POROZUMIENIE o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Republiki Białorusi,

podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.

kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej dnia 27 listopada 1995 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą współpracowały na zasadach wzajemności i równych praw, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1) wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

2) kształcenie kadr na wszystkich poziomach, kierunkach i specjalnościach będących przedmiotem obustronnego zainteresowania;

3) rozwój bezpośrednich kontaktów i popieranie współpracy naukowej między szkołami wyższymi we wszystkich gałęziach nauki, a w szczególności wspólnych badań nad historią stosunków polsko-białoruskich oraz w dziedzinie polonistyki i białorutenistyki;

4) rozwój bezpośrednich kontaktów i współpracy między szkołami na wszystkich poziomach kształcenia;

5) popieranie organizowania wspólnych spotkań naukowych, konferencji, sympozjów, a także olimpiad i konkursów dla młodzieży;

6) rozwój i podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego w Republice Białorusi i języka białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich szczeblach edukacji;

7) zapewnienie warunków rozwoju oświaty dla mniejszości narodowych — polskiej w Republice Białorusi i białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 2

1. Strony każdego roku będą mogły kierować do państwowych szkół wyższych i instytucji naukowych drugiej Strony nauczycieli akademickich na staże w łącznym wymiarze 12 osobomiesięcy.

2. Kierunki oraz liczba stażystów będą uzgadniane każdego roku w terminie do dnia 31 marca. Decyzja o przyjęciu kandydata zostanie podjęta po uzgodnieniu, w terminie 3 miesięcy, z odpowiednią szkołą wyższą możliwości realizacji programu pobytu.

3. Strona przyjmująca zapewni stażystom, zgodnie z prawem wewnętrznym:

1) bezpłatną realizację programu stażu;

2) możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu akademickim;

3) wypłatę świadczeń stypendialnych.

Artykuł 3

1. Strony zapewnią osobom należącym do mniejszości polskiej w Republice Białorusi i osobom należącym do mniejszości białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej warunki do nauki w języku ojczystym i nauki języka ojczystego, kultury i tradycji oraz historii i geografii kraju, do którego etnicznie przynależy mniejszość.

2. Strony zwrócą szczególną uwagę na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli języka polskiego i białoruskiego oraz doskonalenie znajomości języka ojczystego mniejszości narodowych przez nauczycieli innych przedmiotów nauczanych w tym języku.

3. Strony sprzyjać będą tworzeniu warunków do uczenia się języka ojczystego mniejszości narodowych w Szkołach wyższych.

4. W celu realizacji postanowień ustępów 1—3:

1) kontynuowane będą prace Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, w skład której będzie wchodziło po 6 osób z każdej Strony, w tym po 2 przedstawicieli organizacji społecznych mniejszości narodowych każdej ze Stron w charakterze obserwatora.

Posiedzenia Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej będą odbywały się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białorusi.

Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu członków Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, a Strona wysyłająca pokrywa koszty ich podróży;

2) Strona polska przyjmie, a Strona białoruska skieruje nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim na kursy podnoszenia kwalifikacji na okres do 20 dni.

Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu nauczycieli, a Strona wysyłająca pokrywa koszty ich podróży;

3) Strona białoruska przyjmie, a Strona polska skieruje nauczycieli języka białoruskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku białoruskim na kursy podnoszenia kwalifikacji na okres do 20 dni.

Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu nauczycieli, a Strona wysyłająca pokrywa koszty ich podróży;

4) Strony będą współpracowały w zakresie organizowania w Republice Białorusi kursów podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim na Białorusi z udziałem wykładowców z Polski oraz w Rzeczypospolitej Polskiej kursów podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli języka białoruskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku białoruskim w Polsce z udziałem wykładowców z Białorusi.

Kursy będą organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem i w uzgodnieniu z organami jednostek samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowymi (republikańskimi) organami właściwymi do spraw oświaty, zarządami i wydziałami oświaty terenowych organów wykonawczych i zarządzających w Republice Białorusi;

5) Strony będą współdziałały przy zatrudnianiu w szkołach o profilu ogólnokształcącym w Republice Białorusi, w których odbywa się nauczanie języka polskiego i w języku polskim, nauczycieli z Polski oraz przy zatrudnianiu w szkołach publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, w których odbywa się nauczanie języka białoruskiego i w języku białoruskim, nauczycieli z Białorusi, zgodnie z zapotrzebowaniem i w uzgodnieniu z organami jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowymi (republikańskimi) organami właściwymi do spraw oświaty, zarządami i wydziałami oświaty terenowych organów wykonawczych i zarządzających w Republice Białorusi;

6) Strona białoruska przekaże Stronie polskiej, w terminie do dnia 10 kwietnia każdego roku, zbiorcze zapotrzebowanie na nauczycieli z Polski, którzy podejmą pracę w szkołach o profilu ogólnokształcącym w Republice Białorusi.

Strona polska przekaże Stronie białoruskiej, w terminie do dnia 10 kwietnia każdego roku, zbiorcze zapotrzebowanie na nauczycieli z Białorusi, którzy podejmą pracę w szkołach publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Organy jednostek samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządy i wydziały oświaty terenowych organów wykonawczych i zarządzających w Republice Białorusi zapewnią zapraszanym w ramach Porozumienia nauczycielom, zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron:

1) miesięczne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za okres urlopu;

2) odpłatne zakwaterowanie w samodzielnym pokoju w hotelu-internacie;

3) załatwienie niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem nauczyciela.

6. Strona wysyłająca pokrywa raz w roku koszty podróży nauczyciela do miejsca zatrudnienia i z powrotem.

7. Strona polska każdego roku poinformuje Stronę białoruską o skierowaniu nauczycieli języka polskiego z Polski do pracy na kursach językowych prowadzonych przy organizacjach społecznych polskiej mniejszości narodowej w Republice Białorusi, zgodnie z ich wystąpieniami.

Artykuł 4

1. Strony będą przyjmowały młodzież należącą do mniejszości narodowych na studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe:

1) Strona polska każdego roku przyjmie do 60 osób narodowości polskiej z Białorusi na studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Strona białoruska każdego roku przyjmie do 40 osób narodowości białoruskiej z Polski na studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe w Republice Białorusi.

2. Doborem kandydatów na studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe w drugim kraju będą zajmowały się upoważnione komisje Strony przyjmującej. Komisje przy doborze kandydatów będą uwzględniały rekomendacje organizacji społecznych mniejszości narodowych.

3. Strona przyjmująca zapewni osobom, o których mowa w ustępie 1, zgodnie z prawem wewnętrznym:

1) bezpłatną naukę;

2) możliwość odpłatnego zakwaterowania w domu studenckim;

3) wypłatę świadczeń stypendialnych.

Artykuł 5

Strony będą udzielały sobie wzajemnej pomocy w zakresie zaopatrywania szkół i placówek oświatowych w podręczniki, literaturę metodyczną i środki dydaktyczne w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych polskiej mniejszości narodowej w Republice Białorusi oraz białoruskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

1. Strony będą sprzyjały podnoszeniu poziomu nauczania języka polskiego i literatury polskiej oraz rozwojowi studiów polonistycznych w szkołach wyższych w Republice Białorusi, podnoszeniu poziomu nauczania języka białoruskiego i literatury białoruskiej oraz rozwojowi studiów białorutenistycznych w szkołach wyższych Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym celu:

1) Strona polska skieruje, zgodnie z przedstawionym przez Stronę białoruską wnioskiem, pracowników dydaktycznych — specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej do pracy w szkołach wyższych w Republice Białorusi;

2) Strona białoruska skieruje, zgodnie z przedstawionym przez Stronę polską wnioskiem, pracowników dydaktycznych — specjalistów w dziedzinie języka białoruskiego i literatury białoruskiej do pracy w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Szkoła wyższa Strony przyjmującej zatrudniająca pracownika dydaktycznego w ramach niniejszego porozumienia zapewnia temu pracownikowi na podstawie zawartej z nim umowy o pracę, zgodnie z prawem wewnętrznym:

1) miesięczne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za okres urlopu;

2) odpłatne zakwaterowanie w samodzielnym pokoju w hotelu akademickim;

3) załatwienie niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem.

3. Strona wysyłająca pokrywa raz w roku koszty podróży pracownika dydaktycznego do miejsca zatrudnienia i z powrotem.

Artykuł 7

Strony będą popierały polsko-białoruską współpracę wydawnictw i zespołów autorskich w przygotowywaniu podręczników, słowników, przewodników metodycznych, materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania języka polskiego i białoruskiego oraz innych przedmiotów.

Artykuł 8

1. Strony sprzyjać będą doskonaleniu treści szkolnych podręczników historii wydawanych i dopuszczanych do użytku szkolnego w obu krajach w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego zrozumienia przez oba narody.

W tym celu będą kontynuowane prace Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji Ekspertów do spraw Weryfikacji Treści Podręczników Szkolnych Historii.

2. Posiedzenia Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji Ekspertów do spraw Weryfikacji Treści Podręczników Szkolnych Historii będą odbywały się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Białorusi.

3. Koszty pobytu członków Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji Ekspertów do spraw Weryfikacji Treści Podręczników Szkolnych Historii pokrywa Strona przyjmująca, koszty podróży pokrywa Strona wysyłająca.

4. Wnioski przyjęte przez Wspólną Polsko-Białoruską Komisję Ekspertów do spraw Weryfikacji Treści Podręczników Szkolnych Historii będą przekazywane do wiadomości Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwu Edukacji Republiki Białorusi.

Artykuł 9

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej Porozumieniem będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z prawa wewnętrznego kraju przyjmującego.

Artykuł 10

Strony będą popierały rozwój współpracy i bezpośrednich kontaktów szkół wyższych prowadzonych na podstawie odrębnych umów zawieranych między tymi szkołami.

Artykuł 11

Strony będą sprzyjały udziałowi nauczycieli akademickich i specjalistów w seminariach naukowych, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach.

Warunki finansowania ich udziału będą ustalane każdorazowo przez organizatorów.

Artykuł 12

Strony będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy między szkołami na wszystkich poziomach kształcenia (szczególnie z rejonów przygranicznych) oraz wymianę grup uczniów i nauczycieli.

Artykuł 13

Strony będą sprzyjały realizacji wspólnych przedsięwzięć aktywizujących proces nauczania i inspirujących potrzeby poznawcze młodzieży (np. konkursów, olimpiad językowych i przedmiotowych, zawodów sportowych, wspólnych programów artystycznych).

Warunki finansowania uczestnictwa będą ustalały każdorazowo między sobą zainteresowane instytucje.

Artykuł 14

Strony będą popierały wymianę młodzieży oraz bezpośrednią współpracę między organizacjami młodzieżowymi.

Strony będą wymieniały ekspertów oraz doświadczenia i informacje w priorytetowych dziedzinach dotyczących polityki młodzieżowej.

Artykuł 15

W celu oceny przebiegu realizacji postanowień Porozumienia Strony będą wymieniały delegacje specjalistów.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży delegacji.

Strona przyjmująca pokrywa koszty związane z realizacją programu pobytu delegacji.

Artykuł 16

Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć uzgodnionych między Stronami.

Artykuł 17

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie jest zawarte na okres 3 lat. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 3 lat, o ile żadna ze Stron, na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Porozumienia, nie dokona pisemnego wypowiedzenia Porozumienia drogą dyplomatyczną.

Porozumienie podpisano w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i białoruskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.


W imieniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Rzeczypospolitej Polskiej
W imieniu
Ministerstwa Edukacji Republiki
Białorusi


TEKST AKTU W JĘZYKU ROSYJSKIM