Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisane w Skopje dnia 10 września 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Macedonii, zwane dalej ”Stronami”,

— wyrażając wolę wzmocnienia przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii,

— dążąc do dalszego wszechstronnego rozwijania i pogłębiania współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na zasadach partnerstwa i wzajemnych korzyści,

— doceniając znaczenie nauki i edukacji, będącej istotnym czynnikiem rozwoju oraz środkiem do dalszego pielęgnowania więzi pomiędzy swoimi narodami,

— przekonane, że wymiana studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz rozwój współpracy i kontaktów przyczyni się do umocnienia współpracy,

— na podstawie artykułu 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Warszawie dnia 29 stycznia 1998 r. uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać współpracę w następujących dziedzinach:

1)  kształcenia studentów, doktorantów oraz doskonalenia nauczycieli akademickich,

2)  badań naukowych,

3)  popierania bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi po Stronie polskiej i po Stronie macedońskiej w zakresie wymiany pracowników naukowych i nauczycieli akademickich oraz prowadzenia przez nich wspólnych zajęć dydaktycznych i prac naukowo — badawczych,

4)  upowszechniania nauczania języków polskiego i macedońskiego, a także popierania badań nad historią, językiem, literaturą i sztuką obu państw.

Artykuł 2

1.  Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między jednostkami naukowymi oraz szkołami wyższymi Strony polskiej i Strony macedońskiej w zakresie:

1)  wspólnych badań naukowych,

2)  wymiany nauczycieli akademickich, ekspertów i kadry zarządzającej w celu podwyższenia poziomu kształcenia i jakości badań naukowych oraz udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach i kongresach naukowych albo w celu prezentacji wyników współpracy,

3)  wymiany informacji, publikacji i dokumentacji naukowych oraz publikacji wyników badań naukowych,

4)  udostępniania zbiorów bibliotecznych i innych materiałów źródłowych.

2.  Strony będą w szczególności wspierać wymianę nauczycieli akademickich wyjeżdżających do szkół wyższych drugiej Strony w celu realizacji projektu badawczego lub odbycia stażu naukowego albo prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3.  Zainteresowane jednostki naukowe oraz szkoły wyższe Strony polskiej i Strony macedońskiej uzgodnią zakres i dziedziny współpracy oraz warunki finansowe w drodze oddzielnych umów, odpowiednio do swoich potrzeb.

Artykuł 3

1.  Strona polska będzie przyjmować każdego roku do 4 studentów z Republiki Macedonii na odbycie pełnych studiów pierwszego lub drugiego stopnia do publicznych szkół wyższych, po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych na daną formę kształcenia zgodnie z przepisami wewnętrznymi Strony przyjmującej.

2.  Strona macedońska będzie przyjmować każdego roku do 4 studentów z Rzeczypospolitej Polskiej na studia semestralne lub staże naukowe w łącznym wymiarze do 20 miesięcy.

3.  Okres nauki studentów studiów licencjackich lub inżynierskich i studentów studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich ustala się zgodnie z przepisami państwa Strony przyjmującej, a okres stażu naukowego stażystów trwa do 12 miesięcy.

4.  Strona przyjmująca zapewnia osobom, o których mowa w ustępie 1 i 2, bezpłatną naukę lub realizację stażu naukowego oraz możliwość odpłatnego zakwaterowania w domach studenckich.

5.   Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży osób skierowanych przez drugą Stronę do miejsca nauki lub odbywania stażu naukowego i z powrotem.

6.  Strona wysyłająca zapewnia wypłaty stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania skierowanych osób.

7.  Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, imienną listę kandydatów oraz odpowiednie dokumenty.

8.  Strona przyjmująca najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku powiadomi Stronę wysyłającą o decyzjach w sprawie przyjęcia tych osób.

9.  Warunki wjazdu oraz pobytu osób, o których mowa w ustępie 1 i 2, regulują przepisy Strony przyjmującej.

Artykuł 4

1.  Strony wyrażają gotowość wspierania nauczania języka polskiego i kultury polskiej w macedońskich szkołach wyższych oraz języka macedońskiego i kultury macedońskiej w polskich szkołach wyższych.

2.  W tym celu Strony będą kierować nauczycieli akademickich — specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej lub języka i literatury macedońskiej do pracy w charakterze lektorów lub wykładowców w publicznych szkołach wyższych Strony polskiej oraz Strony macedońskiej, zgodnie z zapotrzebowaniem drugiej Strony.

3.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku obie Strony wymienią niezbędne dokumenty dotyczące nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 2, a do dnia 30 czerwca powiadomią się wzajemnie o decyzjach odnośnie do akceptacji tych kandydatur i zapewnią terminowe podjęcie przez nich pracy, zgodnie z ustaleniami Stron.

4.  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 2, do miejsca zatrudnienia i z powrotem oraz może przyznać tym osobom dodatkowe świadczenia oraz wyposażyć ich w literaturę specjalistyczną, podręczniki, słowniki lub inne pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

5.  Szkoły wyższe Strony polskiej i szkoły wyższe Strony macedońskiej zatrudniające nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 2, w ramach Porozumienia zapewniają:

1)  comiesięczne wynagrodzenie przez okres 12 miesięcy w roku, zgodnie z umową o pracę,

2)  odpłatne lub bezpłatne zakwaterowanie w zależności od posiadanych możliwości,

3)  przestrzeganie zasad i wywiązywanie się z obowiązków określonych w umowie o pracę,

4)  pomoc w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem i pobytem w państwie Strony przyjmującej.

6. Strony każdego roku przyjmą do 4 studentów uczących się języka Strony drugiej na studiach filologicznych lub lektoratach na letnie kursy językowe. Strona przyjmująca zapewnia osobom przyjętym na takie kursy bezpłatną naukę i pokrycie kosztów pobytu.

Artykuł 5

1.  W sprawach dotyczących podejmowania i odbywania studiów wyższych i studiów doktoranckich, prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz uczestniczenia w stażach naukowych przez osoby biorące udział w wymianie na podstawie Porozumienia stosuje się przepisy Strony przyjmującej.

2.  Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Porozumienia będą posiadały polisę ubezpieczeniową, spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium Strony przyjmującej, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów Strony przyjmującej.

3.  Warunki wjazdu oraz pobytu osób uczestniczących w wymianie na podstawie Porozumienia regulują przepisy Strony przyjmującej.

Artykuł 6

Strony mogą organizować spotkania związane z oceną realizacji postanowień Porozumienia oraz rozwoju współpracy dwustronnej.

Artykuł 7

Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć, jeśli zostaną one uzgodnione przez Strony.

Artykuł 8

Porozumienie może być zmienione za pisemną zgodą obu Stron, zgodnie z prawem wewnętrznym państw Stron.

Artykuł 9

1.  Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.  Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 4 lat i będzie automatycznie przedłużane na kolejne dwuletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go w formie pisemnej najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem danego okresu obowiązywania.

3.  Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z niniejszym Porozumieniem w czasie jego obowiązywania aż do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Skopje dnia 10 września 2013 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, macedońskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacji między tymi tekstami, wersja angielska będzie rozstrzygająca.