POROZUMIENIE między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych,

sporządzone w Trypolisie dnia 2 maja 2006 r.

Niniejsze porozumienie zostało zawarte pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, zwaną dalej „Stroną polską”, a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną, zwaną dalej „Stroną libijską”, lub łącznie „Umawiającymi się Stronami”.

Wstęp

Obustronnie dążąc do wspierania rozwoju stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych oraz z uwagi na wygaśnięcie terminu obowiązywania porozumień, zawartych pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i Centralnym Bankiem Libii, a także w oparciu o wyniki rozmów specjalistów i ekspertów z obydwu krajów, mających na celu ostateczne uregulowanie kwestii wzajemnych zobowiązań finansowych, Umawiające się Strony uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony uznają, że na mocy niniejszego porozumienia zostają ostatecznie uregulowane następujące zobowiązania finansowe:

1. Zobowiązania Strony polskiej wobec Strony libijskiej z tytułu otrzymanych kredytów oraz z tytułu depozytów w walutach wymienialnych, należnych Centralnemu Bankowi Libii od Narodowego Banku Polskiego, jak również z tytułu odsetek, naliczonych od depozytów i kredytów i skapitalizowanych, w oparciu o:

1) porozumienie z dnia 20 listopada 1984 r. zawarte między Centralnym Bankiem Libii i Narodowym Bankiem Polskim w sprawie rozliczania należności Centralnego Banku Libii od Narodowego Banku Polskiego i Banku Handlowego w Warszawie S.A. poprzez płatności podlegające transferowi, a należne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej;

2) porozumienie z dnia 4 marca 1993 r. zawarte między Narodowym Bankiem Polskim i Centralnym Bankiem Libii w sprawie rozliczenia Porozumienia Bankowego, zawartego w dniu 20 listopada 1984 r.

2. Umawiające się Strony uzgodniły, że wartość depozytów, kredytów i skapitalizowanych od nich odsetek należnych od Strony polskiej na rzecz Strony libijskiej, zgodnie z wyżej wymienionymi porozumieniami, wynosi 34 000 000,00 USD (słownie: trzydzieści cztery miliony dolarów amerykańskich) i stanowi ostateczną kwotę tych zobowiązań do uregulowania.

3. Zobowiązania Strony libijskiej wobec Strony polskiej, z tytułu usług wykonanych przez przedsiębiorstwa polskie na terytorium Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej i przeznaczone do rozliczenia w ramach porozumień, wymienionych w ustępie 1, wynoszą 13 215 683,975 LYD (słownie: trzynaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 975/1000 dinarów libijskich). Szczegółowy wykaz polskich przedsiębiorstw objętych porozumieniem, oraz wartość ich należności, określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

4. Umawiające się Strony uzgodniły, że ostateczna kwota do uregulowania należności polskich przedsiębiorstw, o której mowa w ustępie 3, wynosi 22 000 000,00 USD (słownie: dwadzieścia dwa miliony dolarów amerykańskich).

Artykuł 2

1. Umawiające się Strony zgodnie potwierdzają, że zobowiązania, o których mowa w artykule 1, stanowią całkowite wzajemne zobowiązania pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

2.  Strona polska zobowiązuje się do spłaty na rachunek wskazany przez Centralny Bank Libii salda zadłużenia, w kwocie 12 000 000,00 USD (słownie: dwanaście milionów dolarów amerykańskich), wynikającego z różnicy pomiędzy należnościami Strony libijskiej od Strony polskiej, określonymi w artykule 1 ustęp 2, a należnościami Strony polskiej od Strony libijskiej, określonymi w artykule 1 ustęp 4, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia podpisania, w sposób ostateczny, niniejszego porozumienia.

3. Z dniem spłaty przez Stronę polską kwoty, o której mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, na rachunek wskazany przez Centralny Bank Libii, wygasają, w sposób ostateczny, wzajemne zobowiązania finansowe Umawiających się Stron, wynikające z tytułów, o których mowa w artykule 1.

Artykuł 3

1. Umawiające się Strony potwierdzają, że, w sposób ostateczny, zostały dokonane wszystkie rozliczenia wzajemnych zobowiązań z tytułów, o których mowa w artykule 1, i zrzekają się nieodwołalnie dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułów podlegających rozliczeniu na podstawie niniejszego porozumienia, w tym roszczeń z tytułu należności odsetkowych od tych zobowiązań.

2. W odniesieniu do rozliczanych na podstawie niniejszego porozumienia należności polskich przedsiębiorstw, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia, Umawiające się Strony zobowiązują się do:

1) zaniechania dochodzenia tych należności przed sądami lub innymi organami, powołanymi do rozstrzygania spraw tego rodzaju, oraz

2) niedochodzenia wykonania orzeczeń sądowych dotychczas wydanych oraz orzeczeń przyszłych w sprawach wniesionych do właściwych sądów, a także odstąpienia od wnoszenia jakichkolwiek nowych spraw dotyczących tych należności.

Artykuł 4

Strona polska zobowiązuje się do uregulowania należności polskich przedsiębiorstw, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia, a wynikających ze zobowiązań Strony libijskiej wobec tych przedsiębiorstw.

Artykuł 5

1. Na mocy niniejszego porozumienia Narodowy Bank Polski i Centralny Bank Libii oświadczają, że porozumienia zawarte między nimi, wymienione w artykule 1 ustęp 1, wygasły i zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń, co do zobowiązań finansowych z nich wynikających.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

Artykuł 6

Wszelkie spory między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia, rozstrzygane będą w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 7

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPORZĄDZONO w Trypolisie dnia 2 maja 2006 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i arabskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.


Z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Wielkiej
Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji
Ludowo-Socjalistycznej
J. Osas A. M. El Misurati
Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej
w Wielkiej Arabskiej Libijskiej
Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej
Dyrektor Departamentu
Generalnego ds. Pożyczek i Długów
Główny Komitet Ludowy ds. Finansów
Wielka Arabska
Libijska Dżamahirij
Ludowo-Socjalistyczna