POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r.,

podpisane w Dżakarcie dnia 24 maja 2011 r.

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indonezji, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem kontynuacji konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Indonezji postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

Stosownie do artykułu 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r., Umawiające się Strony postanowiły, że Artykuł 1 ustęp 3 tej Umowy otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1.3

Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 lipca 2011 r. i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.”.

Artykuł 2

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania. Porozumienie niniejsze pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niego wynikających.

Sporządzono w Jakarcie dnia 24 maja 2011 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.


Z upoważnienia

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia

Rządu Republiki Indonezji