Porozumienie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie,

sporządzone w Kijowie dnia 28 października 2011 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Republiki Białorusi i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dałej „Stronami”,

uwzględniając, że przygraniczne tereny Stron regionu Zachodniego Polesia zwane dalej „Polesie Zachodnie”, stanowią rezerwaty biosfery i włączone są do światowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO,

uznając, że Polesie Zachodnie posiada unikalne walory przyrodnicze i jest ważnym elementem Paneuropejskiej Sieci Ekologicznej (PEEN),

świadomi tego, że konieczne jest podejmowanie wspólnych działań w celu ochrony cennych kompleksów przyrodniczych rezerwatów biosfery Polesie Zachodnie (Rzeczpospolita Polska), Pribużskoje Polesie (Republika Białorusi) i Szacki (Ukraina), oraz że takie działania mogą być wdrażane tylko z uwzględnieniem interesów Stron,

biorąc pod uwagę postanowienia Programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” (MAB), Konwencji o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. oraz Paneuropejskiej Strategii Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

Zakres działania Porozumienia

Zakres działania niniejszego Porozumienia obejmuje rezerwaty biosfery: Polesie Zachodnie (Rzeczpospolita Polska), Pribużskoje Polesie (Republika Białorusi) i Szacki (Ukraina), tworzące Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie.

Artykuł 2

Cel Porozumienia

Celem niniejszego Porozumienia jest utworzenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, składającego się z trzech krajowych rezerwatów biosfery oraz współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju tego regionu, kierując się celami Programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” (MAB).

Artykuł 3

Ogólne zobowiązania w zakresie współpracy

1.  Współpraca Stron opiera się na zasadach równości, terytorialnej integralności Stron, wzajemnych korzyści oraz dobrosąsiedzkich stosunków.

2.  Strony promują współpracę w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

3.  Strony promują współpracę w zakresie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie oraz zrównoważonego rozwoju tego regionu, zachowania tradycyjnej wiedzy i stylu życia lokalnych społeczności.

4.  Strony opracowują i zatwierdzają plany zarządzania odnośnych krajowych rezerwatów biosfery zgodnie ze swoim wewnętrznym prawodawstwem oraz koordynują wdrażanie tych planów.

5.  Strony promują zbliżanie prawodawstwa w zakresie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

6.  Strony promują współpracę przy prowadzeniu działań badawczych oraz programów monitoringowych stanu środowiska, zwłaszcza na wrażliwych na globalne ocieplanie obszarach wodno-błotnych.

7.  Strony promują wymianę informacji i dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

8.  Strony realizują polityki mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

9. Strony koordynują wysiłki na rzecz opracowywania i wdrażania programów i projektów w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie oraz szukania odpowiednich źródeł finansowania i wsparcia technicznego, łącznie z tymi dostarczanymi przez organizacje międzynarodowe.

Artykuł 4

Rada Koordynacyjna

1.  W celu realizacji niniejszego Porozumienia Strony powołują Radę Koordynacyjną.

2.  Rada Koordynacyjna koordynuje działania, mające na celu wdrażanie niniejszego Porozumienia.

3.  Rada działa pod kierownictwem trzech przewodniczących.

4.  Każda ze Stron, po konsultacji ze swoim Krajowym Komitetem UNESCO-MAB, wyznacza przewodniczącego i czterech innych członków Rady Koordynacyjnej.

5.  Posiedzenia Rady Koordynacyjnej odbywają się nie rzadziej, niż raz w roku. Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej odbywa się nie później niż trzy miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

6.  Przed pierwszym posiedzeniem Rady Koordynacyjnej, Strony poinformują się o mianowaniu przewodniczących i innych członków Rady Koordynacyjnej.

7.  Rada Koordynacyjna może tworzyć grupy robocze oraz korzystać z usług ekspertów.

8.  Posiedzenia Rady Koordynacyjnej, jej grup roboczych i ekspertów odbywają się kolejno na terytoriach Stron.

9.  Koszty organizacji i przeprowadzenia posiedzenia Rady Koordynacyjnej, jej grup roboczych oraz ekspertów ponosi Strona przyjmująca. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Koordynacyjnej, jej grup roboczych oraz ekspertów ponosi Strona delegująca.

10. Decyzj e Rady Koordynacyjnej podejmowane są na zasadzie konsensusu.

Artykuł 5

Rozwiązywanie sporów

1.  Strony rozwiązują spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia, kierując je do Rady Koordynacyjnej.

2.  Rada Koordynacyjna bada fakty i okoliczności odnoszące się do tych sporów oraz ułatwia ich rozwiązanie lub przedstawia zaangażowanym Stronom swoją opinię.

3.  Spory, które nie zostały rozwiązane w ramach Rady Koordynacyjnej są przedmiotem negocjacji pomiędzy Stronami.

Artykuł 6

Zmiany Porozumienia

1.  Każda ze Stron może zaproponować zmiany do treści niniejszego

Porozumienia,

2.  Zaproponowane zmiany będą przyjmowane przez Strony na zasadzie konsensusu, poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu do niniejszego Porozumienia.

3.  Wejście w życie takiego protokołu regulują postanowienia Artykułu 7 ustęp 1 i 2 niniejszego Porozumienia.

Artykuł 7

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsze Porozumienie podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Sygnatariuszy.

2.  Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie trzydziestego dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron. Strona ta informuje pozostałe Strony o dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

3.  Niniejsze Porozumienie obowiązuje przez okres pięciu lat i jest automatycznie przedłużane na kolejne okresy pięciu lat, chyba że jedna ze Stron pisemnie poinformuje pozostałe Strony o wypowiedzeniu niniejszego Porozumienia na co najmniej sześć miesięcy przed upływem odpowiedniego pięcioletniego okresu. Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie ma wpływu na wdrażanie działań, które zostaty rozpoczęte w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia.

Sporządzono w Kijowie dnia 28 października 2011 r. w trzech egzemplarzach, każdy w języku angielskim, polskim, rosyjskim oraz ukraińskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne, Tekst w języku angielskim ma znaczenie referencyjne.