POROZUMIENIE POROZUMIENIE

między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia wojskowego, podpisane w Ghazni dnia 30 października 2008 r.

MIĘDZY

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

MINISTERSTWEM OBRONY ISLAMSKIEJ REPUBLIKI AFGANISTANU

W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA MIENIA WOJSKOWEGO

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu, zwane dalej „Stronami”;

Biorąc pod uwagę wolę udzielenia przez Rzeczpospolitą Polską pomocy Islamskiej Republice Afganistanu w zapewnieniu warunków bezpiecznego i stabilnego rozwoju;

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Niniejsze Porozumienie określa zasady, na jakich Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże nieodpłatnie Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu mienie wojskowe, zwane dalej „mieniem”, zgodnie z ilością i wykazem określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 2

1.  Mienie zostanie przekazane Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia.

2.  Przekazanie mienia nastąpi na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu, w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

3.  Odpowiedzialnym za przekazanie mienia ze strony Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej będzie Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu wyznaczy upoważnionego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za przyjęcie mienia.

4.  Odbiorcą końcowym mienia będzie Narodowa Armia Afganistanu.

Artykuł 3

Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zapewnia, że przekazane mienie nie będzie reeksportowane, sprzedawane lub w inny sposób przekazane innemu niż wskazany w Porozumieniu odbiorcy końcowemu bez wcześniejszej zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu przedstawi oświadczenie końcowego użytkownika, poświadczone przez właściwe władze Islamskiej Republiki Afganistanu.

Artykuł 4

1.  Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu mienie na zasadach darowizny, w ramach pomocy dla Narodowej Armii Afganistanu.

2.  Przekazanie, o którym mowa w ustępie 1, zostanie dokonane za pośrednictwem Połączonego Dowództwa Transformacji Bezpieczeństwa — Afganistan.

3.  Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej będzie odpowiedzialny za transport mienia.

Artykuł 5

1.  Za zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas transportu mienia odpowiedzialny będzie Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zapewni wsparcie Ministrowi Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej podczas transportu mienia na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu, od granicy afgańskiej do rejonu odbioru.

Artykuł 6

1.  Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad, jakie mogą wystąpić w mieniu.

2.  Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zrzeka się rękojmi oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu użytkowania mienia od chwili jego przyjęcia.

Artykuł 7

1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane poprzez negocjacje między Stronami.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu zgodnie z ustępem 1, spór będzie rozstrzygany przez Strony w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 8

Niniejsze Porozumienie może być zmieniane lub wypowiedziane za pisemną zgodą Stron.

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie w dniu jego podpisania.

Podpisano w Ghazni dnia 30 października 2008 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Minister Obrony Narodowej          W imieniu MmisterstwajObrony

Rzeczypospolitej Polskiej           Islamskiej Republiki Afsanistanu