POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej,

sporządzone w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, dalej zwane Stronami, ustaliły co następuje:

Artykuł 1

Strony, pragnąc stworzyć warunki obopólnie korzystnej współpracy w projektowaniu, finansowaniu, budowie i eksploatacji systemu gazociągów tranzytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Europy Zachodniej i do Rzeczypospolitej Polskiej, popierają utworzenie Spółki Akcyjnej przez polskie przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie i Rosyjską Spółkę Akcyjną GAZPROM z siedzibą w Moskwie w celu budowy i eksploatacji systemu gazociągów-tranzytowych.

Artykuł 2

Spółka Akcyjna, wymieniona w Artykule 1 niniejszego Porozumienia, powołana będzie w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z polskim ustawodawstwem.

Założycielami Spółki będą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i Rosyjska Spółka Akcyjna GAZPROM, którzy obejmą po 50% udziałów.

Założyciele uzgodnią warunki założenia, statut i inne niezbędne dokumenty Spółki Akcyjnej.

Odpowiedzialność Spółki Akcyjnej będzie ograniczona do wartości jej majątku.

Spółka Akcyjna rozpoczyna swoją działalność z dniem jej zarejestrowania w ustalonym trybie.

Założyciele mogą wprowadzać do Spółki Akcyjnej nowych uczestników i decyzje w tym zakresie założyciele będą podejmować wspólnie na zasadzie consensusu.

Artykuł 3

1.   Strony wychodzą z założenia, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budowany będzie system gazociągów tranzytowych o docelowej zdolności przesyłu gazu ziemnego — do 67 mld m3 rocznie.

Wejście gazociągu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w rejonie miejscowości Kondratki na granicy białorusko-polskiej i wyjście — w rejonie miejscowości Górzyca na granicy polsko-niemieckiej. Przewidywana jest możliwość budowy odgałęzienia gazociągu w kierunku południowo-zachodnim.

2.   Strony przewidują budowę gazociągu do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej z terytorium Republiki Białoruś przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.   Strona Rosyjska zapewnia stopniowe zwiększanie wielkości dostaw gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach budowanego, zgodnie z niniejszym Porozumieniem, systemu gazociągów tranzytowych do poziomu 14 mld m3 rocznie w 2010 roku, ponad wielkości dostaw w ramach istniejącego obecnie systemu przesyłowego.

W latach następnych dostawy gazu ziemnego w wielkości do 14 mld m3 realizowane będą w okresie wspólnej eksploatacji systemu gazociągów tranzytowych. Szczegółowe wielkości, warunki i terminy dostaw gazu ziemnego określane będą w stosownych kontraktach między podmiotami gospodarczymi Stron z uwzględnieniem możliwości określonych stanem technicznym systemu gazociągów przesyłowych.

Artykuł 4

Funkcja operatora gazociągów tranzytowych powierzona będzie przedsiębiorstwu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na podstawie umowy ze Spółką Akcyjną,

Artykuł 5

1.   Strona Polska gwarantuje swobodny tranzyt gazu przesyłanego w ramach niniejszego Porozumienia i nie będzie podejmować działań, które mogłyby utrudnić transport gazu, dostarczanego dla przesyłania od punktu zdawczo-odbiorczego na granicy białorusko-polskiej do punktów zdawczo-odbiorczych na granicy polsko-niemieckiej. Przy ograniczonych dostawach gazu przez Stronę Rosyjską na granicę białorusko-polską. wielkości tranzytu i dostaw do Rzeczypospolitej Polskiej będą obniżone proporcjonalnie do tych ograniczeń.

W przypadku niedotrzymania z winy Strony Polskiej lub firmy-operatora gwarancji dotyczących tranzytu. Strona Rosyjska ma prawo obniżyć wielkości dostaw gazu dla Strony Polskiej.

2.   Strona Polska zapewni Spółce Akcyjnej, wymienionej w .Artykule 1 niniejszego Porozumienia, traktowanie narodowe.

3.   Strona Polska gwarantuje, że w stosunku do majątku Spółki Akcyjnej, wymienionej w Artykule 1 niniejszego Porozumienia, stosowane będą postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 2 października 1992 r.

Artykuł 6

W celu realizacji projektu, wymienionego w Artykule 3 niniejszego Porozumienia, Strony będą wspierały Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Rosyjską Spółkę Akcyjną GAZPROM i tworzoną Spółkę Akcyjną, w pracach związanych z projektowaniem, dostawami niezbędnych maszyn i urządzeń, pracami budowlano-montażowymi i innymi usługami.

Projektowanie, wykonawstwo, dostawa materiałów, maszyn i urządzeń, będą realizowane przede wszystkim przez polskie podmioty gospodarcze na podstawie umów zawieranych ze Spółką Akcyjną na warunkach konkurencyjności.

Prace i dostawy, które nie będą mogły być realizowane przez polskie podmioty gospodarcze, będą mogły być realizowane przez rosyjskie podmioty gospodarcze na podstawie umów zawieranych ze Spółką Akcyjną na warunkach konkurencyjności. Obie strony będą wspierały działania Spółki Akcyjnej w celu pozyskania kredytów na finansowanie budowy systemu gazociągów tranzytowych proporcjonalnie do wykorzystywanej mocy.

Artykuł 7

Budowa obiektów systemu gazociągów tranzytowych, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, będzie realizowana według dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej normami technicznymi, przepisami ekologicznymi i innymi przepisami prawa.

W przypadku konieczności dokonania zmian tych norm i przepisów Strony zgadzają się, że zmiany te powinny być dostosowane do norm technicznych, jakościowych i ekologicznych obowiązujących w państwach EWG.

Artykuł 8

Gaz ziemny dostarczany z Federacji Rosyjskiej do Rzeczypospolitej Polskiej systemem gazociągów tranzytowych dla potrzeb Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie reeksportowany do krajów trzecich,

Artykuł 9

W przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej niemożliwość wykonania przez jedną ze Stron obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, Strony przeprowadzą stosowne konsultacje w celu podjęcia wzajemnie możliwych do przyjęcia decyzji dla przezwyciężenia zaistniałych przeszkód i zapewnienia wykonania niniejszego Porozumienia.

Artykuł 10

Dla wypełnienia ustaleń niniejszego Porozumienia podpisywane będą kontrakty między odpowiednimi polskimi i rosyjskimi podmiotami gospodarczymi, w których uzgadniane będą warunki handlowe i techniczne w zakresie tranzytu i dostaw gazu ziemnego.

Artykuł 11

1.   Spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w drodze konsultacji między Stronami, które przy tym kierować się będą postanowieniami niniejszego Porozumienia oraz odpowiednich norm prawa międzynarodowego, a także uwzględniać postanowienia stosownych umów polsko-rosyjskich.

2.   Jeśli spór nie będzie rozstrzygnięty w wyniku konsultacji przewidzianych w Ustępie 1 niniejszego Artykułu w rozsądnym czasie, lecz nie dłuższym niż 6 miesięcy, to Strony przystąpią do rozmów odnośnie możliwości zastosowania innych metod rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją łub realizacją niniejszego Porozumienia, w tym arbitrażu i innych instytucji przewidzianych przez prawo międzynarodowe.

Artykuł 12

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniej noty stwierdzającej, że zostały spełnione wymagania wewnątrzpaństwowe, niezbędne dla jego wejścia w życie. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

Sporządzono w Warszawie 25 sierpnia 1993 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.