POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.,

podpisane w Pekinie dnia 12 stycznia 2011 r.

Porozumienie w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem kontynuacji konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Chińską Republiką Ludową postanowiły, co następuje:

Artykuł 1.

Stosownie do artykułu 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r., zwanej dalej „Umową” zmienionej sześcioma Porozumieniami, o zmianie Umowy, zawartymi między Umawiającymi się Stronami, z których ostatnie weszło w życie z dniem 17 lipca 2009 r., Umawiające się Strony postanowiły, z dniem 31 stycznia 201 Ir., wprowadzić następujące zmiany do tej Umowy:

1. W Artykule 1 ustęp 2 Umowy wyrazy: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2011 r.”, zostają zastąpione wyrazami: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2013 r.”.

Artykuł 2.

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania. Porozumienie niniejsze pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niego wynikających.

Sporządzono w Pekinie, dnia 12.01.2011 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.