POROZUMIENIE z dnia 10 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.


Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
4926/2006-Var. 4926/2006-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do swojej noty nr 4925/2006-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, następującej treści:

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a s odvoláním na svoji notu č.j. 4925/2006-Var. ze dne 15. června 2006 na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, čest navrhnout změnu přílohy č. 3 uvedené Dohody takto:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — skreśla się liczby porządkowe 6 i 41.

V příloze č. 3 — Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice — se vypouští položky č. 6 a 41.

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou Polské republiky s výše uvedeným, tato nota a souhlasná odpověď polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 20 czerwca 2006 r. Varšava, 20. června 2006

DPT.I 2265-31-2003/SW/129

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 4926/2006-Var. z dnia 20 czerwca 2006 r., w następującym brzmieniu:

„Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do swojej noty nr 4925/2006-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — skreśla się liczby porządkowe 6 i 41.

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych,

przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Czeskiej, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie wymienionego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 7 maja 2007 r.


Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
4933/2007-Var. 4933/2007-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie jego noty nr DPT.I 2265-31--2003/SW/129 z dnia 7 maja 2007 r.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit doručení jeho noty č. DPT.I 2265-31-2003/SW/129 ze dne 7. května 2007.

Ambasada Republiki Czeskiej otrzymała powyższą notę w dniu 10 maja 2007 r. Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które stanowią nota Ambasady Republiki Czeskiej nr 4926/2006-Var. z dnia 20 czerwca 2006 r. oraz wyżej wymieniona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, weszło zatem w życie w dniu 10 maja 2007 r.

Výše uvedená nota byla Velvyslanectví České republiky doručena dne 10. května 2007. Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které tvoří nota Velvyslanectví České republiky č.j. 4926/2006-Var. ze dne 20. června 2006 a výše uvedená nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky, tedy vstoupilo v platnost dne 10. května 2007.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 31 maja 2007 r. Varšava, 31. května 2007