POROZUMIENIE między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Środowiska Królestwa Danii w sprawie realizacji projektów wspólnego wdrażania redukcji emisji gazów cieplarnianych,

podpisane w Warszawie dnia 6 lipca 2004 r. oraz w Szpindlerowym Młynie dnia 13 lipca 2004 r.

POROZUMIENIE

między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Środowiska Królestwa Danii w sprawie realizacji projektów wspólnego wdrażania redukcji emisji gazów cieplarnianych

Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Środowiska Królestwa Danii, zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”,

uznając, że zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 punkt a Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., zwanej dalej „Konwencją”, Strony mogą wspólnie z innymi Stronami wdrażać narodowe programy i środki w celu złagodzenia skutków zmian klimatu,

uwzględniając artykuł 6 ustęp 1 Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego dnia 11 grudnia 1997 r., zwanego dalej „Protokołem”, według którego Państwa, w celu spełnienia swoich zobowiązań wynikających z artykułu 3 Protokołu, oraz Strony wymienione w załączniku I mogą nabywać lub przekazywać innej Stronie jednostki redukcji emisji będące wynikiem projektu mającego na celu redukcję antropogenicznej emisji ze źródeł w każdym sektorze gospodarczym lub zwiększenie antropogenicznego pochłaniania gazów cieplarnianych,

uznając doniosłość wzajemnego przekazywania i nabywania jednostek redukcji emisji w ramach zatwierdzonych projektów,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą współpracować zgodnie z postanowieniami Konwencji i Protokołu oraz wytycznymi dotyczącymi sposobów ich wdrażania, w realizacji projektów mających na celu redukcję antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych.

Artykuł 2

Współpraca obejmuje działalność w zakresie wspólnej oceny realizacji projektów, ich weryfikacji, rejestracji oraz sprawozdawczości dotyczącej podejmowanych działań.

Artykuł 3

Umawiające się Strony mogą powierzyć wyznaczonym przez siebie jednostkom zatwierdzanie projektów, koordynację podejmowanych działań i monitorowanie postępów w realizacji projektów. Umawiające się Strony przekażą sobie wzajemnie nazwy i adresy wyznaczonych jednostek.

Artykuł 4

Każdy projekt wymaga oddzielnego zatwierdzenia przez Umawiające się Strony w formie wymiany listu zatwierdzającego, w którym będą zawarte warunki realizacji projektu i transferu jednostek zredukowanej emisji.

Artykuł 5

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie porozumienia uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 6

Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziane w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku traci moc obowiązującą po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

NINIEJSZE POROZUMIENIE zostało sporządzone w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.Minister Środowiska
Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Środowiska
Królestwa Danii

Warszawa,
dnia 6 lipca 2004 r.

Szpindlerowy Młyn,
dnia 13 lipca 2004 r.