POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r.,

zawarte dnia 10 grudnia 2010 r.

Sygn. akt (prosimy podać przy odpowiedzi): 407-451.00 POL

Nota werbalna

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT 2266/11/2009/10/16080/25 z dnia 10.02.2010 roku, zaadresowanej do Ambasady Niemiec w Warszawie, ma zaszczyt poinformować, co następuje:

Noty Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 29.05.2009 roku, sygnatura akt: 407-451.00 POL, o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych z dnia 21 listopada 2000 roku, zwanej dalej ”Umową”, zostają niniejszym wycofane w należytej formie.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w nawiązaniu do artykułu 25 ustęp 2 wyżej wymienionej Umowy poza tym ma zaszczyt zaproponować Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy, w następującym brzmieniu:

Ambasada

Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

1.     Załącznik A do Umowy otrzymuje następujące nowe brzmienie:

”Załącznik A do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, niniejszy załącznik stanowi część składową wymienionej Umowy.

Ma on następującą treść:

1. Strona niemiecka ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

a) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Coschen a Żytowań w ciągu niemieckiej drogi powiatowej K 6702 i polskiej drogi powiatowej nr 1154F,

b) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin (Wyspa Teatralna) w ciągu niemieckiej drogi dla pieszych i polskiej drogi gminnej,

c) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zelż a Siedlec w ciągu niemieckiej drogi pieszo-rowerowej i polskiej drogi gminnej,

d) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Ostritz (Kloster Marienthal) a Posada w ciągu niemieckiej drogi pieszo-rowerowej i poskiej drogi powiatowej nr 2368D.

2. Strona polska ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

a) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Krauschwitz a Łęknica w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 127 a polskiej drogi krajowej nr 12,

b) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Deschka a Pieńsk w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 127d i polskiej drogi wojewódzkiej nr 353,

c)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zittau a Sieniawka w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 178 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 354.”

2.     Załącznik B do Umowy otrzymuje następujące nowe brzmienie:

”Załącznik B Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, niniejszy załącznik stanowi część składową wymienionej Umowy.

Ma on następującą treść:

1. Strona niemiecka ma obowiązek utrzymania następujących granicznych obiektów mostowych:

a) graniczny obiekt mostowy na cieku Kanał Torfowy pomiędzy miejscowościami Garz a Świnoujście w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 110 i polskiej drogi krajowej nr 93,

b) graniczny obiekt mostowy przez Odrę pomiędzy miejscowościami Hohenwutzen a Osinów Dolny w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 158a i polskiej drogi wojewódzkiej nr 124,

c) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Podrosche a Przewóz w ciągu niemieckiej drogi powiatowej K 8410 i polskiej drogi krajowej nr 27,

d) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Górlitz (Altstadtbrucke) a Zgorzelec (Most Staromiejski) w ciągu niemieckiej drogi gminnej i polskiej drogi gminnej,

e) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Hagenwerder a Radomierzyce w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 128 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 357.

2. Strona polska ma obowiązek utrzymania następujących granicznych obiektów mostowych:

a) graniczny obiekt mostowy przez Odrę pomiędzy miejscowościami Mescherin a Gryfino w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 113 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 120,

b) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin (Wyspa Teatralna) w ciągu niemieckiej drogi dla pieszych i polskiej drogi gminnej,

c)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin w ciągu niemieckiej drogi gminnej i polskiej drogi wojewódzkiej nr 138,

d)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Forst a Zasieki w ciągu niemieckiej drogi gminnej i polskiej drogi wojewódzkiej nr 289,

e) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Bad Muskau a Łęknica w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 127a i polskiej drogi krajowej nr 12,

f)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Deschka a Pieńsk w ciągu niemieckiej drogi pieszo-rowerowej i polskiej drogi gminnej nr 103821D,

g)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Górlitz a Zgorzelec w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 125 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 317,

h) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Ostritz a Krzewina Zgorzelecka w ciągu niemieckiej drogi powiatowej K 8616 (obecnie droga dla pieszych) i polskiej drogi powiatowej nr 2370D,

i) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zittau (ChopinstraBe) a Sieniawka w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 146 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 354,

j) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zittau (FriedensstraBe) a Porajów w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 132a i polskiej drogi powiatowej nr 1026D.”

3.    Porozumienie niniejsze wchodzi w życie w dniu, w którym Rząd Republiki Federalne] Niemiec poinformował Rząd Rzeczypospolite] Polskiej o spełnieniu wewnątrzpaństwowych wymogów niezbędnych dla jego wejścia w życie. Decyduje dzień otrzymania informacji.

4,    Porozumienie niniejsze począwszy od dnia jego zawarcia będzie stosowane tymczasowo zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego każdej strony. W zakresie, w jakim Porozumienie dotyczy granicznego obiektu mostowego przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin (Wyspa Teatralna) w ciągu niemieckiej drogi dla pieszych i polskiej drogi gminnej, będzie ono stosowane tymczasowo z mocą wsteczną od dnia 22 maja 2007 roku.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty, którą Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze Porozumienie w języku niemieckim i polskim posiada jednakową moc obowiązującą.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Berlin, dnia 20.04.2010 roku

Nr: AB/2245/6/2010

Nota verbalna

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Federalnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty werbalnej nr 407-451.00 POL z dnia 20 kwietnia 2010 r. o następującej treści:

„Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT 2266/11/2009/10/16080/25 z dnia 10.02.2010 roku, zaadresowanej do Ambasady Niemiec w Warszawie, ma zaszczyt poinformować, co następuje:

Noty Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 29.05.2009 roku, sygnatura akt: 407-451.00 POL, o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych z dnia 21 listopada 2000 roku, zwanej dalej „Umową”, zostają wycofane w należytej formie.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w nawiązaniu do artykułu 25 ustęp 2 wyżej wymienionej Umowy poza tym ma zaszczyt zaproponować Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy, w następującym brzmieniu:

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Republiki Federalnej Niemiec

Berlin

1. Załącznik A do Umowy otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Załącznik A

do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych,

w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, niniejszy załącznik stanowi część składową wymienionej Umowy.

Ma on następującą treść:

1.  Strona niemiecka ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

a)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Coschen aŻytowań w ciągu niemieckiej drogi powiatowej K 6702 i polskiej drogi powiatowej nr 1154F,

b)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin (Wyspa Teatralna) w ciągu niemieckiej drogi dla pieszych i polskiej drogi gminnej,

c)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zelż a Siedlec w ciągu niemieckiej drogi pieszo-rowerowej i polskiej drogi gminnej,

d)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Ostritz (Kloster Marienthal) a Posada w ciągu niemieckiej drogi pieszo-rowerowej i polskiej drogi powiatowej nr 2368D.

2.  Strona polska ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

a)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Krauschwitz a Łęknica w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 127 i polskiej drogi krajowej nr 12,

b)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Deschka a Pieńsk w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 127d i polskiej drogi wojewódzkiej nr 353,

c) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zittau a Sieniawka w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 178 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 354.”

2. Załącznik B do Umowy otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Załącznik B

do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych,

w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, niniejszy załącznik stanowi część składową wymienionej Umowy.

Ma on następującą treść:

1.  Strona niemiecka ma obowiązek utrzymania następujących granicznych obiektów mostowych:

a)  graniczny obiekt mostowy na cieku Kanał Torfowy pomiędzy miejscowościami Garz a Świnoujście w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 110 i polskiej drogi krajowej nr 93,

b)  graniczny obiekt mostowy przez Odrę pomiędzy miejscowościami Hohenwutzen a Osinów Dolny w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 158a i polskiej drogi wojewódzkiej nr 124,

c)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Podrosche a Przewóz w ciągu niemieckiej drogi powiatowej K 8410 i polskiej drogi krajowej nr 27,

d)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Górlitz (Altstadtbrucke) a Zgorzelec (Most Staromiejski) w ciągu niemieckiej drogi gminnej i polskiej drogi gminnej,

e)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Hagenwerder a Radomierzyce w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 128 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 357.

2.   Strona polska ma obowiązek utrzymania następujących granicznych obiektów mostowych:

a)  graniczny obiekt mostowy przez Odrę pomiędzy miejscowościami Mescherin a Gryfino w ciągu niemieckiej drogi federalnej B 113 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 120,

b)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin (Wyspa Teatralna) w ciągu niemieckiej drogi dla pieszych i polskiej drogi gminnej,

c)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin w ciągu niemieckiej drogi gminnej i polskiej drogi wojewódzkiej nr 138,

d)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Forst a Zasieki w ciągu niemieckiej drogi gminnej i polskiej drogi wojewódzkiej nr 289,

e)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Bad Muskau a Łęknica w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 127a i polskiej drogi krajowej nr 12,

f)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Deschka a Pieńsk w ciągu niemieckiej drogi pieszo-rowerowej i polskiej drogi gminnej nr 10382 ID,

g)  graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Gorlitz a Zgorzelec w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 125 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 317,

h) graniczny obiekt mostowy przez .Nysę pomiędzy miejscowościami Ostritz a Krzewina Zgorzelecka w ciągu niemieckiej drogi powiatowej K 8616 (obecnie droga dla pieszych) i polskiej drogi powiatowej nr 2370D,

i) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zittau (ChopinstraBe) a Sieniawka w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 146 i polskiej drogi wojewódzkiej nr 354,

j) graniczny obiekt mostowy przez Nysę pomiędzy miejscowościami Zittau (FriedensstraBe) a Porajów w ciągu niemieckiej drogi państwowej S 132a i polskiej drogi powiatowej nr 1026D.”

3. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie w dniu, w którym Rząd Republiki Federalnej Niemiec poinformował Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o spełnieniu wewnątrzpaństwowych wymogów niezbędnych dla jego wejścia w życie. Decyduje dzień otrzymania informacji.

4. Porozumienie niniejsze począwszy od dnia jego zawarcia będzie stosowane tymczasowo zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego każdej strony. W zakresie, w jakim Porozumienie dotyczy granicznego obiektu mostowego przez Nysę pomiędzy miejscowościami Guben a Gubin (Wyspa Teatralna) w ciągu niemieckiej drogi dla pieszych i polskiej drogi gminnej, będzie ono stosowane tymczasowo z mocą wsteczną od dnia 22 maja 2007 roku.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty, którą Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze Porozumienie w języku niemieckim i polskim posiada jednakową moc obowiązującą.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania/'.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby przytoczona wyżej nota i niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, sporządzonej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 roku, które wejdzie w życie z datą noty, którą Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze Porozumienie w języku niemieckim i polskim posiada jednakową moc obowiązującą.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Federalnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych wyrazy swojego najwyższego poważania.

Berlin, dnia 10 grudnia 2010 roku.