POROZUMIENIE z dnia 1 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej


DPT. I 2265–17–2002/SW/167

Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do powyższej umowy następującej treści:

1. W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – po liczbie porządkowej 15 dodaje się liczbę porządkową 16 w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

16

Leluchów-Čirč

drogowe

osobowy, towarowy

Leluchów Rzeczpospolita Polska

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t


2. W załączniku nr 2 – Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych – skreśla się liczbę porządkową 5.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowackiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 maja 2004 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania.


Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie

Nota nr 1691/2004

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt poinformować, że Rząd Republiki Słowackiej wyraża zgodę, aby zgodnie z artykułem 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zostało otwarte nowe drogowe przejście graniczne Čirč-Leluchów, oraz aby wprowadzono odpowiednie zmiany w załącznikach nr 1 i 2 do wymienionej umowy:

1. W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – po liczbie porządkowej 15 dodaje się liczbę porządkową 16 w następującym brzmieniu:


Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu

Miejsce odpraw granicznych

Uwagi

1

2

3

4

5

6

16

Leluchów-Čirč

drogowe

osobowy, towarowy

Leluchów Rzeczpospolita Polska

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t


2. W alternacie słowackim załącznika nr 2 – Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych – skreśla się liczbę porządkową 3, a w polskim alternacie załącznika nr 2 – Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych – skreśla się liczbę porządkową 5.

Zgodnie z powyższym Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie wyraża zgodę, aby nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT I 2265–17–2002/SW/167 z dnia 15 kwietnia 2004 r. i niniejsza nota, będąca odpowiedzią na nią, stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie w dniu 1 maja 2004 r. o godzinie 0000.

Ambasada Republiki Słowackiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2004 r.