POROZUMIENIE z dnia 1 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej

Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zawarcie porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku numer 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — w literze a) przejścia drogowe, liczba porządkowa 25 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi
25 Owsiszcze — Piśt' 1,3 P, R, M, So (RP)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 3 lutego 2004 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Nr 7543-l/2005-Var.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr DPT.I 2265-22-2001/SP/43 z dnia 3 lutego 2004 r. następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i, działając w imieniu Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zawarcie porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku numer 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — w literze a) przejścia drogowe, liczba porządkowa 25 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi
25 Owsiszcze — Piśt' 1,3 P, R, M, So (RP)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ambasada Republiki Czeskiej ma zaszczyt poinformować, że Rząd Republiki Czeskiej wyraża zgodę na powyższą propozycję i nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.I 2265--22-2001/SP/43 z dnia 3 lutego 2004 r. oraz niniejsza nota stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Ambasada Republiki Czeskiej, korzystając z okazji, zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie daty otrzymania niniejszej noty w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie porozumienia.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2005 r.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Č.j.: 7543-1/2005-Var.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem noty č. DPT.I 2265-22--2001/SP/43 ze dne 3. února 2004 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a konajíce jménem vlády Polské republiky má čest navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, uzavření Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy číslo 1 výše uvedené Dohody následujícím obsahu:

V příloze číslo 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů — písmeno a) silniční přechody, pořadové číslo 25 bude znít takto:


Poř. č. Hraniční přechod charakter přechodu rozsah provozu dislokace Poznámky
25 Owsiszcze — Píšť 1,3 P, C, M, OA PR

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou České republiky s výše uvedeným, tato nota společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem obdržení noty, která bude tvořit odpověď.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.”.

Velvyslanectví České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem a nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky č. DPT.I 2265-22-2001/SP/43 ze dne 3. února 2004 a tato nota tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této noty.

Velvyslanectví České republiky si při této příležitosti dovoluje požádat o potvrzení data doručení této noty, aby mohl být správně stanoven den vstupu Ujednání v platnost.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava, 31 srpna 2005

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I 2265-31-2003/SW

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i, nawiązując do noty Ambasady nr 7543-l/2005-Var. z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczącej zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., uprzejmie informuje, że wymienione porozumienie weszło w życie w dniu 1 września 2005 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 2 września 2005 r.

Poz. 1154 i 1155