POROZUMIENIE z dnia 10 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
Nr 5849/2004-Var. Č.j. 5849/2004-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 2 ustępy 1 i 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do powyższej umowy, następującej treści:

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 2 odst. 1 a 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody podepsané dne 22. listopadu 1996 ve Varšavě má čest navrhnout změnu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 uvedené Dohody takto:

1. W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — pod literą a przejścia drogowe dodaje się liczbę porządkową 28 o następującej treści:

1.V příloze č. 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů — pod písmenem a) silniční přechody se připojuje položka č. 28 tohoto znění:


1

2

3

4

5

6

28 Orlické Záhoří — Mostowice 1,3 P, R, M, So, SCo (RCz)


1

2

3

4

5

6

28 Orlické Záhoří — Mostowice 1,3 P, C, M, OA, N1 ČR
2. W załączniku nr 2 — Wykaz przejść granicznych przewidzianych do otwarcia — skreśla się liczbę porządkową 4.

2. V příloze č. 2 — Seznam hraničních přechodů navržených k otevření — se vypouští položka č. 4.

Termin rozpoczęcia ruchu w nowym przejściu granicznym, które zbudowała Republika Czeska na swoim terytorium, zostanie ustalony po wzajemnym porozumieniu się odpowiednich organów. Termín zahájení provozu na novém hraničním přechodu, který vybudovala Česká republika na svém státním území, bude stanoven po vzájemné dohodě příslušných orgánů.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem, tato nota a souhlasná odpověď polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně příloh č. 1 a č. 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody podepsané dne 22. listopadu 1996 ve Varšavě, které vstoupiv platnost dnem doručení souhlasné odpovědní noty.
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky svou hlubokou úctou.
Warszawa, dnia 13 lipca 2004 r. Varšava, 13. července 2004

DPT. I-2265-31-2003/SW/10

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr 5849/2004-Var. z dnia 13 lipca 2004 r. następującej treści:

„Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 2 ustępy 1 i 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do powyższej umowy, następującej treści:

1.W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — pod literą a przejścia drogowe dodaje się liczbę porządkową 28 o następującej treści:


1

2

3

4

5

6

28 Orlické Záhoří — Mostowice 1,3 P, R, M, So, SCo (RCz)

2. W załączniku nr 2 — Wykaz przejść granicznych przewidzianych do otwarcia — skreśla się liczbę porządkową 4.

Termin rozpoczęcia ruchu w nowym przejściu granicznym, które zbudowała Republika Czeska na swoim terytorium, zostanie ustalony po wzajemnym porozumieniu się odpowiednich organów.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Czeskiej, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty w celu prawidłowego określenia daty wejścia w życie niniejszego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 6 stycznia 2005 r.