POROZUMIENIE z dnia 1 września 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o otwarciu drogowego przejścia granicznego Berżniki — Kapčiamiestis
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej Nr 5-451/2006

Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerija 5-451/2006

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Wilno Lenkijos Respublikos Ambasadai Vilnius
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej składa wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej i na podstawie artykułu 6 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r., oraz ze względu na osiągnięte porozumienie ma zaszczyt przekazać ponowioną przez właściwe instytucje Republiki Litewskiej propozycję otwarcia przejścia granicznego Kapčiamiestis — Berżniki na niżej określonych warunkach:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia savo pagarbą Lenkijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl sienos perėjimo punktų, pasirašytos Varšuvoje 1992 m. rugpjūčio 12 d., 6 straipsnio nuostatomis, bei atsižvelgdama j pasiektus susitarimus, turi garbės perduoti atnaujintą kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų pasiūlymą valstybės sienos perėjimo punktą Kapčiamiestis — Berz-nykas atidaryti toliau nurodytomis sąlygomis:

1. Data otwarcia przejścia granicznego — 1 września 2006 r.

1. Sienos perėjimo punkto atidarymo data — 2006 m. rugsėjo 1 d.

2. Czas funkcjonowania przejścia granicznego — od 1 maja do 1 października w godzinach od 900 do 2100 czasu litewskiego, co odpowiada godzinom od 800 do 2000 czasu polskiego.

2. Sienos perėjimo punkto darbo laikas — nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. — nuo 9.00 vai. iki 21.00 vai. Lietuvos laiku, atitinkamai nuo 8.00 vai. iki 20.00 vai. Lenkijos laiku.

3. Status przejścia granicznego — dla ruchu osobowego (pieszego, konno, rowerami, motorowerami i motocyklami) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobodnego przepływu osób oraz członków ich rodzin.

3. Sienos perėjimo punkto statusas — Europos Sąjungos, Europos ekonominės zonos ir kitų šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, bet pagal sutartis su Europos Sąjunga naudojasi asmenų ir jų šeimos narių judėjimo laisve, piliečiams (pėstiesiems, vykstantiems arkliais, dviračiais, motoroleriais ir motociklais).

4. Kontrola graniczna osób i środków transportu, o których mowa w punkcie 3, dokonywana będzie na terytorium Republiki Litewskiej przez służby graniczne obu państw. Porządek odpraw granicznych uzgodnią kompetentne służby.

4. Vykstančių asmenų ir jų valdomų transporto priemonių, nurodytų 3 punkte, kontrolė bus atliekama Lietuvos Respublikos teritorijoje abiejų valstybių sienos apsaugos tarnybų. Pasienio tikrinimo tvarką suderins kompetentingos tarnybos.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej dodatkowo informuje, że infrastruktura przejścia granicznego Kapčiamiestis — Berżniki jest przygotowana.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija papildomai informuoja, kad valstybės sienos perėjimo punkto Kapčiamiestis — Berznykas infrastruktūra yra jrengta.

Na podstawie artykułu 6 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej zwraca się z prośbą do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zgodę na otwarcie tego przejścia granicznego na wymienionych warunkach.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl sienos perėjimo punktų, pasirašytos Varšuvoje 1992 m. rugpjūčio 12 d., 6 straipsnio nuostatomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija prašo Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutikimo atidaryti šj sienos perėjimo punktą nurodytomis sąlygomis.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej wyrazy swojego najwyższego szacunku.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija naudojasi proga dar kartą išreikšti savo pagarbą Lenkijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje.

Wilno, dnia 8 sierpnia 2006 r.

Vilnius, 2006 m. rugpjūčio 8 d.


DPT.I 2265-20-2005/CZ/204

Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie i w nawiązaniu do noty nr DPT.I 2265-20-2005/SW z dnia 9 czerwca 2006 r. ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 5-451/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. o następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej składa wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej i na podstawie artykułu 6 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r., oraz ze względu na osiągnięte porozumienie ma zaszczyt przekazać ponowioną przez właściwe instytucje Republiki Litewskiej propozycję otwarcia przejścia granicznego Kapčiamiestis — Berżniki na niżej określonych warunkach:

1. Data otwarcia przejścia granicznego — 1 września 2006 r.

2. Czas funkcjonowania przejścia granicznego — od 1 maja do 1 października w godzinach od 900 do 2100 czasu litewskiego, co odpowiada godzinom od 800 do 2000 czasu polskiego.

3. Status przejścia granicznego — dla ruchu osobowego (pieszego, konno, rowerami, motorowerami i motocyklami) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobodnego przepływu osób oraz członków ich rodzin.

4.  Kontrola graniczna osób i środków transportu, o których mowa w punkcie 3, dokonywana będzie na terytorium Republiki Litewskiej przez służby graniczne obu państw. Porządek odpraw granicznych uzgodnią kompetentne służby.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej dodatkowo informuje, że infrastruktura przejścia granicznego Kapčiamiestis — Berżniki jest przygotowana.

Na podstawie artykułu 6 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej zwraca się z prośbą do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zgodę na otwarcie tego przejścia granicznego na wymienionych warunkach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej wyrazy swojego najwyższego szacunku.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, aby przytoczona wyżej nota i niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o otwarciu drogowego przejścia granicznego Berżniki — Kapčiamiestis, które wejdzie w życie dnia 1 września 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2006 r.