wykonywania pracy przez członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, może zostać przedłużony w rozsądnych granicach zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r. lub innych właściwych umów międzynarodowych.

However, the period during which the dependant family member is allowed to perform work can be extended within reason in accordance with the clauses of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or other relevant international agreements.
b. W każdej umowie o pracę lub umowie przewidującej wykonywanie pracy, zawartej przez członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, będzie znajdować się klauzula stanowiąca, że dana umowa ulega rozwiązaniu z dniem określonym w ustępie 6 litera a. niniejszego porozumienia.

b) Each employment agreement or contract to perform work concluded by a dependant family member will contain a clause stating that the contract will terminate on the date specified in paragraph 6a) of this Arrangement.

c. Fakt wykonywania pracy na mocy niniejszego porozumienia nie uprawnia członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu, do dalszego zamieszkiwania na terytorium Nowej Zelandii lub Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do wykonywania pracy:

c) The fact of performing work according to this Arrangement does not grant the dependant family member the ability to continue residence in the territory of New Zealand or the Republic of Poland, nor to perform work:

(i) po zakończeniu pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której uzależniony jest status tego członka rodziny lub (i) after the termination of the assignment in the Receiving State of theindividual on whom the family member concerned is dependant for his/her status, or
(ii) w razie utraty przez tego członka rodziny statusu osoby pozostającej we wspólnocie domowej i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. (ii) once the family member ceases to have the status of the person who forms part of the household and is a dependant of the staff member of the diplomatic mission or consular office.

7. Okres obowiązywania porozumienia

7. Duration of the Arrangement

Jeżeli warunki określone w niniejszej nocie zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Nowej Zelandii proponuje, aby niniejsza nota oraz odnośna odpowiedź stanowiły porozumienie między dwoma Rządami, które wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Ambasadę Nowej Zelandii odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozostanie w mocy do czasu jego wypowiedzenia przez którykolwiek z Rządów w drodze pisemnej notyfikacji, z zachowaniem dziewięćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia. If the conditions described in this Note are accepted by the Government of the Republic of Poland, the Embassy of New Zealand proposes that this Note and the relevant reply form an Arrangement between the two Governments, that will come into effect on the day in which the New Zealand Embassy receives the reply of the Ministry of Foreign Affairs and will remain in effect until the day it is ended by either Government by written notice, with a ninety day period of notice”.

Ambasada Nowej Zelandii korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”.

The Embassy of New Zealand takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje treść noty Ambasady oraz że nota Ambasady i powyższa odpowiedź stanowią porozumienie między obu Rządami, które wejdzie w życie z dniem przekazania Ambasadzie odpowiedzi przez Ministerstwo. The Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform the Embassy that content of the Embassy's Note is acceptable to the Government of the Republic of Poland and that the Embassy's Note and this reply constitute an Arrangement between the two Governments, that will come into effect on the day in which the Ministry forwards its reply to the Embassy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie wyrazy najwyższego poważania. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland takes this opportunity to renew to the Embassy of New Zealand the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 14 czerwca 2007 r. Warsaw, 14 June 2007