OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w związku z Uchwałą Nr 90 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjętą dnia 30 stycznia 2004 r. w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, dnia 2 kwietnia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.*

Zgodnie z Uchwałą Nr 90 Rady Gubernatorów zmiany do umowy wejdą w życie w terminie trzech miesięcy od oficjalnego zawiadomienia przez Bank, że zmiana została przyjęta przez wszystkie Państwa-Strony Umowy.

* Dz. U. z 1994 r. Nr 100, poz. 483.