POROZUMIENIE z dnia 12 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Siedlec — Zelz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau

Sygn. akt: Wi 451.00/1 Zelz-Siedlec Nota nr 375/2006

Gz.: Wi 451.00/1 Zelz-Siedlec VN Nr: 375/2006
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen
Nota werbalna Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w nawiązaniu do uzgodnień z posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów do spraw przejść granicznych, które odbyło się w dniach 10 i 11 maja 2006 r. w Grono-wie, oraz w nawiązaniu do artykułu 3 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Zelz — Siedlec do załącznika nr 2 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen unter Bezugnahme auf die Absprachen der Sitzung der deutsch-polnischen Expertenkommission für Grenzübergänge, die am 10. und 11. Mai 2006 in Gronów stattgefunden hat, sowie unter Bezugnahme auf Artikel 3 Absatz 2 des Abkommens vom 6. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs, im Folgenden „Abkommen” genannt, den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Aufnahme des Grenzübergangs Zelz — Siedlec in Anlage 2 des vorbezeichneten Abkommens vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:

1. Pod liczbą porządkową 12 załącznika nr 2 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

1. Unter der laufenden Nummer 12 der Anlage 2 zum Abkommen werden folgende Eintragungen vorgenommen:

rubryka 1: 12 Spalte 1: 12
rubryka 2: Zelz — Siedlec Spalte 2: Zelz — Siedlec
rubryka 3: drogowe Spalte 3: Straße
rubryka 4: osobowy: pieszy, rowerowy Spalte 4: Personenverkehr: Fußgänger und Radfahrer
rubryka 5: Siedlec Rzeczpospolita Polska Spalte 5: Siedlec, Republik Polen

2. Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Die Registrierung dieser Vereinbarung beim Sekretariat der Organisation der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach ihrem Inkrafttre-ten von deutscher Seite veranlasst. Die polnische Seite wird unter Angabe der Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung sofort unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Organisation der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ambasada Republiki Federalnej Niemiec potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku niemieckim i polskim ma jednakową moc obowiązującą. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland schlägt vor, dass, falls die Regierung der Republik Polen dem zustimmt, diese Verbalnote und die Antwortnote darauf eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen bilden, die mit dem Datum der Verbalnote, mit der die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland den Eingang der Antwortnote bestätigt, in Kraft tritt. Diese Vereinbarung ist dabei in ihrem deutschen und polnischen Wortlaut gleichermaßen verbindlich.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 23 listopada 2006 r. Warschau, den 23. November 2006

Nr DPT I 2265-15-2006/AN/30

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 375/06 z dnia 23 listopada 2006 r. o następującej treści:

„Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w nawiązaniu do uzgodnień z posiedzenia niemiecko-pol-skiej Komisji ekspertów do spraw przejść granicznych, które odbyło się w dniach 10 i 11 maja 2006 r. w Gro-nowie, oraz w nawiązaniu do artykułu 3 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Zelz — Siedlec do załącznika nr 2 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 12 załącznika nr 2 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1:     12

rubryka 2:    Zelz — Siedlec rubryka 3:    drogowe rubryka 4:    osobowy: pieszy, rowerowy rubryka 5: Siedlec

Rzeczpospolita Polska

2. Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ambasada Republiki Federalnej Niemiec potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku niemieckim i polskim ma jednakową moc obowiązującą.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota i niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Siedlec — Zelz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z datą noty, którą Ambasada Republiki Federalnej Niemiec potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku polskim i niemieckim ma jednakową moc obowiązującą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 8 lutego 2007 r.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau

Sygn. akt: Wi 451.00/1 Zelz-Siedlec Nota nr 036/2007

Gz.: Wi 451.00/1 Zelz-Siedlec VN Nr: 036/2007
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen
Nota werbalna Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt potwierdzić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymanie noty Ministerstwa nr DPT I 2265-15-2006/AN/30 z dnia 8 lutego 2007 r. dotyczącej zawarcia Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Zelz — Siedlec do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r. i jednocześnie poinformować, że porozumienie to wejdzie w życie z datą niniejszej noty.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen den Erhalt der Verbalnote des Ministeriums Nr DPT I 2265-15-2006/AN/30 vom 08. Februar 2007 betreffend den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Aufnahme des Grenzübergangs Zelz — Siedlec in Anlage 2 des Abkommens vom 6. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs zu bestätigen und gleichzeitig mitzuteilen, daß diese Vereinbarung mit dem Datum dieser Verbalnote in Kraft tritt.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 12 lutego 2007 r. Warschau, den 12. Februar 2007