POROZUMIENIE WYKONAWCZE między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji „Programu Stypendialnego” dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach,

podpisane w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r.

—  realizując postanowienia artykułu 5 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.,

— biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r.,

— popierając dalszy rozwój współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. W ramach ustanowionego przez stronę mongolską „Programu Stypendialnego” Strona polska przyjmie i skieruje na studia w polskich uczelniach corocznie do 10 obywateli Mongolii legitymujących się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem dojrzałości (maturalnym), uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Mongolii lub innym państwie.

2. Osoby, o których mowa w ustępie 1, będą przyjmowane na studia licencjackie lub inżynierskie (bachelor), na jednolite lub uzupełniające studia magisterskie albo na studia doktoranckie oraz na kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Osoby, o których mowa w ustępie 1, będą odbywały studia prowadzone w języku polskim lub językach obcych na zasadach odpłatności.

Artykuł 2

1. Strona mongolska będzie przekazywać dokumenty osób, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, w szczególności wniosek o przyjęcie na studia wraz z kserokopią dokumentu tożsamości i świadectwa dojrzałości lub dyplomu uzyskanego w Mongolii lub innym państwie uprawniającego do podjęcia studiów, do polskiego Biura Uznawalnosci Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za pośrednictwem Ambasady Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 marca każdego roku, poprzedzającego rok akademicki, w którym rozpoczną one studia.

2.  Warunkiem przyjęcia osób, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, na niektóre kierunki studiów, wymagające szczególnych predyspozycji będzie zdanie egzaminów potwierdzających ich predyspozycje do podjęcia tych studiów.

3. Wnioski Strony mongolskiej będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi kształcenia cudzoziemców w Polsce.

4. Strona polska informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii i Ambasadę Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej, a także polskiego Ministra Finansów i polski Bank Gospodarstwa Krajowego.

Artykuł 3

Osoby, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, zakwalifikowane na studia w Polsce:

1) zobowiązane są uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument uprawniający do pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) założą konto w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poinformują polskiego Ministra Finansów o numerze tego konta;

3) wykupią polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia;

4) poinformują polskiego Ministra Finansów i Ambasadę Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości opłat za studia oraz numerze rachunku bankowego uczelni, na który wpłacone zostaną te opłaty;

5) zawrą, zgodnie z przepisami prawa mongolskiego, umowę z Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii, w której zobowiążą się do efektywnego świadczenia pracy na rzecz mongolskiej instytucji publicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata po ukończeniu studiów w Polsce.

Artykuł 4

1. Polski Minister Finansów, w porozumieniu z polskim Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na podstawie informacji Ambasady Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej, zleca polskiemu Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonanie płatności z „Programu Stypendialnego”:

1) na rachunek uczelni, w której osoby zakwalifikowane odbywają studia — w wysokości opłaty ustalonej przez władze uczelni dla danego kierunku studiów, nie niższej jednak niż równowartość 2 000 euro za rok akademicki;

2) na konto osób, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, zakwalifikowanych na studia w Polsce — w PLN w wysokości stanowiącej równowartość 300 USD miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania (stypendium socjalne) oraz w wysokości stanowiącej równowartość 100 USD miesięcznie na pokrycie opłat za zakwaterowanie, przez okres 10 miesięcy wciągu roku akademickiego. Do przeliczeń USD/PLN będzie miał zastosowanie kurs kupna Narodowego Banku Polskiego z dnia przekazania środków;

3) na konto osób, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, zakwalifikowanych na studia w Polsce z tytułu zwrotu kosztów podróży z Mongolii do Rzeczypospolitej Polskiej i z powrotem, raz w ciągu roku akademickiego, w wysokości zgodnej z ceną biletu, a także z tytułu zakupu polisy ubezpieczeniowej lub przystąpienia do ubezpieczenia, o których mowa w artykule 3 punkt 3, w wysokości zgodnej z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami. Jeżeli wydatki te zostały poniesione w USD lub walucie mongolskiej MNT, do przeliczeń USD/PLN stosuje się kurs kupna Narodowego Banku Polskiego z dnia przekazania środków, a do przeliczeń MNT/PLN średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia wypłaty.

2.  Polski Minister Finansów przekazuje corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego Umawiającym się Stronom i Ambasadzie Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych i mongolskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych informacje o łącznej wysokości środków finansowych wypłaconych z „Programu Stypendialnego” na cele określone w ustępie 1 i 3.

3.  Wszelkie koszty i opłaty bankowe związane z otwarciem, prowadzeniem i zamknięciem rachunku otwartego „Program Stypendialny” w polskim Banku Gospodarstwa Krajowego są pokrywane ze środków przekazywanych na „Program Stypendialny”.

4. Strona mongolska zobowiązuje się do wpłacania na rachunek otwarty w polskim Banku Gospodarstwa Krajowego, pod nazwą „Program Stypendialny”, środków finansowych w wysokości umożliwiającej niezakłócone pokrywanie wydatków, o których mowa w ustępie 1.

Artykuł 5

1. Świadectwa dojrzałości (maturalne) i dyplomy ukończenia studiów uzyskane w Mongolii lub innym państwie przez osoby, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, będą uznawane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2. Strona mongolska zapewnia, że dyplomy ukończenia studiów uzyskane przez obywateli Mongolii, którzy ukończyli w Polsce studia w ramach „Programu Stypendialnego”, będą uznawane za równoważne z odpowiednimi dokumentami ukończenia studiów wyższych wydawanymi w Mongolii.

Artykuł 6

1. W sprawach dotyczących podejmowania i odbywania przez obywateli Mongolii studiów w polskich uczelniach na podstawie niniejszego Porozumienia wykonawczego, a nieuregulowanych postanowieniami tego Porozumienia, stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Spory dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia wykonawczego będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 7

Postanowień niniejszego Porozumienia wykonawczego nie stosuje się do obywateli Mongolii, którzy w dniu wejścia w życie tego Porozumienia odbywają studia w polskich uczelniach lub podejmą studia w Polsce zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisaną w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r.

Artykuł 8

Niniejsze Porozumienie wykonawcze wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy do czasu wypłacenia z „Programu Stypendialnego” środków finansowych w łącznej wysokości 2 000 000,00 USD na cele określone w artykule 4 ustęp 1 i 3, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

Niniejsze Porozumienie wykonawcze zostało podpisane w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Бүгд Найрамдах Полыы Улсын Их, Дээд Сургуулиудад суралцаж буй болон суралцах Монгол оюутнуудад зориулсан «Тэтгэлгийн Хөтөлбөр»-ийг хэрэгжүүэх тухай

Бүгд Найрамдах Полып Улсын Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Сайд,

Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам

хоорондын

гүйцэтгэх Хэлэлцээр

Бүгд Найрамдах Польш Улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын сайд,

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

цаашид «Хэлэлцэн тохиролцогч талууд» гэх

- Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Полын Улсад төлөх өрийг зохицуулах тухай Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын 2006 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хэлэлцээрийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэн,

- Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай 1999 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр Варшав хотноо байгуулсан Хэлэлцээрийг удирдлага болгон,

-  Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын салбарт харилцан туршлага солилцох болон хамтын ажиллагааг цаапгид хөгжүүлэхийг дэмжиж,

дараахь зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов:

1 дүгээр зүйл

1.  Польшийн тал жил бүр Монгол Улсад бүрэн дунд, дээд боловсрол эзэмшсэн, эсвэл бусад улсад дээд боловсрол эзэмшсэн дипломтой, Польшийн бүх төрлийн их, дээд сургуульд элсэн суралцах эрх бүхий болон сухалцаж буй 10 хүртэлх оюутныг Монголын талтай байгуулсан энэхүү Тэтгэлгийн хөтөлбөрийн хүрээнд хүлээн авч Полынийн их, дээд сургуулиудад суралцуулна.

2.  1-д дурьдагдсан суралцагчдыг бакалвар, магистр болон докторын зэрэг горилох сургалтанд хамруулж, дээд боловсрол хариуцсан сайдын удирдлага дор байдаг улсын сургуулиудад польш хэлний бэлтгэл курсэд суралцуулна.

3.  1-д дурьдагдсан суралцагчид полып хэл дээр сурах бөгөөд гадаад хэл дээр суралцахыг хүсвэл төлбөр төлж суралцана.

2 дугаар зүйл

1.  Монголын тал 1 дүгээр зүйлийн 1-д дурьдагдсан суралцагчдын бичиг баримт, тэдгээрийн дотор дээд сургуульд элсэх тухай өргөдөл, биеийн байцаалтын хуулбар, Монгол Улсад болон бусад улсад эзэмшсэн бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх эсвэл дээд боловсролын диплом зэргийг Бүгд Найрамдах Полын Улсын Боловсролыг хүлээн зөвшөөрөх болон Олон Улсын солилцооны товчоонд Монгол Улсаас тус улсад суугаа Элчин сайдын яамаар дамжуулан хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор хүргүүлнэ.

2.  1 дүгээр зүйлийн 1-д дурьдсан суралцагчдыг тусгай шаардлагатай зарим чиглэлээр сургалтад элсүүлэх болбол тухайн чиглэлийн сургалтын шаардлагын дагуу шалгалт өгсөн байх ёстой.

3.  Монголын талын өргөдлүүдийг гадаадын иргэдийг суралцуулах тухай Бүгд Найрамдах Полын Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

4.  Польшийн тал элсэлтийн үйл явцын үр дүнг Бүгд Найрамдах Польш Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин Сайдын яам болон Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Польш Улсад суугаа Элчин Сайдын яаманд мэдэгдэж байхаас гадна Бүгд Найрамдах Польш Улсын Сангийн сайд болон Полынийн «Банк Господарства Краевего» банкинд мэдээлнэ.

3 дугаар зүйл

Полыпид суралцах болзол хангасан 1 дүгээр зүйлийн 1-д дурьдсан суралцагчид:

1) Бүгд Найрамдах Польш Улсад нэвтрэх виз болон тус улсад оршин суух зөвшөөрлийг авна,

2) Бүгд Найрамдах Польш Улсад байрладаг аль нэг банкинд данс нээлгэж Бүгд Найрамдах Польш Улсын Сангийн сайдад дансныхаа дугаарыг мэдэгдэнэ,

3) Эрүүл мэндийн болон гэнэтийн ослын даатгал хийлгэх эсвэл Эрүүл мэндийн үндэсний санд даатгуулна,

4) Бүгд Найрамдах Полын Улсын Сангийн сайд болон Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Польш Улсад суугаа Элчин сайдын Яаманд сургалтын төлбөрийн хэмжээ болон суралцах сургуулийнхаа төлбөр төлөх дансны дугаарын талаар мэдэгдэнэ,

5) Монгол Улсын хуулийн дагуу Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны Яамтай гэрээ байгуулж, сургалтын хугацаа дууссаны дараа төрийн байгууллагад 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллана,

4 дүгээр зүйл

1. Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Польш Улсад суугаа Элчин сайдын Яамнаас хүлээн авах мэдээллийг үндэслэн Бүгд Найрамдах Польш Улсын Сангийн сайд, Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын сайдтай зөвшилцсөний дагуу «Тэтгэлгийн хөтөлбөр»-өөс дараахь хэлбэрээр хөрөнгө зарцуулахыг Полынийн «Банк Господарства Краевего» банкинд даалгана:

1) Суралцаж буй сургуулийн дансанд тус сургуулиас тухайн чиглэлээр суралцахад тогтоосон хэмжээний төлбөрийг шилжүүлж байх ба төлбөрийн доод хэмжээ нэг хичээлийн жилд 2 мянган еврогоос доошгүй байна,

2) Полынид суралцах болзол хангасан 1 дүгээр зүйлийн 1-д дурьдсан суралцагчдын дансанд амжиргааны зардал 300$ /гурван зуун ам.доллар/, байрны зардал 100$ /нэг зуун ам.долллар/-тай тэнцэх мөнгийг Польшийн злотоор бодож хичээлийн жилийн 10 сарын туршид шилжүүлж байх. Ам.долларын злоттой тэнцэх ханшийг шилжүүлэг хийх өдрийн Польшийн Үндэсний Банкны ам. доллар худалдаж авах ханшаар бодож тооцно.

3) Полынид суралцах болзол хангасан 1 дүгээр зүйлийн 1-д дурьдсан суралцагчдын дансанд суралцагчдын зорчих унааны билетийг үндэслэн Монголоос Бүгд Найрамдах Польш Улсад ирж буцах зардлыг, мөн 3 дугаар зүйлийн 3 дугаар заалтад заасан даатгалын төлбөрийг түүний холбогдох баримтыг үндэслэн хичээлийн жилд

нэг удаа шилжүүлж байх. Хэрэв төлбөрийг ам.доллараар хийсэн бол ханшийг шилжүүлэг хийх өдрийн Польшийн Үндэсний Банкны ам. доллар худалдаж авах ханш эсвэл монгол төгрөгөөр хийсэн бол монгол төгрөг/полыиийн злотын Полынийн Үндэсний Банкнаас тогтоосон дундаж ханшаар тус тус бодож тооцно.

2.  Бүгд Найрамдах Полын Улсын Сангийн сайд жил бүрийн 1 дүгээр сарын 31-ний дотор Хэлэлцэн тохиролцогч талуудад, Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Полын Улсад суугаа Элчин сайдын яам, Монгол Улсын Гадаад Хэргийн яам болон Бүгд Найрамдах Польш Улсын Гадаад Хэргийн сайдад «Тэтгэлгийн хөтөлбөр»-өөс 1 болон 3 дугаар заалтын дагуу төлсөн төлбөрийн нийт хэмжээг мэдээлж байна.

3.  Польнгайн «Банк Господарства Краевего» дахь «Тэтгэлгийн хөтөлбөр»-ийн дансийг нээлгэх, ашиглах, хаалгахад шаардагдах бүх зардал болон банкны хураамжийг «Тэтгэлгийн хөтөлбөр»-т зориулсан санхүүгийн эх үүсвэрээс төлнө.

4.  Монголын тал Полынийн «Банк Господарство Краевего» дахь «Тэтгэлгийн хөтөлбөр» нэртэй дансанд 1 дэх хэсэгт тусгагдсан төлбөрийг саадгүйгээр төлнө.

5 дугаар зүйл

1.  1 дүгээр зүйлийн 1-д дурьдсан суралцагчдын Монгол Улс болон бусад улсад эзэмшсэн бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх эсвэл дээд боловсролын диплом зэргийг Полынийн хууль тогтоомжийн дагуу хүлээн зөвшөөрнө.

2.  «Тэтгэлгийн хөтөлбөр»-ийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Полын Улсад дээд боловсрол эзэмшсэн монгол иргэдийн боловсролын баримт бичгийг Монгол Улсын ижил төрлийн сургалтын баримт бичигтэй дүйцүүлэн хүлээн зөвшөөрөхийг Монголын тал хариуцна.

6 дугаар зүйл

1. Энэхүү Гүйцэтгэх хэлэлцээрийн дагуу Бүгд Найрамдах Польш Улсад суралцаж буй болон суралцах гэж буй монгол оюутнуудын болон уг Гүйцэтгэх Хэлэлцээрт тусгаагүй бусад асуудлыг Бүгд Найрамдах Полын Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 2. Энэхүү Гүйцэтгэх хэлэлцээрийн заалтыг буруу тайлбарласнаас үүссэн маргааныг Хэлэлцэн тохиролцогч талууд хэлэлцээний замаар шийдвэрлэнэ.

7 дугаар зүйл

Энэхүү Гүйцэтгэх хэлэлцээр нь Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай 1999 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр Варшав хотноо байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Бүгд Найрамдах Польш Улсад суралцаж буй болон суралцах хүмүүст хамаарахгүй.

8 дугаар зүйл

Энэхүү Гүйцэтгэх Хэлэлцээр нь гарын үсэг зурсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болох бөгөөд «Тэтгэлгийн хөтөлбөр»-өөс 4 дүгээр зүйлийн 1 болон 3 дугаар заалтад заасан зориулалтаар 2.000.000,00 ам. долларыг зарцуулж дуусах хүртэл хүчинтэй байх бөгөөд тэрхүү хугацаа нь 10 жилээс илүүгүй байна.

Энэхүү Гүйцэтгэх Хэлэлцээрийг 2007 оны 7 сарын Bapauab хотноо монгол, польш, англи хэлээр тус бүр хоёр хувь үйлдсэн бөгөөд эх бичвэрүүд нь адил хүчинтэй байна. Гүйцэтгэх Хэлэлцээрийг тайлбарлах явцад зөрүү гарвал Хэлэлцэн тохиролцогч талууд англи хэл дээрх эх бичвэрийг баримтална.

Executive Agreement between the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland and the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia on implementation of the ”Scholarship Programme” for Mongolian students taking up and pursuing studies at Polish universities

The Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland and the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia hereinafter referred to as ”the Contracting Parties”,

- in performance of the provisions of Article 5 section 2 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Mongolia on settlement of Mongolia's debt to the Republic of Poland, signed in Ulan Bator on November 9, 2006,

-  taking into consideration the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Mongolia on cooperation in the field of culture, education and science, signed in Warsaw on December 9, 1999,

- while promoting further development of cooperation and exchange of experience in the field of science and higher education,

have agreed as follows:

Article 1

1.  Under the Scholarship Programme established by the Mongolian Party, the Polish Party shall admit up to 10 citizens of Mongolia each year and let them study at Polish universities, provided that they are holders of a legalized or affixed with Apostille secondary school-leaving certificate, entitling them to apply for admission to any type of university in the country where the institution issuing the certificate operates, or a legalized or affixed with Apostille diploma of higher education awarded in Mongolia or any other state.

2.  The persons referred to in section 1 will be admitted to the bachelor studies, uniform or complementary master studies or doctoral studies as well as to a preparatory course to undertake studies in Polish language in public universities supervised by the appropriate minister for higher education.

3. The persons referred to in section 1 shall undertake studies conducted in Polish language or in foreign languages on chargeable basis.

Article 2

1.  The Mongolian Party shall submit documents of the persons referred to in Article 1 section 1 — specifically: application for admission to university together with copies of identity document and school-leaving certificate or higher education diploma awarded in Mongolia or another state, entitling the holder to undertake studies — to the Polish Bureau for Academic Recognition and International Exchange through the Embassy of Mongolia in the Republic of Poland by the 31st day of March of the year preceding the academic year when they are to commence studies.

2.  A precondition for the persons referred to in Article 1 section 1 to be admitted to those lines of studies, where special predisposition is required, is that they pass examinations corroborating their predisposition for such a course of studies.

3.  Applications of the Mongolian Party shall be considered in accordance with Polish legal regulations pertaining to education of foreigners in Poland.

4.  The Polish Party shall inform the Embassy of the Republic of Poland in Mongolia and the Embassy of Mongolia in the Republic of Poland, as well as the Polish Minister of Finance and the Polish Bank Gospodarstwa Krajowego about the results of qualification procedure.

Article 3

The persons referred to in Article 1 section 1, who are qualified for studies in Poland:

1) are obliged to obtain a Polish entry visa and a document authorizing them to stay in the Republic of Poland,

2)  shall open an account in a bank with a seat in the territory of the Republic of Poland and will inform the Polish Minister of Finance of the account number,

3) shall purchase an insurance policy against sickness and accident, or else acquire insurance under the National Health Fund,

4) shall inform the Polish Minister of Finance and the Embassy of Mongolia in the Republic of Poland about the tuition fee and the university account number to which such fee is payable,

5) shall establish, according to the Mongolian law, a contract with the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia and shall work for a public organization efficiently for a period of no less than 3 years after graduation.

Article 4

1. The Polish Minister of Finance, in consultation with the Polish Minister of Science and Higher Education, based on information from the Embassy of Mongolia in the Republic of Poland, shall instruct the Polish Bank Gospodarstwa Krajowego to make the following payments from the ”Scholarship Programme”:

1) to the account of a university where the qualified persons study — the amounts corresponding to the fee established by university authorities for a specific line of studies, however not less than the equivalent of EUR 2,000 per academic year,

2) to the accounts of persons referred to in Article 1 section 1 qualified for studies in Poland — amounts in PLN constituting the equivalent of US$ 300 per month to cover the cost of living (maintenance grant), and the PLN equivalent of US$ 100 per month to cover accommodation cost, throughout the ten months of an academic year. The US$/PLN conversion rate to be applied shall be the buying rate published by the National Bank of Poland on the day of money transfer ,

3) to the accounts of persons referred to in Article 1 section 1 qualified for studies in Poland, as reimbursement of a return travel cost from Mongolia to the Republic of Poland once in an academic year, equivalent to a ticket price; also, on account of purchase of an insurance policy or the insurance acquired as per Article 3 item 3 — the amount equivalent to the cost incurred and documented. If the expenses are made in US$ or in Mongolian currency MNT, the US$/PLN conversion rate applicable shall be the buying rate published by the National Bank of Poland on the day of transfer, and the MNT/PLN conversion rate applicable shall be the average rate for that currency published by the National Bank of Poland on the day of payment.

2.  By January 31st of each calendar year, the Polish Minister of Finance shall present the Contracting Parties, the Embassy of Mongolia in the Republic of Poland, and the Polish Minister of Foreign Affairs and the Mongolian Ministry of Foreign Affairs with information about the total amount of money paid out from the ”Scholarship Programme” for the purposes defined in section 1 and 3.

3.  All costs and bank fees for opening, operating and closing the ”Scholarship Programme” account in the Polish Bank Gospodarstwa Krajowego are covered from the financial resources transferred to the ”Scholarship Programme”.

4.  The Mongolian Party undertakes to pay to the account titled the ”Scholarship Programme” opened in the Polish Bank Gospodarstwa Krajowego — a sufficient amount of money to enable uninterrupted coverage of expenses referred to in section 1.

Article 5

1.  School-leaving certificates or diplomas of higher education received in Mongolia or another state by the persons referred to in Article 1 section 1 shall be recognized in accordance with the regulations of Polish law.

2.  The Mongolian Party guarantees that the diplomas of higher education obtained by citizens of Mongolia after completing their studies in Poland under the ”Scholarship Programme” shall be recognized as equivalent to the corresponding documents of completing studies issued in Mongolia.

Article 6

1. Polish law shall apply to cases concerning Mongolian students taking up and pursuing studies at Polish universities under this Executive Agreement and not covered by this Agreement.

2. Any disputes concerning interpretation of the provisions of this Executive Agreement shall be resolved by the Contracting Parties by way of negotiations.

Article 7 The provisions of this Executive Agreement shall not apply to Mongolian citizens taking up and pursuing studies at Polish universities and those who will study in Poland according to the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Mongolia on cooperation in the field of culture, education and science, signed in Warsaw on December 9, 1999,

Article 8

This Executive Agreement comes into force on the day of its signing and remains valid until the financial resources available under the ”Scholarship Programme” and amounting in total to US$ 2,000,000.00 have been paid out for the purposes defined in Article 4 section 1 and 3, however no longer than for the period of 10 years.

This Executive Agreement was signed in Warsaw on July, 18 2007

in two identical counterparts, each in Polish, Mongolian and English language versions, all three versions having equal legal validity. In case of any differences in interpretation of this Executive Agreement, the Contracting Parties recognize the English text as decisive.