OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1237) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 6 października 2005 r. wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z artykułem 53 ustęp 6 konwencja weszła w życie dnia 4 listopada 2003 r.

Zgodnie z artykułem 53 ustęp 7 konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 marca 2006 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa oraz organizacja międzynarodowa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach:

Republika Albanii 19 grudnia 2004 r.

Królestwo Arabii Saudyjskiej 14 grudnia 2003 r.

Republika Austrii 28 czerwca 2004 r.

Królestwo Bahrajnu 4 listopada 2003 r.

Barbados 4 listopada 2003 r.

Królestwo Belgii 28 czerwca 2004 r.

Belize 4 listopada 2003 r.

Republika Beninu 29 maja 2004 r.

Republika Botswany 4 listopada 2003 r.

Federacyjna Republika Brazylii 18 lipca 2006 r.

Republika Bułgarii 9 stycznia 2004 r.

Chińska Republika Ludowa 1)  31 lipca 2005 r.

Republika Cypryjska 4 listopada 2003 r.

Republika Czeska 4 listopada 2003 r.

Królestwo Danii 2)  28 czerwca 2004 r.

Arabska Republika Egiptu 25 kwietnia 2005 r.

Republika Ekwadoru 26 sierpnia 2006 r.

Republika Estońska 4 listopada 2003 r.

Republika Finlandii 28 czerwca 2004 r.

Republika Francuska 28 czerwca 2004 r.

Republika Gambii 9 maja 2004 r.

Republika Grecka 4 listopada 2003 r.

Królestwo Hiszpanii 28 czerwca 2004 r.

Irlandia 28 czerwca 2004 r.

Republika Islandii 16 sierpnia 2004 r.

Japonia 4 listopada 2003 r.

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 4 listopada 2003 r.

Republika Kamerunu 4 listopada 2003 r.

Kanada 4 listopada 2003 r.

Państwo Katar 14 stycznia 2005 r.

Republika Kenii 4 listopada 2003 r.

Republika Kolumbii 4 listopada 2003 r.

Republika Kuby 13 grudnia 2005 r.

Państwo Kuwejt 4 listopada 2003 r.

Republika Libańska 14 maja 2005 r.

Republika Litewska 29 stycznia 2005 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 28 czerwca 2004 r.

Republika Łotewska 15 lutego 2005 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 4 listopada 2003 r.

Republika Malediwów 30 grudnia 2005 r.

Republika Malty 4 lipca 2004 r.

Meksykańskie Stany Zjednoczone 4 listopada 2003 r.

Księstwo Monako 17 października 2004 r.

Mongolia 4 grudnia 2004 r.

Republika Namibii 4 listopada 2003 r.

Królestwo Niderlandów 28 czerwca 2004 r.

Republika Federalna Niemiec 28 czerwca 2004 r.

Federalna Republika Nigerii 4 listopada 2003 r.

Królestwo Norwegii 28 czerwca 2004 r.

Nowa Zelandia 3)  4 listopada 2003 r.

Republika Panamy 4 listopada 2003 r.

Republika Paragwaju 4 listopada 2003 r.

Republika Peru 4 listopada 2003 r.

Republika Portugalska 4 listopada 2003 r.

Republika Zielonego Przylądka 22 października 2004 r.

Rumunia 4 listopada 2003 r.

Saint Vincent i Grenadyny 28 maja 2004 r.

Republika Słowacka 4 listopada 2003 r.

Republika Słowenii 4 listopada 2003 r.

Stany Zjednoczone Ameryki 4 listopada 2003 r.

Syryjska Republika Arabska 4 listopada 2003 r.

Konfederacja Szwajcarska 5 września 2005 r.

Królestwo Szwecji 28 czerwca 2004 r.

Zjednoczona Republika Tanzanii 4 listopada 2003 r.

Królestwo Tonga 19 stycznia 2004 r.

Republika Vanuatu 8 stycznia 2006 r.

Republika Włoska 28 czerwca 2004 r.

Republika Węgierska 7 stycznia 2005 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 28 czerwca 2004 r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 listopada 2003 r.

Wspólnota Europejska 28 czerwca 2004 r.

2) w momencie podpisania konwencji oraz przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia lub w terminach późniejszych podane niżej państwa oraz organizacja międzynarodowa złożyły następujące deklaracje:


Republika Austrii

Deklaracja zawarta w dokumencie przystąpienia:

Republic of Austria

„Republika Austrii deklaruje zgodnie z artykułem 57 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r., że Konwencji nie stosuje się do:

”The Republic of Austria declares according to Article 57 of the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air of 28 May 1999 that this Convention shall not apply to:

a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Republikę Austrii w celach niehandlowych w związku z wykonywaniem jej funkcji i obowiązków suwerennego państwa,

a) international carriage by air performed and operated directly by the Republic of Austria for noncommercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State;

b) przewozu osób, towaru i bagażu wykonywanego dla władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Republikę Austrii, którego pojemność w całości została zarezerwowana w imieniu takich władz.”.

b) the carriage of persons, cargo and baggage for the military authorities on aircraft registered in or leased by the Republic of Austria, the whole capacity of which has been reserved on behalf of such authorities.”

Królestwo Belgii

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Kingdom of Belgium

„Królestwo Belgii, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”

Deklaracja dotycząca art. 57 przekazana notą z dnia 15 lipca 2004 r.:

”The Kingdom of Belgium, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

„Konwencja nie dotyczy:

”The Convention does not apply to:

a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Belgię dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwerennego państwa.

a) international carriage by air performed and operated directly by Belgium for noncommercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State;

b) przewozu osób, towaru i bagażu dla jej władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Belgię, którego pojemność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”.

b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by Belgium, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.”

Republika Czeska

Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym:

Czech Republic

„Republika Czeska jako członek Międzynarodowego Funduszu Walutowego będzie działała zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 konwencji.”.

”The Czech Republic, as a Member of the International Monetary Fund, shall proceed in accordance with Article 23, paragraph 1 of the Convention.”

Królestwo Danii

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Kingdom of Denmark

„Królestwo Danii, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.".

”The Kingdom of Denmark, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Republika Finlandii

Deklaracja z dnia 7 lipca 2000 r. przekazana notą z dnia 13 lipca 2000 r.:

Republic of Finland

„Republika Finlandii, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”The Republic of Finland, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Republika Francuska

Deklaracja złożona podczas podpisania:

French Republic

„Republika Francuska, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez Konwencję.”.

”The French Republic, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Republika Grecka

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Hellenic Republic

„Republika Grecka, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez Konwencję.”.

”The Hellenic Republic, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Królestwo Hiszpanii

Deklaracje zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

Kingdom of Spain

„Królestwo Hiszpanii, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez Konwencję.”

”The Kingdom of Spain, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

„Zgodnie z przepisami artykułu 57 konwencja nie będzie stosowana do:

”In accordance with the provisions of Article 57, the Convention shall not apply to:

a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Hiszpanię dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwerennego państwa.

a) international carriage by air performed and operated directly by Spain for non-commercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State;

b) przewozu osób, ładunku i bagażu jej władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Hiszpanię, którego pojemność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”.

b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by Spain, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.”

Irlandia

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Ireland

„Irlandia, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”

”Ireland, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Japonia

Deklaracja przekazana notą z dnia 24 października 2003 r.:

Japan

„Zgodnie z artykułem 57(a) Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu 28 maja 1999 r. Rząd Japonii deklaruje, że konwencja nie będzie stosowana do międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Rząd Japonii w celach niehandlowych w związku z wykonywaniem (przez Japonię) funkcji i obowiązków suwerennego państwa.”.

”In accordance with Article 57(a) of the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999, the Government of Japan declares that this Convention shall not apply to international carriage by air performed and operated directly by the Government of Japan for noncommercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State.”

Kanada

Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym:

Canada

„Kanada deklaruje, że zgodnie z artykułem 57 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu 28 maja 1999 r. i podpisanej przez Kanadę dnia 1 października 2001 r., konwencji nie stosuje się do przewozu osób, towarów i bagażu jej władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym w Kanadzie lub wynajętym przez Kanadę, którego cała pojemność została zarezerwowana w całości przez te władze lub w ich imieniu (artykuł 57(b)).”.

”Canada declares, in accordance with Article 57 of the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999 and signed by Canada on 1 October 2001, that the Convention does not apply to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by Canada, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities [Article 57(b)].”

Państwo Katar

Deklaracja dotycząca art. 57 zawarta w dokumencie przystąpienia:

Qatar

„Konwencja nie dotyczy:

a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez państwo stronę dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwerennego państwa i/lub

”The Convention does not apply to:

a) international carriage by air performed and operated directly by that State Party for noncommercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State, and/or

b) przewozu osób, towaru i bagażu jej władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez to państwo stronę, którego pojemność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”.

b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by that State Party, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.”

Republika Litewska

Deklaracje zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

Republic of Lithuania

„... zgodnie z artykułem 57..., Parlament Republiki Litewskiej deklaruje, że niniejsza konwencja nie będzie dotyczyła międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Republikę Litewską dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwerennego państwa, a także nie będzie dotyczyła przewozu osób, towaru i bagażu jej władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Republikę Litewską, którego pojemność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”

”... in accordance with Article 57..., the Seimas of the Republic of Lithuania declares that this Convention shall not apply to international carriage by air performed and operated directly by the Republic of Lithuania for noncommercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State; and also shall not apply to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by the Republic of Lithuania, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.”

„... zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Parlament Republiki Litewskiej deklaruje, że Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”... in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Wielkie Księstwo Luksemburga

Deklaracja przekazana dnia 3 października 2000 r.:

Grand Duchy of Luxembourg

„Wielkie Księstwo Luksemburga, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”The Grand Duchy of Luxembourg, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention”.

Królestwo Niderlandów

Deklaracja przekazana notą z dnia 29 kwietnia 2004 r.:

Kingdom of the Netherlands

„Królestwo Niderlandów, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”The Kingdom of the Netherlands, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention”.

Republika Federalna Niemiec

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Federal Republic of Germany

„Republika Federalna Niemiec, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”The Federal Republic of Germany, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Zgodnie z artykułem 57 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. Republika Federalna Niemiec deklaruje, że konwencja nie będzie dotyczyła międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Republikę Federalną Niemiec dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwerennego państwa lub do przewozu osób, towaru i bagażu władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Republikę Federalną Niemiec, którego pojemność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”.

”In accordance with Article 57 of the Convention of for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air of 28 May 1999, the Federal Republic of Germany declares that the Convention shall not apply to international carriage by air performed and operated directly by the Federal Republic of Germany for noncommercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State or to the carriage of persons, cargo and baggage for the military authorities of the Federal Republic of Germany on aircraft registered in or leased by the Federal Republic of Germany, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.”

Republika Portugalska

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Portuguese Republic

„Republika Portugalska, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez Konwencję.”.

”The Portuguese Republic, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Stany Zjednoczone Ameryki

Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym:

United States of America

„Zgodnie z artykułem 57 konwencji Stany Zjednoczone Ameryki deklarują, że konwencja nie będzie stosowana do międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Stany Zjednoczone Ameryki w celach niehandlowych w związku z wykonywaniem przez Stany Zjednoczone Ameryki funkcji i obowiązków suwerennego państwa.”.

”Pursuant to Article 57 of the Convention, the United States of America declares that the Convention shall not apply to international carriage by air performed and operated directly by the United States of America for noncommercial purposes in respect to the functions and duties of the United States of America as a sovereign State.”

Królestwo Szwecji

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Kingdom of Sweden

„Królestwo Szwecji, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”The Kingdom of Sweden, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Deklaracja złożona podczas podpisania:

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

„Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Republika Włoska

Deklaracja złożona podczas podpisania:

Italian Republic

„Republika Włoska, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”.

”The Italian Republic, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.”

Wspólnota Europejska

Deklaracja zawarta w dokumencie zatwierdzenia:

European Community

„Deklaracja dotycząca kompetencji Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do spraw uregulowanych przez Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (konwencja montrealska):

”Declaration concerning the competence of the European Community with regard to matters governed by the Convention of 28 May 1999 for the unification of certain rules for international carriage by air (the Montreal Convention):

1) konwencja montrealska przewiduje, że regionalne organizacje integracji gospodarczej ustanowione przez suwerenne państwa danego regionu, które posiadają kompetencje w odniesieniu do pewnych spraw uregulowanych przez niniejszą konwencję, mogą stać się jej stronami;

1. The Montreal Convention provides that Regional Economic Integration Organisations constituted by sovereign States of a given region, which have competence in respect of certain matters governed by this Convention, may become parties to it.

2) obecnymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej są: Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

2. The current Member States of the European Community are the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

3) niniejsza deklaracja nie dotyczy terytoriów państw członkowskich, w których nie obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i bez uszczerbku dla takich aktów lub stanowisk, jakie mogą być przyjęte zgodnie z konwencją przez zainteresowane Państwa Członkowskie w imieniu i w interesie tych terytoriów;

3. This declaration is not applicable to the territories of the Member States in which the Treaty establishing the European Community does not apply and is without prejudice to such acts or positions as may be adopted under the Convention by the Member States concerned on behalf of and in the interests of those territories.

4) w odniesieniu do spraw objętych niniejszą konwencją państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej przekazały Wspólnocie kompetencję w zakresie odpowiedzialności za szkodę poniesioną w przypadku śmierci lub obrażeń pasażera. Państwa członkowskie przekazały także kompetencję w zakresie odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez opóźnienie i w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w przewozie bagażu. Obejmuje to wymagania dotyczące informowania pasażera i minimalnego ubezpieczenia. W dziedzinie tej więc do Wspólnoty należy przyjęcie właściwych zasad i przepisów (które państwa członkowskie wdrażają), a w ramach jej kompetencji podjęcie zewnętrznych przedsięwzięć z państwami trzecimi lub właściwymi organizacjami 4) ;

4. In respect of matters covered by the Convention, the Member States of the European Community have transferred competence to the Community for liability for damage sustained in case of death or injury of passenger. The Member States have also transferred competence for liability for damage caused by delay and in the case of destruction, loss, damage or delay in the carriage of baggage. This includes requirements on passenger information and a minimum insurance requirement. Hence, in this field, it is for the Community to adopt the relevant rules and regulations (which the Member States enforce) and within its competence to enter into external undertakings with third States or competent organisations 4) .

5) wykonywanie uprawnień przekazanych Wspólnocie zgodnie z Traktatem o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej podlega ze swej natury stałemu rozwojowi. W ramach Traktatu właściwe instytucje mogą podejmować decyzje, które określają zakres kompetencji Wspólnoty Europejskiej. Wspólnota Europejska zastrzega sobie dlatego prawo do zmiany obecnej deklaracji odpowiednio, bez ustanawiania warunków wstępnych do wykonywania jej uprawnień w odniesieniu do spraw uregulowanych przez konwencję montrealską.”.

5. The exercise of competence which the Member States have transferred to the Community pursuant to the EC Treaty is, by its nature, liable to continuous development. In the framework of the Treaty, the competent institutions may take decisions which determine the extent of the competence of the European Community. The European Community therefore reserves the right to amend the present declaration accordingly, without this constituting a prerequisite for the exercise of its competence with regard to matters governed by the Montreal Convention.”1) Z wyłączeniem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong do czasu zmiany zawiadomienia przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Konwencja dotyczy Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.

2) Z wyłączeniem Wysp Owczych.

3) Dotyczy także Tokelau.

4) Źródła:

1) Rozporządzenie Rady nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w razie wypadków (Dz. Urz. UE L 285, z 17.10.1997, str. 1);

2) Rozporządzenie nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w razie wypadków (Dz. Urz. UE L140, z 30.05.2002, str. 2).

4) Sources:

1) Council Regulation (EC) No 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents. Official Journal of the European Union, L 285, 17.10.1997,

p. 1;

2) Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parliament and of the Council of 13 May 2002 amending Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents, Official Journal of the European Union. L 140, 30.05.2002, p. 2.