POROZUMIENIE między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych,

podpisane w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 maja 2007 r. zostało podpisane w Warszawie Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, w następującym brzmieniu:

Porozumienie

między

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych

Rzeczpospolita Polska oraz Republika Macedonii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami.”

mając na względzie istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne zaistniałe w ostatnim czasie w obu krajach,

wobec rozpadu byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i powstania niezależnego państwa macedońskiego, które jest sukcesorem zobowiązań państw poprzedników w odniesieniu do umów zawartych z Polską w latach 1922-1991,

dążąc do określenia zakresu stosunków traktatowych między obydwoma Państwami i ich umocnienia,

kierując się dążeniem do rozszerzania stosunków traktatowych przez zawieranie nowych umów,

kierując się zasadami prawa międzynarodowego,

postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie i uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie polsko-macedońskich stosunków traktatowych w odniesieniu do umów dwustronnych, zawartych między Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rzecząpospolitą Polską) a byłą Jugosławią (Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców. Królestwem Jugosławii, Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii. Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii) w okresie od 1922 do 1991 roku.

Artykuł 2

Umawiające się Strony uzgodniły, iż umowy zamieszczone w załączniku nr l do niniejszego Porozumienia obowiązują w stosunkach polsko--macedońskich aż do podpisania nowych umów dotyczących tego samego przedmiotu.

Artykuł 3

Umawiające się Strony uzgodniły, iż umowy zamieszczone w załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia przestają obowiązywać między obydwoma Państwami w dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

Artykuł 4

Umowy niezamieszczone w załącznikach nr 1 i 2, które stanowią integralną część niniejszego Porozumienia, uważa się za uprzednio wygasłe.

Artykuł 5

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Porozumienia uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Podpisano w Warszawie dnia 9 maja 2007 roku.

w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i macedońskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.