POROZUMIENIE między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004–2006,

podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej „Stronami”,

dążąc do wszechstronnego rozwijania i pogłębiania współpracy w dziedzinie oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i podnoszenia efektywności współpracy,

kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r.,

uzgodnili i podpisali, co następuje:

Artykuł 1

Obie Strony będą rozwijać współpracę w następujących dziedzinach:

1) wymiany doświadczeń, materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu planowania, rozwoju i zarządzania szkolnictwem oraz innych zagadnień dotyczących edukacji,

2) kształcenia kadr,

3) badań i upowszechniania nauczania języków polskiego i chińskiego,

4) popierania bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi, instytutami oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie dydaktyki oraz prac naukowo-badawczych.

Artykuł 2

1. Każda ze Stron przyjmie każdego roku na studia i staże naukowe do 35 osób, w tym: studentów wyższych studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich) i magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników naukowych. W powyższy limit wliczone są osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie pobytu na rok kolejny. Okres stażu naukowego trwa 12 miesięcy.

2. Okres nauki studentów studiów wyższych zawodowych (licencjackich, inżynierskich) i magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich ustala się zgodnie z przepisami uczelni kraju przyjmującego.

3. Strona przyjmująca pokrywa koszty nauki (stażu) oraz umożliwia odpłatne zakwaterowanie w domach studenckich.

4. Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży osób kierowanych przez partnera do miejsca nauki lub odbywania stażu i z powrotem.

5. Strona wysyłająca zapewnia wypłaty stypendiów przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania.

6. Strona wysyłająca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Stronę przyjmującą o terminie przyjazdu, środkach lokomocji oraz miejscach przekroczenia granicy przez osoby wysyłane na studia lub staż.

7. W uzasadnionych przypadkach Strona przyjmująca organizuje stypendystom nieznającym języka kraju przyjmującego niezbędny kurs językowy. Uczestnicy studiów magisterskich, doktoranckich oraz stażyści mogą, po uzyskaniu zgody Strony przyjmującej, odbywać naukę w językach innych niż języki oficjalne Stron.

8. Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku imienną listę kandydatów oraz odpowiednie dokumenty.

9. Strona przyjmująca najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku powiadomi Stronę wysyłającą o decyzjach dotyczących tych osób.

Artykuł 3

1. Strona polska będzie kontynuować wysyłanie do Chin specjalistów w zakresie języka polskiego w charakterze lektorów lub wykładowców do Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

2. Strona chińska będzie kontynuować wysyłanie do Polski specjalistów w zakresie języka chińskiego w charakterze lektorów lub wykładowców do Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Łódzkiego.

3. W kwietniu każdego roku obie Strony wymienią odpowiednie dokumenty dotyczące lektorów lub wykładowców, a do końca czerwca powiadomią się wzajemnie o decyzjach odnośnie akceptacji kandydatur i zapewnią terminowe objęcie przez nich stanowisk, zgodnie z życzeniem Strony zapraszającej.

4. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży lektora lub wykładowcy do miejsca zatrudnienia i z powrotem.

5. Szkoła wyższa zatrudniająca lektora lub wykładowcę w ramach niniejszego porozumienia zapewnia:

a) comiesięczne wynagrodzenie przez 12 miesięcy w roku zgodnie z dokumentem o zatrudnieniu,

b) odpłatne lub bezpłatne zakwaterowanie w zależności od możliwości,

c) realizowanie konkretnych warunków na podstawie umowy o zatrudnieniu,

d) pomoc w załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem (wiza, zameldowanie, zezwolenie na podjęcie pracy).

Artykuł 4

1. W celu wzajemnego zapoznania się z sytuacją w dziedzinie rozwoju edukacji, zacieśnienia więzi między instytucjami edukacyjnymi oraz wymiany doświadczeń na temat ich zarządzania, każda ze Stron będzie corocznie organizować pobyty studyjne delegacji specjalistów w zakresie edukacji drugiej Strony.

2. Delegacje, o których mowa w ust. 1, będą liczyć do 5 osób, a pobyt studyjny nie będzie przekraczał 7 dni. Strona wysyłająca najpóźniej z 2-miesięcznym wyprzedzeniem powiadomi Stronę przyjmującą o składzie delegacji i życzeniach programowych. Strona przyjmująca powinna udzielić odpowiedzi w ciągu 20 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

3. W sprawach obsługi finansowej delegacji postanawia się, co następuje:

a) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem,

b) Strona przyjmująca pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu.

Artykuł 5

Strony będą raz w roku organizować spotkanie związane z oceną realizacji porozumienia i rozwoju współpracy.

Artykuł 6

1. Obie Strony będą prowadzić wspólne badania nad systemami edukacyjnymi obu krajów.

2. Strony podejmą prace nad projektem Porozumienia o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu. W tym celu obie Strony:

a) wymienią materiały i projekty porozumienia,

b) wydelegują na zasadzie wzajemności w uzgodnionym terminie specjalistów w celu przeprowadzenia rozmów i dokonania uzgodnień.

Artykuł 7

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej porozumieniem będą posiadały ubezpieczenie na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku lub będą posiadały środki niezbędne do pokrycia kosztów ubezpieczenia w kraju przyjmującym.

Artykuł 8

Niniejsze porozumienie nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć, jeśli zostaną one uzgodnione przez obie Strony.

Artykuł 9

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Niniejsze porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.


Minister Edukacji
Narodowej i Sportu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Ministerstwa
Edukacji Chińskiej
Republiki Ludowej


Treść porozumienia w języku chińskim

(PDF)