POROZUMIENIE z dnia 12 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi

Nr 05-20/24033

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w celu kontynuowania i dalszego rozwoju współpracy z Rzeczą-pospolitą Polską ma zaszczyt zaproponować w myśl artykułu 15 ustęp 3 Umowy między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości z dnia 8 grudnia 2003 r. wprowadzenie do umowy następującej zmiany:

artykuł 2 ustęp 1 akapit drugi uzupełnić o punkt 7 w następującej redakcji:

„7) Departament Monitoringu Finansowego Komitetu Kontroli Państwa;”.

Strona białoruska w przypadku zaakceptowania przez Stronę polską wyżej wymienionego proponuje, aby niniejsza nota i odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości z dnia 8 grudnia 2003 r., które wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszego pisemnego powiadomienia o wypełnieniu przez Umawiające się Strony niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienia o wysokim szacunku.

Mińsk, dnia 24 października 2005 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Nr DPT-ll-2264-36-2003/jg/190

Ambasada Republiki Białorusi Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty werbalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi nr 05-20/24033 z dnia 24 października 2005 r. o następującym brzmieniu:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w celu kontynuowania i dalszego rozwoju współpracy z Rzecząpospolitą Polską ma zaszczyt zaproponować w myśl artykułu 15 ustęp 3 Umowy między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości z dnia 8 grudnia 2003 r. wprowadzenie do umowy następującej zmiany:

artykuł 2 ustęp 1 akapit drugi uzupełnić o punkt 7 w następującej redakcji:

„7) Departament Monitoringu Finansowego Komitetu Kontroli Państwa;”.

Strona białoruska w przypadku zaakceptowania przez Stronę polską wyżej wymienionego proponuje, aby niniejsza nota i odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości z dnia 8 grudnia 2003 r., które wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszego pisemnego powiadomienia o wypełnieniu przez Umawiające się Strony niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienia o wysokim szacunku.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że Strona polska przyjmuje powyższą propozycję Strony białoruskiej. W związku z tym przytoczona nota i niniejsza odpowiedź na nią będą stanowić Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości z dnia 8 grudnia 2003 r., które wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszej noty informującej o wypełnieniu przez Umawiające się Strony niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma również zaszczyt poinformować, że Strona polska wypełniła niezbędne procedury dla wejścia w życie powyższego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2006 r.