POROZUMIENIE między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

sporządzone w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r.


POROZUMIENIE

AGREEMENT

między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

between the Minister of Internal Affairs and Administration of the Republic of Poland and the International Organization for Migration on the co-operation in the field of voluntary returns of aliens leaving the territory of the Republic of Poland

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Ministrem” oraz Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, zwana dalej „Organizacją”, zwane dalej wspólnie „Umawiającymi się Stronami”,

The Minister of Internal Affairs and Administration, hereinafter referred to as ”the Minister” and the International Organization for Migration, hereinafter referred to as ”the Organization”, both jointly referred to as the ”Contracting Parties”;

— przypominając, że na podstawie Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 kwietnia 1993 r., Organizacji zostały przyznane przywileje i immunitety, — Recalling that, based on the Agreement on the co-operation between the Government of the Republic of Poland and the International Organization for Migration, done at Warsaw on the 19 April 1993, the Organization has been granted privileges and immunities;
— wyrażając przekonanie, że roszczenie i umocnienie obecnej współpracy w sprawach związanych z organizacją dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przyczynić się do zwiększenia skuteczności polskiej polityki migracyjnej. — Convinced that an expansion and strengthening of existing co-operation in the field related to management of voluntary returns of aliens leaving the territory of the Republic of Poland may contribute to increasing the efficient operation of the Polish migration policy;
— działając zgodnie z artykułem 1 paragraf 1 Statutu Organizacji, — Acting pursuant to Article 1, paragraph 1, of the Constitution of the Organization;
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

Postanowienia niniejszego porozumienia stosuje się do: The provisions of this Agreement shall apply to:

1) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy:

1) aliens who applied for refugee status:

a) których wnioski ze względów formalnych zostały pozostawione bez rozpoznania,

a) whose applications have been left without examination for formal reasons.

b) którzy otrzymali decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

b) who have been refused refugee status and have not been granted permission for tolerated stay;

2) cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, a następnie zrezygnowali z ubiegania się o ten status;

2) aliens who applied for refugee status and then withdrew or did not pursue their claim;

3) cudzoziemców ubiegających się o udzielenie azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy otrzymali decyzję o odmowie udzielenia azylu;

3) aliens who applied for asylum and who have been refused asylum in the Republic of Poland;

4) cudzoziemców, którzy otrzymali decyzję, z której wynika obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) aliens who have been issued the decision which indicate an obligation to leave the territory of the Republic of Poland.

Artykuł 2

Article 2

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o: For the purpose this Agreement:

1) „dobrowolnym powrocie” — oznacza to sytuację, w której cudzoziemiec zgadza się na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kraju, którego jest obywatelem, a w przypadku, gdy taki powrót nie jest możliwy lub jeśli cudzoziemiec nie posiada żadnego obywatelstwa — do kraju, w którym ma miejsce zamieszkania, lub do innego kraju, który zgadza się lub jest zobowiązany go przyjąć, przy czym decyzja dotycząca powrotu wynika z wolnego wyboru cudzoziemca dokonanego bez jakiegokolwiek nacisku fizycznego, psychicznego lub materialnego i została podjęta na podstawie dokładnej i obiektywnej informacji o warunkach powrotu i sytuacji w kraju, do którego cudzoziemiec wyjeżdża;

1) ”voluntary return” — refers to situation where an alien agrees to leave the territory of the Republic of Poland to return to the country of which he/she is a national or, where such return is not possible or an alien is a stateless person — to the country of former residence or to another country which agrees or is obliged to receive him/her, when alien's decision on return is based upon freedom of choice, meaning the absence of any physical, psychological or material pressure, and upon an informed decision which requires having sufficiently accurate and objective information about the conditions of return and the situation in the country that the alien returns to;

2) „kraju powrotu” — oznacza to kraj, którego cudzoziemiec jest obywatelem, kraj, w którym ma miejsce zamieszkania, lub kraj, który zgadza się lub jest zobowiązany go przyjąć.

2) ”country of return” — refers to the country of which an alien is a national, the country of his/her former residence, or a country which agrees or is obliged to receive him/her.

Artykuł 3

Article 3

1. Umawiające się Strony ustalają w niniejszym porozumieniu zasady wzajemnej współpracy w sprawach związanych z organizacją dobrowolnych powrotów cudzoziemców, o których mowa w artykule 1.

1. In this Agreement, Contracting Parties establish rules of mutual co-operation in the field related to management of voluntary returns of aliens specified in Article 1.

2. Umawiające się Strony będą przekazywały sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne dla efektywnego wykonywania postanowień niniejszego porozumienia.

2. The Contracting Parties shall provide each other mutually with information necessary for the successful implementation of the provisions of this Agreement.

Artykuł 4

Article 4

1. Do zadań Organizacji należy:

1. The responsibilities of the Organization shall be to:

1) opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących dobrowolnych powrotów i niezwłoczne przekazywanie ich cudzoziemcom, o których mowa w artykule 1;

1) prepare informational materials concerning voluntary returns and to disseminate them promptly among aliens, specified in Article 1;

2) udzielanie pomocy w uzyskaniu dla cudzoziemców, o których mowa w artykule 1, dokumentów podróży i wiz;

2) provide assistance to the aliens, specified in Article 1, in order to obtain travel documents and visas;

3) zapewnianie środków transportu w celu umożliwienia dobrowolnego powrotu cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

3) arrange for transportation to enable voluntary returns of aliens leaving the territory of the Republic of Poland, including:

a) wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a) departure from the territory of the Republic of Poland,

b) przyjazdu do kraju powrotu i przejazdu przez jego terytorium,

b) arrival to the country of return and transit through its territory.

c) podróży przez terytoria krajów tranzytowych, o ile jest to konieczne;

c) travel through the territory of the transit countries, if it is necessary;

4) przygotowywanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych oraz informacji dotyczących krajów pochodzenia cudzoziemców;

4) prepare and update training materials and information concerning the countries of origin of the aliens;

5) szkolenie przedstawicieli polskich organizacji rządowych i pozarządowych, w których zakresie działania znajdują się sprawy cudzoziemców.

5) train representatives of the Polish governmental and non-governmental organizations dealing with alien's affairs.

2. Na wniosek Ministra Organizacja udziela pomocy cudzoziemcom, o których mowa w artykule 1 punkt 1—3, w celu wspierania procesu ich integracji w kraju powrotu.

2. Upon the Minister's request, the Organization shall provide assistance to aliens, specified in Article 1, points 1—3, in order to support the process of their re-integration in the country of return.

3. W miarę możliwości i potrzeb Organizacja będzie dążyć do zawarcia porozumień z krajami tranzytowymi i krajami powrotu w celu udzielania pomocy cudzoziemcom korzystającym z dobrowolnych powrotów i zapewnienia kontroli nad przejazdem cudzoziemców przez te kraje.

3. Where possible and necessary, the Organization shall endeavour to promote the conclusion of the agreements with the transit countries and countries of return in order to secure assistance to aliens enjoying voluntary returns and to ensure control over transit through these countries.

Artykuł 5

Article 5

1. Do zadań Ministra należy:

1. The responsibilities of the Minister shall be to:

1) informowanie cudzoziemców, o których mowa w artykule 1, o możliwości dobrowolnych powrotów;

1) inform the aliens, specified in Article 1, on possibilities of voluntary returns;

2) przekazywanie Organizacji informacji dotyczących cudzoziemców, o których mowa w artykule 1, za ich zgodą, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

2) provide the Organization with information concerning the aliens specified in Article 1, with their consent and within scope necessary for executing tasks imposed by this Agreement.

2. W imieniu Ministra z wnioskiem, o którym mowa w artykule 4 ustęp 2, występują oraz zadania, o których mowa w ustępie 1, wykonują następujące organy:

2. On behalf of the Minister, the following authorities shall apply the motion, specified in Article 4, paragraph 2, and hall perform the actions specified in paragraph 1:

1) Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców — w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 2 i 3;

1) the President of the Office for Repatriation and Aliens — with regard to aliens, specified in Article 1, points 2 and 3;

2) Komendant Główny Straży Granicznej — w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 1 i 4.

2) the Chief Commander of the Border Guard — with regard to aliens, specified in Article 1, points 1 and 4.

Artykuł 6

Article 6

1. W celu ułatwienia wykonywania postanowień niniejszego porozumienia Umawiające się Strony ustanawiają Wspólną Komisję Konsultacyjną, zwaną dalej „Komisją”.

1. In order to facilitate the implementation of the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Consultative Commission, hereinafter referred to as ”the Commission”.

2. Do zadań Komisji należy:

2. The responsibilities of the Commission shall be to:

1) kontrola wykonywania postanowień niniejszego porozumienia;

1) supervise the implementation of the provisions of this Agreement;

2) ocena współpracy z polskimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w których zakresie działania znajdują się sprawy cudzoziemców;

2) evaluate the co-operation with the Polish governmental and non-governmental organizations which deal with alien's affairs;

3) opiniowanie przedstawianych propozycji dotyczących organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców.

3) advise upon submitted proposals concerning the organization of voluntary returns of aliens.

3. W skład Komisji wchodzi 4 przedstawicieli, po 2 wyznaczonych przez Ministra i Organizację. Jeden z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizację pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji.

3. The Commission shall be composed of 4 representatives, 2 appointed by the Minister and 2 by the Organization. One of the representatives appointed by the Organization shall be the President of the Commission.

4. W razie potrzeby Komisja może zaprosić do udziału w posiedzeniach Komisji przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych, w których zakresie działania znajdują się sprawy cudzoziemców.

4. Where necessary, representatives of governmental and non-governmental organizations which deal with alien's affairs may participate in the work of the Commission upon the latter's invitation.

5. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Każda z Umawiających się Stron może złożyć wniosek do przewodniczącego Komisji o zwołanie posiedzenia Komisji.

5. The President of the Commission convenes meetings of the Commission, as need be, at least once every six months. Each of the Contracting Parties can propose to submit a motion to the President of the Commission to convene the meeting of the Commission.

6. Organizacja, na swój koszt, zapewnia obsługę administracyjno-biurową Komisji.

6. The Organization, on its own expenses, ensures the administrative costs of the Commission's meetings.

Artykuł 7

Article 7

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych koniecznych do wykonania zadań wynikających z niniejszego porozumienia odbywa się z zachowaniem postanowień wiążących Umawiające się Strony umów międzynarodowych oraz polskiego porządku prawnego. Ujawnienie danych osobowych podmiotom innym niż Umawiające się Strony i organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 2 punkt 1 i 2, może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby, której te dane dotyczą. The provisions of the relevant international instruments binding the Contracting Parties and the Polish laws and regulations shall be applied with regard to the storage, processing and use of personal data necessary for the implementation of the provisions of this Agreement. Disclosure of personal data to the parties other than the Contracting Parties and the authorities, specified in Article 5, paragraph 2, points 1 and 2, can only be made with the consent of the person concerned.

Artykuł 8

Article 8

1. Organizacja przedstawia Ministrowi do akceptacji plan zadań wynikających z niniejszego porozumienia, wraz z zestawieniem przewidywanych kosztów ich realizacji, do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

1. By 31 January of each calendar year, the Organization shall submit for the Minister's approval an action plan resulting from this Agreement together with a balance sheet of estimated implementation costs.

2. Uzgodniony przez Umawiające się Strony plan, o którym mowa w ustępie 1, jest podstawą do wykonywania w danym roku kalendarzowym zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

2. The action plan, specified in paragraph 1, and agreed by the Contracting Parties shall be the basis for implementing the provisions of this Agreement in a given calendar year.

Artykuł 9

Article 9

1. Wydatki poniesione przez Organizację w związku z wykonywaniem zadań zawartych w planie zadań, o którym mowa w artykule 8, będą refundowane przez:

1. Costs incurred by the Organization in the performance of the activities contained in the action plan, specified to in Article 8 shall be reimbursed by:

1) Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców — w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 2 i 3;

1) the President of the Office for the Repatriation and Aliens — with regard to aliens, specified in Article 1, points 2 and 3;

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej — w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 1 i 4.

2) the Chief Commander of the Border Guard — with regard to aliens, specified in Article 1, points 1 and 4.

2. Refundacja wydatków, o których mowa w ustępie 1, będzie dokonywana na podstawie wystawianych co miesiąc not obciążeniowych oraz załączonych do not dowodów potwierdzających poniesienie tych wydatków, w terminie 8 tygodni od dnia otrzymania przez organy, o których mowa w ustępie 1 punkt 1 i 2.

2. Funds to reimburse expenses, specified in paragraph 1, shall be paid on the basis of the monthly invoices and evidences confirming incurring of these expenses enclosed, within 8 weeks from receipt by the authorities, specified in paragraph 1, points 1 and 2.

3. Umawiające się Strony wskażą osoby odpowiedzialne za dokonywanie wzajemnych rozliczeń w związku z realizacją postanowień niniejszego porozumienia.

3. The Contracting Parties shall appoint the persons responsible for mutual settlements relating to the implementation of this Agreement.

Artykuł 10

Article 10

Organizacja przedstawia Ministrowi: The Organization shall submit to the Minister:

1) sprawozdanie o wydatkach poniesionych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia:

1) report on costs incurred on the implementation of the provisions of this Agreement:

a) za I półrocze — do 31 lipca każdego roku kalendarzowego,

a) for the first six months — by 31 July of each calendar year,

b) za rok — w terminie 90 dni po upływie roku kalendarzowego;

b) for a year — within 90 days after the end of a calendar year;

2) sprawozdanie z wykonania postanowień niniejszego porozumienia w danym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem podjętych działań i osiągniętych wyników — do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

2) report on implementation of the provisions of this Agreement in a given calendar year, including activities performed and results achieved — by 31 January of the following calendar year.

Artykuł 11

Article 11

1. Wszelkie rozbieżności dotyczące wykładni lub stosowania niniejszego porozumienia rozstrzyga Kolegium, w którego skład wchodzą przedstawiciel Ministra, przedstawiciel Organizacji oraz arbiter wyznaczony przez obie Umawiające się Strony, będący jednocześnie przewodniczącym Kolegium.

1. Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by a Committee consisting of a representative of the Minister, a representative of the Organization and an arbitrator appointed jointly by the two Contracting Parties who will chair the Committee.

2. Ustalenia stanowiska Kolegium dokonuje się w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, o treści stanowiska decyduje większość głosów.

2. The Committee shall reach a decision by consensus. If it is not possible to reach the consensus, a decision shall be taken by a majority of votes.

Artykuł 12

Article 12

Umawiające się Strony, z dniem utraty mocy obowiązującej niniejszego porozumienia, zakończą ostatecznie rozliczenie z tytułu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego porozumienia. The Contracting Parties shall conclude final settlement of costs incurred in relation to implementation of the Agreement upon expiry of this Agreement.

Artykuł 13

Article 13

1. Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Porozumienie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

1. This Agreement shall be adopted according to the law of each of the Contracting Parties, which shall be confirmed by an exchange of notes. The Agreement shall enter into force after a lapse of thirty days from the date of receipt of the later note.

2. Umawiające się Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie postanowień niniejszego porozumienia od dnia jego podpisania.

2. The Contracting Parties agree to apply temporarily the provisions of this Agreement as of the day of its signature.

3. Porozumienie niniejsze zawarte jest na okres do dnia 31 grudnia 2005 r. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na dalsze roczne okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

3. This Agreement has been concluded for a period extending to 31 December 2005. It shall be extended automatically on a year basis, unless terminated by a written notice of six months served by either the Contracting Parties to the other.

Sporządzono w Warszawie w dniu 12 lipca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. Done at Warsaw, on 12 July 2005 in two original copies, in the Polish and English languages, both texts being equally authentic.


W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej W imieniu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji For the Minister of Internal Affairs and Administration of the Republic of Poland For the International Organization for Migration