Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej Prezesem PAA) i Komisja Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. Nuclear Regulatory Commission of the United States of America, zwana dalej USIMRC), zwani dalej wspólnie Stronami;

Będąc obopólnie zainteresowani wymianą informacji w dziedzinie dozoru oraz standardów wymaganych lub zalecanych przez Strony w zakresie nadzorowania bezpieczeństwa obiektów jądrowych i ich oddziaływania na środowisko;

Mając na względzie Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, która została podpisana w dniu 10 lutego 2006 roku; oraz Umowę między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej EURATOM a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 1995 roku o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej, której Polska jest stroną;

Dając wyraz chęci współpracy na warunkach określonych w pięcioletnim Porozumieniu o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego;

Uzgodniły, co następuje: