POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi,

podpisane w Stuttgarcie dnia 20 maja 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej „Stronami”, działając na podstawie i w celu wypełnienia artykułu 11 oraz artykułu 35 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o Statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej w Warszawie w dniu 11 grudnia 2009 r., zwanej dalej „Umową”,

uzgadniają co następuje:

Artykuł 1

1.  Władze wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki mogą wydać dwujęzyczny dokument poświadczający uprawnienia do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, zwany dalej „Poświadczeniem”:

a.   członkom sił zbrojnych i członkom personelu cywilnego na okres ich stacjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; oraz

b.  członkom rodzin członków sił zbrojnych lub członkom rodzin członków personelu cywilnego spełniającym warunki określone w artykule 2 niniejszego Porozumienia Wykonawczego, na okres stacjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członka sił zbrojnych lub personelu cywilnego, na którego utrzymaniu pozostaje dana osoba.

Okres ważności Poświadczenia nie może przekraczać terminu ważności posiadanego prawa jazdy.

2.  Poświadczenie potwierdza uprawnienia do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi określonej kategorii odpowiadającej kategorii wskazanej w prawie jazdy wydanym przez władze wojskowe lub cywilne Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Porozumienia Wykonawczego, i jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z posiadanym ważnym prawem jazdy wydanym przez władze wojskowe lub cywilne Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3.  Wzór i opis Poświadczenia określa Załącznik do niniejszego Porozumienia Wykonawczego.

Artykuł 2

Poświadczenie może zostać wydane członkowi rodziny członka sił zbrojnych lub członkowi rodziny członka personelu cywilnego, który:

1.  posiada ważne na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami kategorii odpowiadającej kategorii lub kategoriom wskazanym w Załączniku do niniejszego Porozumienia Wykonawczego,

2.  ukończył lat 18,

3.  uzyskał pozytywny wynik z egzaminu, o którym mowa w artykule 3 niniejszego Porozumienia Wykonawczego.

Artykuł 3

1.  Egzamin członka rodziny ubiegającego się o wydanie Poświadczenia organizują i przeprowadzają władze wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki.

2.  Władze wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie dla danej kategorii egzaminu, który zakresem i wymaganiami odpowiada części teoretycznej polskiego egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem tej kategorii.

3.  Władze wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki będą mogły zezwolić członkom sił zbrojnych i personelu cywilnego Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz członkom rodzin tych osób na przystąpienie do egzaminu w języku angielskim przeprowadzanego przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w polskich jednostkach przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy. Standardowy koszt egzaminu w języku angielskim przeprowadzanego przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w polskich jednostkach przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy pokrywa osoba przystępująca do egzaminu. Władze wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki wydają Poświadczenie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.

4.  Władze wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzą rejestr osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu i otrzymały Poświadczenie.

Artykuł 4

W nawiązaniu do artykułu 11 ustęp 4 Umowy w przypadku wycofania uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej władze wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki odbierają wydane Poświadczenie.

Artykuł 5

1.  Niniejsze Porozumienie Wykonawcze może być zmienione w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia Stron. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu.

2.  Niniejsze Porozumienie Wykonawcze wchodzi w życie w momencie podpisania i pozostaje w mocy o ile nie zostanie wypowiedziane z 6 miesięcznym wyprzedzeniem przez którąkolwiek ze Stron. W każdym przypadku, niniejsze Porozumienie Wykonawcze traci moc obowiązującą w dniu utraty mocy obowiązującej Umowy.

Sporządzono w Stuttgarcie, dnia 20 maja 2013 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.