POROZUMIENIE między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005–2008,

podpisane w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.

POROZUMIENIE

między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005–2008

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwani dalej „Stronami”,

dążąc do wszechstronnego rozwijania i pogłębiania współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na zasadach równości, wzajemnych korzyści i podnoszenia efektywności współpracy,

kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 1992 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać współpracę w następującym zakresie:

a) wymiany doświadczeń, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących planowania, rozwoju i zarządzania oświatą, szkolnictwem wyższym oraz innych zagadnień związanych z edukacją,

b) kształcenia kadr,

c) badań i upowszechniania nauczania języków polskiego i wietnamskiego.

Artykuł 2

1. Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi placówkami naukowymi obu krajów w zakresie:

a) prowadzenia wspólnych badań naukowych,

b) wymiany nauczycieli akademickich i pracowników naukowych innych placówek naukowych w celu prowadzenia zajęć oraz udziału w seminariach i kongresach naukowych,

c) wymiany publikacji i informacji naukowej.

2. Szczegółowy zakres i warunki finansowe współpracy będą uzgadniane między zainteresowanymi szkołami wyższymi i placówkami naukowymi.

Artykuł 3

1. Strona polska będzie przyjmować każdego roku na studia magisterskie, doktoranckie i staże naukowe w państwowych szkołach wyższych do 10 osób.

2. Strona wietnamska będzie przyjmować do 10 osób rocznie: studentów, uczestników studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych innych placówek naukowych na staże naukowe trwające do 10 miesięcy.

3. Okres nauki studentów studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich ustala się zgodnie z przepisami Strony przyjmującej.

4. Strona przyjmująca pokrywa koszty nauki (stażu) oraz umożliwia odpłatne zakwaterowanie w domach studenckich.

5. Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży osób kierowanych przez Stronę wysyłającą do miejsca nauki lub odbywania stażu i z powrotem.

6. W uzasadnionych przypadkach Strona przyjmująca organizuje stypendystom nieznającym języka Strony przyjmującej niezbędny kurs językowy. Uczestnicy studiów magisterskich, doktoranckich oraz stażyści mogą, po uzyskaniu zgody Strony przyjmującej, odbywać naukę w językach innych niż języki oficjalne Stron.

7. Strona wysyłająca zapewnia wypłaty stypendiów przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

8. Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku imienną listę kandydatów oraz odpowiednie dokumenty.

9. Strona przyjmująca najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku powiadomi Stronę wysyłającą o decyzjach dotyczących tych osób.

Artykuł 4

Strona polska wyraża gotowość przyjmowania na kształcenie poza ustalonymi limitami obywateli wietnamskich na warunkach określonych przez polskie szkoły wyższe oraz inne placówki naukowe.

Artykuł 5

1. Strony będą przyjmować do publicznych szkół wszystkich typów, bez pobierania opłat za naukę, dzieci pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych, spełniające warunki przyjęcia do tych szkół.

2. Pozostali obywatele mogą być przyjmowani na podstawie przepisów wewnętrznych Strony przyjmującej.

Artykuł 6

Strony będą uznawać dokumenty uprawniające do podejmowania i kontynuowania studiów wyższych w szkołach wyższych drugiej Strony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Artykuł 7

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej porozumieniem będą posiadały ubezpieczenie na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów Strony przyjmującej.

Artykuł 8

Porozumienie nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć, po uprzednim ich uzgodnieniu między Stronami.

Artykuł 9

1. Porozumienie jest zawarte na okres 3 lat i wejdzie w życie w dniu podpisania przez obie Strony.

2. Porozumienie będzie automatycznie przedłużane na dalsze okresy trzyletnie, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem danego okresu obowiązywania.

3. Wypowiedzenie porozumienia nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z porozumieniem w czasie jego obowiązywania aż do czasu ich zakończenia.

POROZUMIENIE zostało podpisane w Hanoi, dnia 17 stycznia 2005 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.W imieniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu

TEKST POROZUMIENIA W JĘZYKU WIETNAMSKIM

(PDF)