POROZUMIENIE między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej,

podpisane w Warszawie dnia 2 lutego 2005 r.


POROZUMIENIE
między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej

ABKOMMEN
zwischen dem Minister für Umwelt der Republik Polen und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung von gemeinsamen Umweltschutzprojekten in der Republik Polen

Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec — Der Minister für Umwelt der Republik Polen und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland —
w duchu istniejących przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec i dążąc do utrwalania i pogłębiania przyjaznych stosunków poprzez dalszą współpracę w dziedzinie ochrony środowiska. im Geist der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland und im Bestreben, die freundschaftlichen Beziehungen durch weitere Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu festigen und zu vertiefen.

uwzględniając Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 r. oraz Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z dnia 7 kwietnia 1994 r..

angesichts des Vertrages zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland vom 19. Mai 1992 über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern und des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vom 7. April 1994 über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes,
uznając wspólną odpowiedzialność za ochronę środowiska, naturalne warunki życia w Europie i ochronę klimatu globalnego oraz zamierzając wnieść wspólny wkład w zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec — in Anerkennung der gemeinsamen Verantwortung für den Umweltschutz, die natürlichen Lebensbedingungen in Europa und den Schutz des globalen Klimas sowie in der Absicht, gemeinsam zur Verminderung der Umweltbelastungen in der Republik Polen und in der Bundesrepublik Deutschland beizutragen —
uzgodnili, co następuje: sind wie folgt übereingekommen:

Artykuł 1

Artikel 1

(1) Niniejsze porozumienie reguluje współpracę między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w zakresie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, zwanych dalej „projektami”.

(1) Dieses Abkommen regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Minister für Umwelt der Republik Polen und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland bei der Realisierung gemeinsamer Umweltschutzprojekte auf dem Gebiet der Republik Polen zur Reduzierung von Umweltbelastungen, im weiteren „Projekte” genannt.

(2) Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje wstępnego wyboru projektów, kierując się przy tym priorytetami polityki ekologicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Projekty powinny mieć charakter modelowy, a przy ich realizacji powinny znaleźć zastosowanie najlepsze dostępne techniki. (2) Der Minister für Umwelt der Republik Polen nimmt eine Vorauswahl der Projekte vor, wobei er sich von den Prioritäten der Umweltpolitik der Republik Polen sowie den Standards der Europäischen Union im Umweltbereich leiten lässt. Die Projekte müssen Modellcharakter haben, und bei deren Umsetzung müssen die besten verfügbaren Techniken zum Einsatz kommen.
(3) Po dokonaniu wstępnego wyboru projektów Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje do Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec dokumentacje projektowe sporządzone dla tych projektów w języku polskim i niemieckim. (3) Nach erfolgter Vorauswahl der Projekte leitet der Minister für Umwelt der Republik Polen die für diese Projekte in polnischer und deutscher Sprache erstellten Projektunterlagen dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu.
(4) Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec ocenia przekazane dokumentacje projektowe, ewentualnie z udziałem osób trzecich. Oceny dokonuje się, uwzględniając także dostępne w danym czasie niemieckie środki budżetowe. (4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland prüft die übergebenen Projektunterlagen, gegebenenfalls unter Einbeziehung Dritter. Die Prüfung erfolgt auch unter Berücksichtigung der zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren deutschen Haushaltsmittel.

(5) Po dokonaniu oceny tych dokumentacji projektowych i przeprowadzeniu konsultacji ze zgłaszającymi projekty, zwanymi dalej „beneficjentami”. Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec przedstawi konkretne oferty dofinansowania grupie roboczej ds. wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska przy Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska, zwanej dalej „grupą roboczą”. Grupa robocza dokonuje ostatecznego wyboru projektów.

(5) Nach Prüfung dieser Projektunterlagen und Anhörung der die Projekte Anmeldenden, im weiteren „Fördernehmer” genannt, unterbreitet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland der Arbeitsgruppe „Gemeinsame Umweltschutzprojekte beim Polnisch-Deutschen Umweltrat”, im weiteren „Arbeitsgruppe” genannt, konkrete Förderangebote. Die Arbeitsgruppe nimmt die endgültige Auswahl der Projekte vor.

Artykuł 2

Artikel 2

(1) W celu wsparcia wspólnych projektów Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec przyzna dotacje na realizację projektów zatwierdzonych przez grupę roboczą. Dotacje te zostaną wypłacone beneficjentom za pośrednictwem instytucji upoważnionej przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec. Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec zapewni ponadto sfinansowanie realizowanych w Republice Federalnej Niemiec programów szkolenia i wymiany dotyczących realizacji projektów. (DZur Unterstützung der gemeinsamen Projekte wird das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland Zuschüsse zur Umsetzung der durch die Arbeitsgruppe bestätigten Projekte gewähren. Die Zuschüsse werden den Fördernehmern über die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland beauftragte Institution ausgezahlt. Darüber hinaus stellt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland die Finanzierung für in der Bundesrepublik Deutschland durchzuführende Fortbildungs- und Austauschprogramme zur Umsetzung der Projekte sicher.
(2) Na wniosek beneficjentów instytucja, o której mowa w ustępie 1, może także udzielić pożyczek celowych na sfinansowanie projektów zatwierdzonych przez grupę roboczą po sprawdzeniu zdolności kredytowych beneficjentów i możliwości zabezpieczenia pożyczek. (2) Auf Antrag der Fördernehmer kann die Institution nach Absatz 1 nach Überprüfung der Kreditwürdigkeit der Fördernehmer und der Möglichkeiten der Darlehensbesicherung auch zweckgebundene Darlehen zur Finanzierung der im Rahmen der Arbeitsgruppe bestätigten Projekte zur Verfügung stellen.
(3) W celu ustalenia wysokości i warunków pożyczek celowych i dotacji instytucja, o której mowa w ustępie 1, oraz beneficjenci zawrą umowy o dofinansowanie. Umowy te przed wejściem w życie będą wymagały zgody Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec. (3) Zur Festlegung der Höhe und der Bedingungen für die zweckgebundenen Darlehen und Zuschüsse schließen die Institution nach Absatz 1 und die Fördernehmer Förderverträge. Diese bedürfen vor ihrem Inkrafttreten der Zustimmung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland.

Artykuł 3

Artikel 3

(1) Dostawy i usługi związane z realizacją projektów, finansowane w zakresie wartości udzielanych dotacji, o których mowa w artykule 2 ustęp 1, zostaną zwolnione z cła, podatków i opłat zrównanych z podatkami, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. (1) Lieferungen und Leistungen zur Realisierung der Projekte, die im Wertumfang der nach Artikel 2 Absatz 1 bereitzustellenden Zuschüsse finanziert werden, werden entsprechend der Gesetzgebung der Republik Polen von Zöllen, Steuern und Gebühren, die den Steuern gleichgestellt sind, befreit.
(2) Zlecenia na dostawy i usługi w zakresie realizacji projektów udzielane będą z zachowaniem konkurencji międzynarodowej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. (2) Lieferungen und Leistungen zur Realisierung der Projekte werden im internationalen Wettbewerb nach der Gesetzgebung der Republik Polen vergeben.

Artykuł 4

Artikel 4

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli u bene-ficjentów w zakresie wykorzystania środków, o których mowa w artykule 2, przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec, instytucję, o której mowa w artykule 2 ustęp 1, oraz Federalną Izbę Rozrachunkową Republiki Federalnej Niemiec uregulowane będą w umowach o dofinansowanie, o których mowa w artykule 2 ustęp 3. Die Prüfungsrechte des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland, der Institution nach Artikel 2 Absatz 1 sowie des Bundesrechnungshofes der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Verwendung der Mittel nach Artikel 2 bei den Fördernehmern werden in den Förderverträgen nach Artikel 2 Absatz 3 vereinbart.

Artykuł 5

Artikel 5

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Dieses Abkommen tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.
Niniejsze porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony i może być wypowiedziane przez każdą z Umawiających się Stron w drodze noty pisemnej, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Es wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei schriftlich mit einer Frist von 6 Monaten gekündigt werden.
Wypowiedzenie niniejszego porozumienia nie wpłynie na realizację projektów rozpoczętych w ramach niniejszego porozumienia, a niezakończonych w momencie utraty jego mocy obowiązującej. Die Kündigung dieses Abkommens berührt nicht die Realisierung der im Rahmen dieses Abkommens begonnenen und zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens des Abkommens nicht abgeschlossenen Projekte.
SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 2 lutego 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. GESCHEHEN zu Warschau am 2. Februar 2005 in zwei Urschriften, jede in polnischer und in deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej

Za Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec

Der Minister für Umwelt der Republik Polen

Für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland