POROZUMIENIE

w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej („CEEPUS III”),

podpisane w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 25 marca 2010 r. w Budvie zostało sporządzone Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej („CEEPUS III”), w następującym brzmieniu:

Przekład:

Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (”CEEPUS III”)

Umawiające się Strony, pragnąc promować współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach realizacji Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej, zwanego dalej „CEEPUS lII”, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami w dziedzinie szkolnictwa wyższego i związanych z nim badań naukowych, w szczególności w zakresie współpracy i wymiany uniwersyteckiej, będzie promowana zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

2. Współpraca określona w ustępie 1, z wyjątkiem stypendiów przyznawanych studentom spoza sieci CEEPUS III (Freemover scholarships), określonych w Artykule 2 ustęp 6, będzie się odbywać w ramach sieci Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej, jak określono w niniejszym Porozumieniu.

3. Stypendia CEEPUS III są stypendiami „kompleksowymi”, które będą pokrywać koszty utrzymania, koszty korzystania z laboratoriów, w stosownych przypadkach, zgodnie z ogólnymi praktykami kraju przyjmującego, jak również koszty zakwaterowania i ubezpieczenia na wypadek nagłych zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie pobytu w kraju przyjmującym, w stosownych przypadkach. Wysokość stypendium CEEPUS III będzie proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju przyjmującym i skorygowana o inflację.

4. W ramach niniejszego Porozumienia nie przewiduje się transferu funduszy pomiędzy Umawiającymi się Stronami, dlatego też stypendia CEEPUS III, z wyjątkiem kosztów podróży, będą finansowane przez kraj przyjmujący. Koszty podróży będą, w stosownych przypadkach, finansowane przez kraj wysyłający. Zachęca się kraje przyjmujące i uczestniczące w programie uniwersytety do zapewnienia dobrowolnego dodatkowego finansowania stypendiów CEEPUS III.

5. Zgodnie z niniejszym Porozumieniem i regulaminem przyjętym przez Wspólny Komitet Ministrów, Umawiające się Strony będą w rocznych odstępach informowały o swoich limitach miesięcy stypendialnych (wewnętrzna „Jednostka rozliczeniowa CEEPUS”) na każdy nadchodzący rok akademicki. Minimalny wymagany wkład będzie wynosić 100 miesięcy stypendialnych.

6. Stypendia CEEPUS III będą wykorzystywane wyłącznie w celu wymiany stypendialnej i nie będą pokrywać kosztów ogólnych ani wydatków związanych z celami organizacyjnymi i administracyjnymi. Zachęca się Umawiające się Strony i uczestniczące w programie uniwersytety do zapewnienia dobrowolnego dodatkowego finansowania na pokrycie tych kosztów lub wydatków.

7. W stosownych przypadkach, niewykorzystane miesiące stypendialne CEEPUS III mogą zostać użyte do sfinansowania spotkań koordynacyjnych w ramach sieci CEEPUS III.

Artykuł 2

1. W rozumieniu niniejszego Porozumienia, określenie „Uniwersytet” oznacza instytucję prowadzącą edukację na poziomie wyższym, uznaną przez kompetentny organ Umawiającej się Strony za wchodzącą w skład jej systemu szkolnictwa wyższego. Każda z Umawiających się Stron będzie raz w roku przedstawiać listę uniwersytetów kwalifikujących się do udziału w programie CEEPUS III.

2. W rozumieniu niniejszego Porozumienia określenie ”rok akademicki” oznacza okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Studenci pobierający naukę na uniwersytetach, niezależnie od kierunku studiów, mogą ubiegać się o stypendia CEEPUS III, do stopnia doktora włącznie, pod warunkiem, że okres studiów, kształcenia lub praktyki zawodowej jest realizowany na uniwersytecie lub w instytucji przyjmującej zgodnie z niniejszym Porozumieniem i odpowiada programowi nauczania na macierzystym uniwersytecie studenta(-tki) oraz stanowi część jego/jej studiów uniwersyteckich.

4. W stosownych przypadkach stypendia będą również przyznawane studentom w celu odbycia szkolenia lub praktyki zawodowej w instytucji komercyjnej, placówce badawczej, instytucji rządowej lub innej organizacji kraju przyjmującego, pod warunkiem przedstawienia przez kandydata konkretnej propozycji.

5. Ponadto program CEEPUS III będzie wspierać wymianę nauczycieli akademickich, poprzez przyznawanie stypendiów CEEPUS III, w celu promowania ponadnarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej i wzmocnienia środkowoeuropejskiego charakteru uniwersyteckich programów nauczania.

6. Stypendia CEEPUS III mogą być również przyznawane studentom uniwersytetów spoza sieci CEEPUS III oraz nauczycielom akademickim uniwersytetów spoza sieci CEEPUS III („Freemovers”), pod warunkiem, że stworzono specjalne warunki studiowania oraz uczestnictwa nauczycieli akademickich w procesie dydaktycznym na danym uniwersytecie.

Artykuł 3

1. Niniejszym tworzy się Wspólny Komitet Ministrów, zwany dalej „Wspólnym Komitetem”, złożony z jednego przedstawiciela każdej z Umawiających się Stron. Wspólny Komitet jest odpowiedzialny za wszystkie przedsięwzięcia i decyzje niezbędne do zapewnienia realizacji niniejszego Porozumienia, z zatwierdzaniem sprawozdań z oceny programu włącznie. Wspólny Komitet uchwali program współpracy w ramach CEEPUS III.

2. Wspólny Komitet będzie się spotykał tak często jak uzna za stosowne. Uchwali własny regulamin działania i wybierze jednego spośród swych członków na Przewodniczącego.

Będzie mógł utworzyć grupy robocze niezbędne dla realizacji niniejszego Porozumienia i decydować o ich składzie.

3. Wspólny Komitet będzie się starał podejmować wszystkie decyzje w drodze konsensusu. W przypadku bezskutecznego wyczerpania wszystkich możliwości osiągnięcia konsensusu, decyzja zostanie podjęta w ostateczności większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących członków Wspólnego Komitetu.

4.  Wspólny Komitet będzie jednogłośnie podejmował decyzje dotyczące łącznej liczby miesięcy stypendialnych CEEPUS III w oparciu o deklaracje składane zgodnie z Artykułem 1 ustęp 5.

Artykuł 4

1. Decyzje dotyczące procedury selekcji sieci CEEPUS III będą podejmowane przez grupę roboczą Wspólnego Komitetu.

2. Każda z Umawiających się Stron powoła Krajową Komisję przedstawicieli środowiska akademickiego i/lub innych ekspertów dla wsparcia procesu selekcji określonego w ustępie 1.

3. Każda z Umawiających się Stron powoła Krajowe Biuro CEEPUS, które będzie miało następujące obowiązki:

—  promowanie współpracy i informowanie o jej wszystkich aspektach, zwłaszcza o wspólnych stopniach naukowych (Joint Degrees), w ścisłej współpracy z Centralnym Biurem CEEPUS i innymi Krajowymi Biurami CEEPUS;

—  przyjmowanie i formalna ocena wniosków;

—  selekcja i kwalifikacja ubiegających się o stypendia;

—  przydzielanie stypendiów w przypadku gdy zapewnione zostało miejsce odbywania studiów;

—  przyznawanie stypendiów zgodnie z programem współpracy;

—  organizowanie wypłaty stypendiów;

—  przyjmowanie sprawozdań;

—  przeprowadzanie krajowej oceny współpracy oraz, w stosownych przypadkach, udział we wszechstronnej ocenie współpracy;

—  sporządzanie corocznych sprawozdań z krajowej realizacji współpracy.

4. Umawiające się Strony powiadomią Centralne Biuro CEEPUS o powołaniu ich Krajowego Biura CEEPUS.

5. Krajowe Biuro CEEPUS będzie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Centralne Biuro CEEPUS.

6. Każda z Umawiających się Stron podejmie działania w celu zapewnienia, że jej Krajowe Biuro CEEPUS posiadać będzie środki niezbędne do wypełniania jego funkcji.

Artykuł 5

1. Niniejszym powołuje się Centralne Biuro CEEPUS w Wiedniu. Centralne Biuro CEEPUS będzie miało taką zdolność prawną jaka jest niezbędna do wykonywania jego funkcji.

2. Sekretarz Generalny Centralnego Biura CEEPUS będzie wybierany, na wniosek zgłoszony przez Republikę Austrii, na siedmioletnią kadencję większością dwóch trzecich głosów członków Wspólnego Komitetu. Sekretarz Generalny może być zmieniony przed upływem jego kadencji na podstawie jednomyślnej decyzji Wspólnego Komitetu.

3.  Infrastruktura niezbędna do wypełniania funkcji Centralnego Biura CEEPUS, w tym wynagrodzenia Sekretarza Generalnego i pracowników Biura, będą finansowane przez Republikę Austrii.

4.  Koszty przedstawicieli Umawiających się Stron lub jakiegokolwiek personelu delegowanego do Centralnego Biura CEEPUS będą pokrywane przez odpowiednie Umawiające się Strony.

5. Zachęca się każdą z Umawiających się Stron do zapewnienia dobrowolnego finansowania działań Centralnego Biura CEEPUS w celu dalszego usprawnienia realizacji współpracy.

6. Centralne Biuro CEEPUS będzie pełniło funkcję koordynacyjną i oceniającą a Umawiające się Strony zachowają pełną władzę i kontrolę nad odpowiednimi krajowymi budżetami przeznaczonymi na współpracę.

7. Centralne Biuro CEEPUS będzie w szczególności:

—  Informować Wspólny Komitet podczas jego kolejnych posiedzeń o decyzjach podjętych przez Sekretarza Generalnego w okresie między posiedzeniami Wspólnego Komitetu w pilnych sprawach technicznych i administracyjnych;

—  Przygotowywać roczne sprawozdania z dokonanych postępów i przeprowadzać wszechstronną ocenę realizacji niniejszego Porozumienia;

—  Przedstawiać propozycje dotyczące dalszego rozwoju współpracy;

—  Przygotowywać i organizować posiedzenia Wspólnego Komitetu oraz grup roboczych a także sporządzać protokoły z tych spotkań;

—  Wspierać realizację decyzji podjętych przez Wspólny Komitet;

—  Rozwijać wspólną strategię kontaktów zewnętrznych na rzecz współpracy oraz doradzać Umawiającym się Stronom w zakresie działań informacyjnych;

—  Rozpowszechniać informacje o współpracy pomiędzy uczestniczącymi w programie uniwersytetami Umawiających się Stron.

Artykuł 6

1. Umawiające się Strony podejmą w zgodzie z niniejszym Porozumieniem wszelkie wysiłki aby uniknąć ograniczeń w swobodnym przepływie i pobycie osób uczestniczących w wymianie stypendialnej CEEPUS III.

2. Umawiające się Strony podejmą stosowne działania w ramach swego prawa krajowego w celu wyeliminowania przeszkód administracyjnych i finansowych dla zapewnienia pełnej realizacji programu.

Artykuł 7

Wspólny Komitet dokona przeglądu funkcjonowania niniejszego Porozumienia przed upływem czwartego roku akademickiego po jego wejściu w życie. Przegląd ten będzie się opierał na wszechstronnej ocenie współpracy.

Artykuł 8

1. Każdy spór między Umawiającymi się Stronami lub między Umawiającymi się Stronami a Centralnym Biurem CEEPUS, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia albo programu współpracy będzie rozstrzygany w drodze negocjacji i konsultacji pomiędzy stronami sporu. Jakikolwiek spór, który nie może być rozstrzygnięty w ten sposób będzie rozstrzygany polubownie przez Wspólny Komitet. W tym celu Wspólny komitet może utworzyć grupę roboczą, zgodnie z Artykułem 3 ustęp 2 niniejszego Porozumienia. Grupa robocza może udzielić Wspólnemu Komitetowi rekomendacji dla rozstrzygnięcia sporu. W przypadku gdy spór nie może zostać rozstrzygnięty przez Wspólny Komitet, którakolwiek ze stron w sporze może zgłosić spór do arbitrażu.

2. Trybunał arbitrażowy będzie się składał z trzech członków. Każda ze stron w sporze wyznaczy jednego arbitra. Wybrani arbitrzy wyznaczą trzeciego arbitra, który będzie działał jako Przewodniczący trybunału.

3. Trybunał arbitrażowy wyznaczy swoją siedzibę i uchwali własny regulamin działania.

4. Orzeczenia trybunału arbitrażowego będą zapadać większością głosów jego członków. Członkowie trybunału arbitrażowego nie mogą wstrzymać się od głosowania. Orzeczenie trybunału jest ostateczne i wiążące dla wszystkich stron w sporze, bez prawa do odwołania. Strony sporu zastosują się niezwłocznie do orzeczenia. W przypadku sporu w odniesieniu do treści lub zakresu orzeczenia trybunał, w razie potrzeby, większością głosów dokonuje interpretacji decyzji na życzenie którejkolwiek ze stron w sporze.

Artykuł 9

1. Niniejsze Porozumienie będzie otwarte do podpisania przez wszystkie Umawiające się Strony Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii promującego współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS II).

2. Niniejsze Porozumienie podlega przyjęciu przez Państwa Sygnatariuszy, zgodnie z ich odpowiednimi krajowymi procedurami. Dokumenty przyjęcia będą składane w Centralnym Biurze CEEPUS, będącym Depozytariuszem niniejszego Porozumienia.

3. Depozytariusz poinformuje wszystkie Umawiające się Strony o otrzymanych notyfikacjach i dokumentach przyjęcia.

4. Oryginał niniejszego Porozumienia zostanie złożony u Depozytariusza.

Artykuł 10

1. Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie 1 maja 2011 roku dla Państw Sygnatariuszy, które złożą do tego czasu dokumenty przyjęcia. W przypadku gdy mniej niż trzy dokumenty przyjęcia zostaną złożone do tego dnia, Porozumienie wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu trzeciego dokumentu przyjęcia Porozumienia. Porozumienie pozostanie w mocy przez siedem lat od daty wejścia w życie.

2.  Dla Państw Sygnatariuszy, które złożą dokument przyjęcia Porozumienia po tym jak wejdzie ono w życie zgodnie z ustępem 1, niniejsze Porozumienie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia dokumentu przyjęcia.

3. Niniejsze Porozumienie będzie automatycznie przedłużone na kolejny okres siedmiu lat, chyba że Wspólny Komitet jednogłośnie podejmie inną decyzję. Dla Umawiających się Stron, które przedłużenie niniejszego Porozumienia są zobowiązane poddać odpowiednim krajowym procedurom, przedłużenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie złożenia u Depozytariusza zawiadomienia o zakończeniu wewnętrznych procedur.

4. Każda z Umawiających się Stron może w każdej chwili zaproponować zmianę w niniejszym Porozumieniu. Taka propozycja powinna zostać przedłożona pisemnie Przewodniczącemu Wspólnego Komitetu oraz innym Umawiającym się Stronom co najmniej na sześć tygodni przed posiedzeniem Wspólnego Komitetu, chyba że Wspólny Komitet podejmie inną decyzję. Decyzje dotyczące zmiany niniejszego Porozumienia będą podejmowane przez Wspólny Komitet jednomyślnie. Zmiana będzie poddana procedurze podpisania i przyjęcia przez Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi. Instrumenty przyjęcia będą składane u Depozytariusza. Zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu trzeciego dokumentu przyjęcia, chyba że we wprowadzanej zmianie określono inaczej.

Artykuł 11

1. Jakiekolwiek państwo niebędące Umawiającą się Stroną Porozumienia ustanawiającego program CEEPUS II może przystąpić do niniejszego Porozumienia na podstawie jednomyślnej decyzji Wspólnego Komitetu. Państwa chcące przystąpić do niniejszego Porozumienia powinny pisemnie zawiadomić o tym fakcie Depozytariusza. Depozytariusz poinformuje inne Umawiające się Strony o zamiarze przystąpienia danego państwa do niniejszego Porozumienia.

2.  Dokumenty przystąpienia powinny zostać złożone w Centralnym Biurze CEEPUS. Depozytariusz powiadomi Umawiające się Strony o otrzymanych dokumentach przystąpienia.

3. W przypadku państwa przystępującego do niniejszego Porozumienia po jego wejściu w życie, niniejsze Porozumienie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentu przystąpienia.

4. Państwa, które przystąpią do niniejszego Porozumienia po jego wejściu w życie, będą uczestniczyć w przedsięwzięciach CEEPUS III zgodnie z programem współpracy oraz zgodnie z decyzjami Wspólnego Komitetu.

Artykuł 12

Każda z Umawiających się Stron może w każdej chwili odstąpić od niniejszego Porozumienia,

po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Depozytariusza. Każde takie odstąpienie wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez Depozytariusza zawiadomienia o odstąpieniu.

Nie wpłynie to na sieci, działania i czynności rozpoczęte na podstawie niniejszego

Porozumienia przed wejściem w życie odstąpienia.

Sporządzono w Budvie w Czarnogórze, dnia 25 marca 2010 roku w jednym oryginale w języku angielskim.

Za Republikę Albanii

Za Republikę Austrii

Za Republikę Bułgarii

Za Bośnię i Hercegowinę

Za Republikę Chorwacji

Za Republikę Czeską

Za Republikę Węgierską

Za Republikę Mecacedonii

Za Czarnogórę

Za Rzeczypospolitą Polską

Za Rumunię

Za Republikę Serbską

Za Republikę Słowacji

Za Republikę Słowenii

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

— będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 16 czerwca 2011 r.