Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiające zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 9 października 2013 r.

Zgodnie z Artykułem 35 ustęp 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r., dalej zwanej „Umową”, Strony Umowy, dalej zwane „Stronami”, uzgadniają, co następuje:

1. Wspólna Komisja, powołana na podstawie Artykułu 35 ustęp 4 Umowy, wykonuje Umowę w imieniu Stron oraz ułatwia, w razie potrzeby, jej wykonywanie przez inne organy działające zgodnie z prawem krajowym.

2. Wspólna Komisja składa się z przedstawicieli rządowych Stron, w tym Współprzewodniczących. Współprzewodniczącym ze strony polskiej jest sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej lub inny wysokiej rangi funkcjonariusz rządowy wyznaczony zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Współprzewodniczącym ze strony amerykańskiej będzie oficer w stopniu admiralskim lub generalskim wyznaczony przez Departament Obrony za pośrednictwem Zastępcy Dowódcy w Dowództwie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Europie.

3. Wspólna Komisja określa swoje procedury i ustanawia takie organy pomocnicze i służby administracyjne, jakie mogą być uznane za właściwe w celu wykonania Umowy. Wspólna Komisja powołuje podkomitety dla poszczególnych obszarów tematycznych.

4. Wspólna Komisja spotyka się dwa razy w roku lub gdy zostanie to wspólnie uzgodnione przez Współprzewodniczących.

5. Decyzje Wspólnej Komisji są podejmowane w drodze uzgodnienia między Współprzewodniczącymi. Każda sprawa przedłożona Wspólnej Komisji, której Wspólna Komisja nie będzie w stanie rozstrzygnąć, będzie kierowana do dalszego rozpatrzenia zgodnie z Artykułem 35 ustęp 3 Umowy.

6. Niniejsze porozumienie wykonawcze może być zmieniane w każdym czasie na mocy wspólnego pisemnego porozumienia.

7. Niniejsze porozumienie wykonawcze wchodzi w życie po podpisaniu i pozostaje w mocy, chyba że zostanie wypowiedziane przez którąkolwiek ze Stron na piśmie z rocznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Umowa straci moc, niniejsze porozumienie traci moc równocześnie z nią.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie umocowani, złożyli podpisy pod niniejszym porozumieniem wykonawczym.

Sporządzono w Warszawie, dnia 9 października 2013 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.