POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz,

zawarte dnia 2 lutego 2009 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Nr524/2008-Var.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 10 ustęp 4 Umowy między Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r., zwanej dalej „Umową”, zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Chotebuz i Kudowie Słonem o następującej treści:

„Artykuł 1

Utworzenie wspólnych placówek

Rząd Republiki Czeskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, ustanawiają wspólne placówki usytuowane na:

a) terytorium Republiki Czeskiej w pomieszczeniach obiektu użytkowanego przez Policję Republiki Czeskiej w Chotebuz,

b) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pomieszczeniach placówki Straży Granicznej w Kudowie Słonem,

zwane dalej „placówkami”.

Artykuł 2

Zadania placówek

Do głównych zadań placówek należy w szczególności:

a) gromadzenie i wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym korzystanie z dostępnych baz danych;

b) udział w koordynacji działań związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy;

c) pośredniczenie w przekazywaniu wniosków dotyczących wzajemnej pomocy zgodnie z Umową, w tym wniosków związanych z weryfikacją danych daktyloskopijnych;

d) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między właściwymi organami obu państw;

e) udział w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działania placówki;

f) współdziałanie przy organizowaniu i wdrażaniu wspólnych szkoleń oraz udział w przygotowywaniu propozycji rozwoju transgranicznej współpracy policyjnej;

g) udział w koordynacji działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym koordynacja działań wspólnych patroli;

h) udział w koordynacji działań związanych z pościgiem transgranicznym i ewentualna pomoc w koordynacji działań związanych z obserwacją trans-graniczną;

i) udział w koordynacji czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przekazywania oraz przyjmowania osób;

j) udział w organizowaniu grup roboczych, wysyłaniu konsultantów i odbywaniu spotkań roboczych dotyczących konkretnych przypadków działalności przestępczej.

Artykuł 3

Zasady działania placówki

Ustanawia się następujące zasady działania placówek:

a) obsadę placówek stanowią funkcjonariusze:

1) ze Strony polskiej: Policji i Straży Granicznej, a w razie potrzeby — Służby Celnej;

2) ze Strony czeskiej: Policji Republiki Czeskiej, a w razie potrzeby — Zarządu Celnego Republiki Czeskiej;

b) organizację oraz szczegółowe zasady działania placówek określą w regulaminie Prezydium Policji Republiki Czeskiej, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej, po zasięgnięciu opinii organów administracji celnej, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego porozumienia;

c) wymiana informacji w placówkach odbywa się:

1) w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przypadkach niecierpiących zwłoki wymiana informacji może odbywać się ustnie; w takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przekazanej informacji;

2) w języku czeskim lub polskim.

Artykuł 4

Koszty utworzenia i utrzymania placówek oraz wyposażenie placówek

1. Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem placówki znajdującej się na terytorium jej państwa, a w szczególności zapewnia nieodpłatnie:

a) pomieszczenia służbowe i socjalne odpowiadające liczbie funkcjonariuszy pełniących w nich służbę w placówce;

b) zabezpieczenie techniczne placówki;

c) wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt kwaterunkowo-biurowy;

d) instalacje potrzebne do wykonywania połączeń telefonicznych, faksowych i korzystania z sieci informatycznej.

2.  Umawiające się Strony we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają na potrzeby swoich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i techniczny, niezbędny do wykonywania czynności służbowych.

3. Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której utworzono placówkę, umożliwi funkcjonariuszom drugiej Umawiającej się Strony:

a) korzystanie ze sprzętu, o którym mowa w ustępie 2;

b) pełny dostęp online do krajowych systemów informatycznych/baz danych, do których funkcjonariusze ci posiadają dostęp zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym;

c) połączenia telefoniczne i faksowe, w tym międzynarodowe;

d) instalację, podłączenie i konserwację sprzętu, o którym mowa w ustępie 2.

4. Koszty związane z innym wyposażeniem, nie-ujętym w niniejszym porozumieniu, są pokrywane samodzielnie przez każdą z Umawiających się Stron.

Artykuł 5

Oznakowanie i tryb pracy placówek

1. Placówki będą oznaczone urzędowymi tablicami i symbolami państwowymi państw Umawiających się Stron zgodnie z ich prawem wewnętrznym.

2.  Placówki będą funkcjonowały całodobowo w systemie zmianowym.

Artykuł 6

Ocena działania placówek

Realizacja niniejszego porozumienia będzie oceniana przez organy, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 Umowy, którym podlegają funkcjonariusze stanowiący obsadę placówki, w trakcie roboczych spotkań podsumowujących funkcjonowanie placówki za każde półrocze danego roku kalendarzowego.”.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgody na tę propozycję niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Chotebuz i Kudowie Sło-nem, które wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I 2265-5-2008/cz/25

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 524/2008-Var. z dnia 23 stycznia 2008 r. w następującym brzmieniu:

„Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 10 ustęp 4 Umowy między Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r., zwanej dalej „Umową”, zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Chotebuz i Kudowie Słonem o następującej treści:

„Artykuł 1

Utworzenie wspólnych placówek

Rząd Republiki Czeskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, ustanawiają wspólne placówki usytuowane na:

a) terytorium Republiki Czeskiej w pomieszczeniach obiektu użytkowanego przez Policję Republiki Czeskiej w Chotebuz,

b) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pomieszczeniach placówki Straży Granicznej w Kudowie Słonem,

zwane dalej „placówkami”.

Artykuł 2

Zadania placówek

Do głównych zadań placówek należy w szczególności:

a) gromadzenie i wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym korzystanie z dostępnych baz danych;

b) udział w koordynacji działań związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy;

c) pośredniczenie w przekazywaniu wniosków dotyczących wzajemnej pomocy zgodnie z Umową, w tym wniosków związanych z weryfikacją danych daktyloskopijnych;

d) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między właściwymi organami obu państw;

e) udział w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działania placówki;

f) współdziałanie przy organizowaniu i wdrażaniu wspólnych szkoleń oraz udział w przygotowywaniu propozycji rozwoju transgranicznej współpracy policyjnej;

g) udział w koordynacji działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym koordynacja działań wspólnych patroli;

h) udział w koordynacji działań związanych z pościgiem transgranicznym i ewentualna pomoc w koordynacji działań związanych z obserwacją trans-graniczną;

i) udział w koordynacji czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przekazywania oraz przyjmowania osób;

j) udział w organizowaniu grup roboczych, wysyłaniu konsultantów i odbywaniu spotkań roboczych dotyczących konkretnych przypadków działalności przestępczej.

Artykuł 3

Zasady działania placówki

Ustanawia się następujące zasady działania placówek:

a) obsadę placówek stanowią funkcjonariusze:

1) ze Strony polskiej: Policji i Straży Granicznej, a w razie potrzeby — Służby Celnej;

2) ze Strony czeskiej: Policji Republiki Czeskiej, a w razie potrzeby — Zarządu Celnego Republiki Czeskiej;

b) organizację oraz szczegółowe zasady działania placówek określą w regulaminie Prezydium Policji Republiki Czeskiej, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej, po zasięgnięciu opinii organów administracji celnej, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego porozumienia;

c) wymiana informacji w placówkach odbywa się:

1) w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przypadkach niecierpiących zwłoki wymiana informacji może odbywać się ustnie; w takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przekazanej informacji;

2) w języku czeskim lub polskim.

Artykuł 4

Koszty utworzenia i utrzymania placówek oraz wyposażenie placówek

1. Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem placówki znajdującej się na terytorium jej państwa, a w szczególności zapewnia nieodpłatnie:

a) pomieszczenia służbowe i socjalne odpowiadające liczbie funkcjonariuszy pełniących w nich służbę w placówce;

b) zabezpieczenie techniczne placówki;

c) wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt kwaterunkowo-biurowy;

d) instalacje potrzebne do wykonywania połączeń telefonicznych, faksowych i korzystania z sieci informatycznej.

2.  Umawiające się Strony we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają na potrzeby swoich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i techniczny, niezbędny do wykonywania czynności służbowych.

3. Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której utworzono placówkę, umożliwi funkcjonariuszom drugiej Umawiającej się Strony:

a) korzystanie ze sprzętu, o którym mowa w ustępie 2;

b) pełny dostęp online do krajowych systemów informatycznych/baz danych, do których funkcjonariusze ci posiadają dostęp zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym;

c) połączenia telefoniczne i faksowe, w tym międzynarodowe;

d) instalację, podłączenie i konserwację sprzętu, o którym mowa w ustępie 2.

4. Koszty związane z innym wyposażeniem, nie-ujętym w niniejszym porozumieniu, są pokrywane samodzielnie przez każdą z Umawiających się Stron.

Artykuł 5

Oznakowanie i tryb pracy placówek

1. Placówki będą oznaczone urzędowymi tablicami i symbolami państwowymi państw Umawiających się Stron zgodnie z ich prawem wewnętrznym.

2.  Placówki będą funkcjonowały całodobowo w systemie zmianowym.

Artykuł 6

Ocena działania placówek

Realizacja niniejszego porozumienia będzie oceniana przez organy, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 Umowy, którym podlegają funkcjonariusze stanowiący obsadę placówki, w trakcie roboczych spotkań podsumowujących funkcjonowanie placówki za każde półrocze danego roku kalendarzowego.”.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgody na te propozycję niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Chotebuz i Kudowie Słonem, które wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona nota i niniejsza odpowiedź na nią, przy uwzględnieniu, że zadania placówek, o których mowa w artykule 2 porozumienia, odpowiadają zakresowi współpracy wynikającej z Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r., oraz Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, sporządzonej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz, które wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia otrzymania niniejszej noty.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie wymienionego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 2 lutego 2009 r.