POROZUMIENIE TECHNICZNE

między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczące realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach

Przekład

WSTĘP

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Greckiej, zwani dalej „Stronami”;

Wyrażając wolę zwiększenia zdolności, gotowości i skuteczności swoich sił zbrojnych poprzez współpracę w dziedzinie wspólnego wykorzystania zdolności strategicznego transportu morskiego;

Wyrażając chęć uzgodnienia podstawowych reguł właściwego świadczenia usług w dziedzinie strategicznego transportu morskiego;

Uwzględniając Memorandum o Porozumieniu (oznaczone jako MoU) pomiędzy stronami w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach, sporządzone w 2008 r., zwane dalej „MOU”,

zawarli następujące porozumienie:

§ 1

CEL

Celem niniejszego Porozumienia Technicznego (zwanego dalej „TA”) jest uzgodnienie dodatkowych zasad i procedur, dotyczących współpracy Stron z „AMSCC”. Do niniejszego TA i jego załączników mają zastosowanie postanowienia zawarte w MOU. Załączniki A-H do niniejszego TA regulują poszczególne aspekty świadczenia usług, przewidzianych w MOU. Załączniki te stanowią integralną część niniejszego TA. Strony, za obopólną zgodą, mogą dodać inne załączniki.

§ 2

FINANSE

Kwestie finansowe dotyczące korzystania z możliwości i usług AMSCC, zgodnie z treścią artykułu 6 MOU, określa Załącznik A do niniejszego TA.

§ 3

ZAMAWIANIE USŁUG I PROCEDURY CZARTEROWE

1.  Punkty Kontaktowe dla celów realizacji procedur zamawiania transportu określa Załącznik B do niniejszego TA. Wszelkie wymagania dotyczące zdolności w zakresie transportu morskiego będą przedstawiane przez polski Punkt Kontaktowy do AMSCC, który dokona oceny możliwości ich realizacji.

2.  Wnioski o transport morski sporządzane będą zgodnie z formularzem określonym w Załączniku C. W razie konieczności, aby ułatwić Stronie zamawiającej wypełnienie wniosku, AMSCC może wprowadzić dodatkowe formularze.

3.  AMSCC, poprzez Państwową Dyrekcję Transportu Morskiego Ministerstwa Marynarki Handlowej, będzie prowadzić postępowania przetargowe zgodnie z przepisami Załącznika D w celu pozyskania wymaganych środków.

4.  Po zakończeniu procedur przetargowych, umowa czarterowa będzie akceptowana i podpisywana w języku angielskim przez przedstawicieli strony polskiej bezpośrednio z właścicielem statku. Jedna kopia każdej umowy będzie składana przez stronę polską w AMSCC dla celów monitorowania.

5.  Czarterujący statek, jako Strona zamawiająca, odpowiada za wykonanie umowy czarterowej. Po satysfakcjonującym zakończeniu umowy czarterowej Strona zamawiająca zapłaci bezpośrednio właścicielowi statku stosowną należność zgodnie z warunkami umowy czarterowej. AMSCC będzie monitorować wyczarterowane statki w imieniu czarterującego.

6.  Szczegóły dotyczące kontraktowych aspektów użytkowych wolnych możliwości przewozowych określa Załącznik E do niniejszego TA.

§ 4

RADA DORADCZA

1.  Powołana zostanie Rada Doradcza, w której skład wejdą przedstawiciele wszystkich rządów, ministerstw obrony lub organizacji międzynarodowych będących sygnatariuszami stosownego MOU dotyczącego współpracy z AMSCC.

2.  Rada Doradcza będzie się powiększać w miarę przystępowania do AMSCC nowych rządów, ministerstw obrony i organizacji międzynarodowych.

3.  Obowiązkiem Rady Doradczej będzie zapewnienie doradztwa w dziedzinach i celach związanych z możliwościami transportu morskiego.

4.  Spotkania Rady Doradczej będą odbywać się w siedzibie AMSCC na wniosek jakiegokolwiek rządu, ministerstwa obrony lub organizacji międzynarodowej wymienionych powyżej. Spotkaniom będzie przewodniczyć Dyrektor AMSCC, a wszystkie decyzje będą podejmowane na zasadzie konsensusu.

§ 5

DELEGOWANIE PERSONELU DO PRACY W AMSCC

Procedury dotyczące delegowania personelu określa Załącznik F zgodnie z schematem organizacyjnym AMSCC, w których wskazane są rola i obowiązki, jak również stanowiska przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich państw/ministerstw obrony/organizacji międzynarodowych współpracujących z AMSCC.

§ 6

MONITOROWANIE WYCZARTEROWANYCH STATKÓW

Zasady i procedury, które mają zostać przyjęte w celu monitorowania wy czarterowanych środków przez uczestniczące firmy spedycyjne, Stronę zamawiającą i AMSCC, określa Załącznik G. Do monitorowania, o którym mowa powyżej, wykorzystuje się w szerokim zakresie komercyjne urządzenia telekomunikacyjne (telefon, faks, teleks, przesyłanie danych etc), jak również istniejące systemy wojskowe zgodnie ze standardami NATO i Unii Europejskiej.

§ 7

ZMIANY

Każda ze Stron może w każdej chwili zażądać poprawek do niniejszego TA. Każda taka poprawka, poza zmianami w Załączniku B, wchodzi w życie po jej pisemnym zaakceptowaniu przez drugą Stronę.

§ 8

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS TRWANIA, ROZWIĄZANIE

1.  Niniejsze TA po podpisaniu przez obie Strony wejdzie w życie z dniem otrzymania od Strony greckiej pisemnego powiadomienia informującego o spełnieniu wszystkich niezbędnych procedur wewnętrznych lecz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie MOU. TA pozostanie w mocy do czasu obowiązywania MOU, chyba że Strony zdecydują inaczej.

2.  Niniejsze TA może być rozwiązane w każdym czasie za porozumieniem Stron. W takim przypadku rozwiązanie nastąpi po okresie 6 miesięcy od daty dostarczenia noty w tej sprawie lub po zakończeniu kontraktu podpisanego na podstawie MOU, jeżeli jego realizacja wykracza poza ten okres. Po dostarczeniu noty żaden nowy kontrakt na podstawie MOU nie będzie podpisany.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, po jednym dla każdej ze stron.

Z UPOWAŻNIENIA MINSTRA OBRONY NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Generał Dywizji Zbigniew TŁOK-KOSOWSKI Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Dnia 03 marca 2008 r.

Z UPOWAŻNIENIA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ REPUBLIKI GRECKIEJ

Generał Dywizji Georgios MOUROUTSOS

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Obrony Narodowej Republiki Greckiej ds. Wsparcia

Dnia 25 lutego 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik A — Sprawy finansowe

Załącznik B — Punkty kontaktowe

Załącznik C — Wniosek o transport morski

Załącznik D — Procedury czarterowe

Załącznik E — Kwestie umowne — wykorzystanie możliwości transportowych

Załącznik F — Kwestie personalne

Załącznik G — Komunikacja, monitorowanie i informacje ogólne

Załącznik H — Terminologia

ZAŁĄCZNIK A

SPRAWY FINANSOWE

1.  Koszty operacyjne AMSCC są finansowane przez Państwo-Gospodarza, zgodnie z Art. 6 ust. 2 MOU. Budżet operacyjny AMSCC jest obliczany w EURO.

2.  Poza wsparciem, o którym mowa w MOU, Państwo-Gospodarz bezpłatnie zapewnia:

— ochronę,

— sporządzenie koniecznych identyfikatorów i przepustek,

— opiekę medyczną na poziomie Greckiego Narodowego Sztabu Generalnego Obrony (HNDGS),

— opiekę dentystyczną na poziomie HNDGS,

— kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy,

— ochronę przeciwpożarową,

— opłaty telekomunikacyjne za korzystanie z sieci wojskowych,

— formularze i publikacje wojskowe Państwa-Gospodarza.

3.      Wsparcie zapewniane przez Państwo-Gospodarza:

a)     zakwaterowanie:

— utrzymywanie powierzchni biurowej,

— usługi niezbędne dla funkcjonowania biura AMSCC,

— media, w tym elektryczność, gaz, woda i ścieki,

— sprzątanie biura, w tym mycie okien, utylizacja i usuwanie nieczystości, dezynsekcja, kosze na śmieci,

b)    wyposażenie:

— magazyny,

— zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego umeblowania,

— zapewnienie oraz utrzymanie i konserwacja fotokopiarek,

— sprzęt biurowy,

— usługi reprograficzne i fotograficzne,

— zapewnianie i utrzymanie telefonów i faksów,

— zapewnienie i utrzymanie wyposażenia komputerowego,

c)     koszty materiałowe i administracyjne:

— materiały biurowe, w tym papier, tonery laserowe i kartridże do drukarek,

— telekomunikacja w systemie komercyjnym, w tym opłaty za pocztę AMSCC i połączenia internetowe,

— koszty podróży, z wyłączeniem dodatkowych krajowych należności, w podróżach realizowanych na rzecz AMSCC,

— szkolenia niezbędne do funkcjonowania AMSCC,

— gazety,

— informacj a publiczna.

4. Niżej wymienione wsparcie zapewni Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej personelowi wojskowemu oddelegowanemu do pracy w AMSCC zgodnie z krajowym prawem i regulacjami i bez zwrotu kosztów z budżetu AMSCC:

— wynagrodzenie i inne świadczenia wynikające z pełnienia służby wojskowej,

— zakwaterowanie w mieszkaniach,

— dodatkowe należności wynikające ze zwiększonych kosztów utrzymania,

— szkolenie przed skierowaniem, w tym kursy NATO,

— kursy i szkolenia w kraju,

— administrowanie personelem,

— długoterminowa opieka medyczna ogólna,

— długoterminowa opieka dentystyczna ogólna,

— specjalistyczna opieka medyczna i dentystyczna,

— koszty podróży do miejsca zamieszkania i z powrotem,

— opłaty pocztowe za przesyłki w sprawach narodowych,

— opłaty telekomunikacyjne w sprawach narodowych.

ZAŁĄCZNIK B

PUNKTY KONTAKTOWE

Punktami kontaktowymi są:

1.  Państwo-Gospodarz

Dyrektor AMSCC

Stratopedo Papagos

15569 Holargos

Ateny, Republika Grecka

Tel. +30-210-657-1737

+ 30-210-657-1700

email amscc.ops@otenet.gr

2.  Rzeczpospolita Polska

Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk

— Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

00-911 Warszawa, Polska

ul. Lekarska 25

Tel. + 48 22 6 874-539

e-mail ztirw@wp.mil.pl

ZAŁĄCZNIK C

WNIOSEK O TRANSPORT MORSKI

1.  Punkty Kontaktowe przesyłają do AMSCC szczegółowe wymagania. Wniosek zawiera następujące informacje:

a)  marszruta,

(1) port załadunkowy,

(2) port wyładunkowy,

(3) ograniczenia dotyczące przewidywanej marszruty,

b)  termin realizacji umowy (jeżeli znajduje zastosowanie),

c)  umotywowanie realizacji procedury w trybie pilnym, w celu uzasadnienia negocjacji wg procedur UE lub ograniczonego przetargu krajowego,

d)  pasażerowie (eskorta i/lub personel techniczny): liczba i ranga,

e)  ładunek:

(1) długość w metrach,

(2) rodzaj ładunku wraz z danymi mającymi wpływ na parametry techniczne statku (szerokość korytarza, wysokość pokładu i jego maksymalne obciążenie, pojemność rampy, źródło prądu do chłodzenia ładunku/kontenerów); w możliwie krótkim czasie należy przesłać listę analityczną transportowanego wyposażenia z zaznaczonym ciężarem i wymiarami ładunku,

(3) pojemność i wymiary,

(4) szczegóły dotyczące materiału niebezpiecznego, klasa niebezpieczeństwa, ilość/ciężar netto materiałów wybuchowych, jeśli znajduje zastosowanie,

(5) analityczna wartość ładunku dla potrzeb właściciela statku (np. ubezpieczenie),

(6) najwcześniejsza i najpóźniejsza data/godzina załadunku,

(7) wymagana lub ostateczna data dostawy lub minimalna prędkość statku,

(8) osoba uprawniona do załadunku/wyładunku statku,

(9) osoba uprawniona do zabezpieczenia ładunku,

(10)  uwagi dodatkowe.

f)  szacunkowa kwota kontraktu,

g)  projekt umowy, w tym warunki techniczne i klauzule umowne.

2.  Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu CRONOS, za pomocą telefaksu lub pocztą elektroniczną w języku angielskim. Potwierdzenie otrzymania wniosku będzie przesyłane tą samą drogą.

ZAŁĄCZNIK D

PROCEDURY CZARTEROWE

Strona zamawiająca (czarterujący) kieruje do szczegółowej oceny AMSCC, poprzez autoryzowane kanały komunikacyjne, wniosek o zapewnienie transportu morskiego. Następnie wniosek ten jest przekazywany Państwowej Dyrekcji Transportu Morskiego (zwanej dalej „SMTD”) Ministerstwa Marynarki Handlowej. Przetarg, w imieniu Strony zamawiającej (czarterującego), przeprowadza SMTD zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub Unii Europejskiej, po stosownym ogłoszeniu. Poniżej wymieniono cztery różne procedury czarterowe realizowane przez SMTD. Pierwsze dwie odpowiadają ustawodawstwu krajowemu, które jest zgodne z ustawodawstwem UE. Kolejne dwie odpowiadają stosownym dyrektywom UE zawartym w prawie greckim.

(1) Przetarg otwarty

Zgodnie z ustawodawstwem greckim, każde zamówienie publiczne jest ogłaszane w mediach krajowych (co najmniej w trzech gazetach) i dzienniku urzędowym ogólnokrajowym co najmniej 10 dni przed jego terminem.

(2) Przetarg ograniczony

Procedura ta jest stosowana w sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego podjęcia działań. W związku z tym Strona zamawiająca musi uzasadnić konieczność przetargu w tym trybie. W tym przypadku zawiadomienie o przetargu ogranicza się do greckiej Izby Spedytorów i Związków Spedytorów oraz strony internetowej greckiego Ministerstwa Marynarki Handlowej (tryb ten wymaga zamieszczenia zawiadomienia przynajmniej 3 dni przed terminem przetargu).

(3) Negocjacje przetargowe UE

Zgodnie ze stosownymi dyrektywami UE zawartymi w prawie greckim.

(4) Negocjacje UE

Zgodnie ze stosownymi dyrektywami UE zawartymi w prawie greckim.

ZAŁĄCZNIK E

KWESTIE UMOWNE — WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWYCH

1.  Warunki techniczne i klauzule umowne

Warunki techniczne i klauzule umowne będą zawarte w projekcie kontraktu, który może być dołączony do zapotrzebowania na transport morski (Załącznik C).

2.  Warunki płatności

Strona polska dokonuje zapłaty za usługę zgodnie z warunkami kontraktu bez angażowania AMSCC.

3.  Wykonanie kontraktu

Strona polska jest odpowiedzialna za realizację umów czarterowych oraz wszystkich kosztów i roszczeń wynikłych podczas realizacji kontraktu.

4.  Bezpieczeństwo statku

Kapitan statku jest władzą ostateczną we wszystkich aspektach dotyczących bezpieczeństwa statku.

5.  Załadunek i transport materiałów niebezpiecznych

Załadunek oraz przewóz materiałów niebezpiecznych będzie realizowany zgodnie z następującymi regulacjami:

a)  międzynarodowy regulamin przewozu towarów niebezpiecznych drogą morską (w tym regulamin statku w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych) lub regulacje krajowe, jeśli są bardziej restrykcyjne,

b)  publikacje NATO (np. STAN AG 4441 „Podręcznik zasad bezpieczeństwa NATO w transporcie amunicji i materiałów wybuchowych”).

6.  Wykorzystanie możliwości transportowych

Strona polska zachowuje prawo do zaoferowania wolnej przestrzeni ładunkowej w ramach wyczarterowanych przez siebie statków dla innych partnerów dla celów misji NATO/UE, bądź dla innych operacji i ćwiczeń wielonarodowych prowadzących zgodnie z mandatem ONZ — za zwrotem kosztów.

W przypadku zaoferowania wolnej przestrzeni ładunkowej, AMSCC przejmuje zarządzanie. Strony będą wymieniać informacje nt. wolnych przestrzeni ładunkowych statków.

ZAŁĄCZNIK F

KWESTIE PERSONALNE

1.  Lista personelu AMSCC obejmuje 15 osób. Państwo-Gospodarz zachowuje stałe prawo do obsadzenia stanowiska Dyrektora AMSCC, Doradcy Dyrektora AMSCC (Oficer Greckiej Straży Granicznej) i stanowisk w sekcji wsparcia. Ministerstwo Obrony Republiki Włoskiej zachowuje stałe prawo do obsadzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora-Szefa Sztabu. Obsadzenie pozostałych stanowisk może być zaproponowane państwom lub organizacjom uczestniczącym w AMSCC na wniosek zainteresowanego państwa lub organizacji i po zatwierdzeniu przez Państwo-Gospodarza.

2.  Z reguły kadencja na stanowisku w AMSCC trwa 2 lata. W celu zapewnienia płynnej rotacji na stanowisku, zasadnym jest, aby nowy pracownik przybył do AMSCC z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy unikać powoływania na stanowiska w AMSCC osób, które w trakcie kadencji mają być emerytowane lub awansowane.

3.  Rekrutacja personelu zatrudnianego na kadencje:

a.    Rekrutacja ma miejsce w drodze konsultacji Stron.

b.    Strona polska prześle do Państwa-Gospodarza List Intencyjny w sprawie powołania kandydata na dane stanowisko, w którym zawarte będą:

— imię i nazwisko, stopień wojskowy,

— Curriculum Vitae,

— okres kadencji na stanowisku.

c.    W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu Listu Intencyjnego, Państwo-Gospodarz udzieli odpowiedzi o akceptacji kandydata.

d.    Tydzień po zakończeniu wymiany listów, personel Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej może stawić się w AMSCC.

4.  Strona wnioskująca pokryje wszystkie koszty wynikające ze skierowania swojego personelu do pracy w AMSCC.

DODATKI:

Dodatek Nr 1: Struktura organizacyjna AMSCC

ZAŁĄCZNIK G

KOMUNIKACJA, MONITOROWANIE I INFORMACJE OGÓLNE

1.  Klauzule umowne dotyczące monitorowania a.  W celu realizacji obowiązków monitorowania zasobów przez AMSCC operator, agent lub kapitan statku musi dostarczyć do AMSCC przed rozpoczęciem rejsu następujące informacje:

1)  dane identyfikacyjne statku (nazwa, znak, numer IMO i numer MMSI),

2)  imię, nazwisko, dane oficera do spraw bezpieczeństwa statku lub pracownika bezpieczeństwa danej spółki,

3)  listę załogi i całkowitą liczbę członków personelu pokładowego,

4)  szacunkowy czas rejsu z portu załadunku i szacunkowy czas przybycia do portu wyładunku.

b.  Kapitan statku musi przesyłać co dwanaście godzin, a w pewnych uzasadnionych sytuacjach, co sześć godzin, wiadomości do AMSCC w celu informowania o położeniu statku, stanie zabezpieczenia ładunku oraz o szacunkowym terminie i czasie przybycia do następnego portu. Kapitan także ma obowiązek zawiadomić AMSCC niezwłocznie o jakichkolwiek incydentach lub wypadkach, mających wpływ na bezpieczeństwo statku lub zagrażających bezpieczeństwu statku oraz o sytuacjach, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia morza.

2.  Informacje o czarterowanych statkach, przesyłane przez AMSCC

AMSCC będzie przekazywać Stronie polskiej wszelkie istotne informacje dotyczące czarterowanego statku (nazwę, banderę, nazwę międzynarodową, szacunkowy czas wyjścia/przybycia z/do portu, pozycję statku, stan zabezpieczenia ładunku, przybliżone daty/godziny tranzytu w określonych punktach, prędkość, dostępne systemy telekomunikacyjne, dane dotyczące kapitana statku — numer telefonu, faksu, adres poczty e-mail, etc).

ZAŁĄCZNIK H

TERMINOLOGIA

Terminy użyte w niniejszym TA mają następujące znaczenie:

(a)    Monitorowanie:

(1) obserwowanie marszruty statku poprzez codzienne raporty, przekazywane przez kapitana statku, który zapewnia, że marszruta przebiega bez problemów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo statku i ładunku,

(2) współpraca kapitana statku i czarterującego z krajami sojuszniczymi lub organizacjami międzynarodowymi (ONZ, NATO, UE) odpowiedzialnymi za przekazanie niezbędnych informacji i/lub możliwej ochrony podczas rejsu w okresie postoju statku w porcie, do czasu zakończenia misji.

(b)    Ładunek:

samoloty, pojazdy lub inny ładunek, w tym towary niebezpieczne, których przewóz opłaca Strona wnioskująca.

(c) Pasażerowie:

personel upoważniony do wejścia na pokład statku.