Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Argentyńskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami” uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Członkowie rodzin, będący na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej oraz Republiki Argentyńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogli, na zasadzie wzajemności, wykonywać pracę zarobkową w Państwie przyjmującym, zgodnie z prawem tego państwa oraz postanowieniami niniejszego Porozumienia.

Artykuł 2

Dla celów niniejszego Porozumienia wyrażenie:

1.  „wykonywanie pracy zarobkowej” oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej działalności zarobkowej lub sprawowanie funkcji w organach zarządzających osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą;

2.  „członek personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego” oznacza pracownika Państwa wysyłającego pełniącego funkcje przedstawiciela dyplomatycznego lub urzędnika konsularnego, jak również członka personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego w Państwie przyjmującym, który nie jest obywatelem tego Państwa lub nie posiada w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w artykule 1 literach e) i f) Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, z 18 kwietnia 1961 roku oraz w artykule 1 ustęp 1 literach d) i e) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 roku;

3. „członek rodziny” oznacza osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Państwa wysyłającego, która jest:

a)  małżonkiem;

b)  dzieckiem do 21 roku życia;

c)  dzieckiem do 25 roku życia, będącym studentem instytucji kształcenia wyższego, uznanej przez Państwo przyjmujące;

d)  dzieckiem z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, stanu wolnego, niezdolnym do samodzielnego utrzymania się.

Artykuł 3

1.  W przypadku, gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej zdecyduje się podjąć pracę zarobkową w Republice Argentyńskiej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemny wniosek do Krajowej Dyrekcji ds. Ceremoniału Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wyznań Republiki Argentyńskiej. Podobnie w przypadku, gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Republiki Argentyńskiej zdecyduje się podjąć pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Republiki Argentyńskiej złoży pisemny wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  We wniosku wspomnianym w ustępie 1, należy wskazać członka rodziny zamierzającego podjąć pracę zarobkową w Państwie przyjmującym, a także zawrzeć krótką charakterystykę stanowiska, które będzie zajmował, informacje o potencjalnym pracodawcy oraz wszelkie inne dane wymagane przez właściwe organy w Państwie przyjmującym, zgodnie z jego prawem wewnętrznym.

3.  Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednio Krajowa Dyrekcja ds. Ceremoniału Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wyznań Republiki Argentyńskiej, po sprawdzeniu czy członek rodziny spełnia kryteria określone niniejszym Porozumieniem, najszybciej jak to będzie możliwe, poinformuje Ambasadę drugiej Umawiającej się Strony, że członek rodziny może wykonywać pracę na terytorium tego Państwa.

4. Członek rodziny będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej, innego niż zezwolenie będące przedmiotem niniejszego Porozumienia, w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w Państwie przyjmującym.

Artykuł 4

1.  Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę zarobkową na podstawie niniejszego Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej w Państwie przyjmującym na mocy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające zrzeknie się immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających bezpośrednio z wykonywania pracy zarobkowej.

2.  Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę zarobkową na podstawie niniejszego Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej w Państwie przyjmującym zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Konwencja wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz innymi właściwymi umowami międzynarodowymi, Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdy pisemny wniosek Państwa przyjmującego o zrzeczenie się takiego immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających bezpośrednio z wykonywania pracy zarobkowej. Jeżeli immunitet nie zostanie uchylony, członek rodziny utraci zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej i będzie poproszony o opuszczenie Państwa przyjmującego.

Artykuł 5

Członek rodziny wykonujący pracę zarobkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia podlega przepisom o podatku dochodowym, ubezpieczeniu społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnym, obowiązującym w Państwie przyjmującym, w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej w tym Państwie.

Artykuł 6

1. Niniejsze Porozumienie nie zezwala członkowi rodziny wykonywania pracy zarobkowej na stanowiskach, które zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa przyjmującego, mogą być zajmowane wyłącznie przez obywateli tego Państwa.

2. Niniejsze Porozumienie nie zezwala członkowi rodziny domagania się automatycznego uznania stopni, tytułów naukowych lub innych kwalifikacji. Ich uznawanie będzie odbywać się zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa przyjmującego.

Artykuł 7

1.  Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednie Krajową Dyrekcję ds. Ceremoniału Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wyznań Republiki Argentyńskiej, o wszelkich zmianach dotyczących statusu członka rodziny wykonującego pracę zarobkową.

2.  Członek rodziny może wykonywać pracę zarobkową na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu do dnia:

1)  w którym utracił status osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia lub;

2)  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub też innej umowy, która przewiduje wykonywanie pracy zarobkowej lub;

3)  zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której zależy status tego członka rodziny.

3.  Okres wykonywania pracy zarobkowej przez członka rodziny może zostać przedłużony w granicach przewidzianych postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Konwencji o stosunkach konsularnych z 1963 r. lub innymi właściwymi umowami międzynarodowymi.

Artykuł 8

1.  Zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane w formie pisemnej, drogą dyplomatyczną, za porozumieniem Umawiających się Stron i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 9.

2.  Spory związane z niniejszym Porozumieniem będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji obu Umawiających się Stron, drogą dyplomatyczną.

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas nieograniczony. Każda z Umawiających się Stron może je wypowiedzieć w drodze notyfikacji, przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku niniejsze

Porozumienie traci moc obowiązującą po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania przez druga Stronę notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Warszawie, dnia 22 listopada 2013 roku w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.