PLAN WSPÓŁPRACY

do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny na lata 2011-2015,

podpisany w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.

Plan Współpracy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny na lata 2011-2015

Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Zdrowia Państwa Izrael, zwane dalej „Stronami”,

działając zgodnie z Artykułem 1 zdanie drugie oraz Artykułem 6 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisanej w Jerozolimie w dniu 11 września 2006 r., co odpowiada 18 dniu miesiąca Elul 5766 r., uzgodniły następujący Plan Współpracy na lata 2011-2015:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać oraz wspierać współpracę w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych w zakresie określonym w niniejszym Planie Współpracy.

Artykuł 2

1.  Strony będą współpracować w następujących dziedzinach:

1)    jakość usług zdrowotnych;

2)     finansowanie ochrony zdrowia;

3)     epidemiologia chorób występujących w obu krajach;

4)     priorytetowy program ochrony zdrowia;

5)     prewencja i leczenie chorób zakaźnych.

2.  Zakres współpracy określony w ustępie 1 nie wyklucza możliwości podejmowania współpracy w innych dziedzinach zdrowia i medycyny ustalonych za obopólną zgodą Stron.

Artykuł 3

Współpraca, o której mowa w Artykule 2, będzie realizowana przez:

1)    wymianę ekspertów w celu prowadzenia badań i konsultacji, zgodnie z zasadami określonymi poniżej w Artykule 5 i 6;

2)    wymianę informacji dotyczących konferencji naukowych, seminariów oraz innych wydarzeń organizowanych na terytoriach obu Państw.

Artykuł 4

Strony będą wspierać rozwój bezpośredniej współpracy między szpitalami i instytutami naukowo-badawczymi obu Państw. Taka forma współpracy będzie finansowana przez współpracujące jednostki. Informacje na temat powyższej współpracy będą przekazywane do Ministerstw Zdrowia obu Państw. Artykuł 5 ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 5

1.  Wymiana ekspertów, o której mowa w Artykule 3 punkt 1, będzie finansowana w następujący sposób:

1)  Strona Wysyłająca pokryje koszty podróży do stolicy Państwa przyjmującego i z powrotem;

2)  Strona Przyjmująca pokryje koszty zakwaterowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na jej terytorium;

3)  Strona Przyjmująca pokryje koszty podróży delegowanych ekspertów na jej terytorium, w takim zakresie, w jakim koszty te wynikają z realizowanego i zatwierdzonego programu pobytu.

2.  Strona Wysyłająca zapewni, że osoba delegowana w ramach niniejszego Planu Współpracy będzie posiadać polisę ubezpieczeniową, spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium Państwa przyjmującego, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do Państwa zamieszkania.

Artykuł 6

Wszystkie działania prowadzone w ramach niniejszego Planu Współpracy będą realizowane zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron oraz w ramach budżetów, jakimi Strony dysponują.

Artykuł 7

Wygaśnięcie terminu realizacji niniejszego Planu Współpracy nie naruszy przedsięwzięć rozpoczętych w okresie jego obowiązywania, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł 8

1. Niniejszy Plan Współpracy wchodzi w życie w dniu jego podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2015 r. Jego obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone do czasu podpisania kolejnego Planu Współpracy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Niniejszy Plan Współpracy może zostać wypowiedziany na piśmie przez każdą ze Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie 30 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wypowiedzenia.

Podpisano w Jerozolimie dnia 24 lutego2011 r., co odpowiada 20 Adar 5771 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.