POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.,

podpisane w Warszawie dnia 30 maja 2011 r.

Przekład

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indii;

Na podstawie artykułu 9 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r., zwanej dalej „Umową z 2003 r.”; Niniejszym uzgodniły następujące zmiany w Umowie z 2003 r.:

ARTYKUŁ 1

W artykule 4 w tiret pierwszym oraz w artykule 5 w ustępie 1 w punkcie 1 Umowy z 2003 r. wyrazy: „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami: „minister właściwy do spraw gospodarki”.

ARTYKUŁ 2

W artykule 9 Umowy z 2003 r. ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze pisemnej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku niniejsza umowa wygaśnie po upływie stu osiemdziesięciu dni od otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.”.

ARTYKUŁ 3

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

Sporządzono w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku angielskim.